Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-02

Cognosec AB: Rättelse av kommuniké efter Årsstämman 2016

Korrigering av Kommunikén som publicerades den 1 juni 2016, eftersom samtliga
beslut som fattades vid Årsstämman, av misstag inte refererades i gårdagens
pressmeddelande:

Beslut vid Cognosec AB årsstämma den 31 maj 2016

Fastställande av framlagda räkenskaper och disposition av resultatet för 2015

Årsstämman beslöt att fastställa framlagda resultat och balansräkningar för
moderbolaget och koncernen samt fastställa det framlagda förslaget till
dispositionen av resultatet för 2015.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för verksamhetsåret 2015

Närvarande aktieägare i Bolaget röstade i enighet för att bevilja
ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och till VD för verksamhetsåret 2015.

Val av ny styrelse revisor och arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslöt omvälja styrelseledamöterna; Lord Blunkett, Patrick Boylan,
Bjorn Elowsson, Daniel Holden, Neira Jones, Kobus Paulsen, Anna Petre och
Magnus Stuart samt omvälja Dusyant Patel som suppleant. Kobus Paulsen
omvaldes som styrelsens ordförande.

PricewaterhouseCoopers AB utsågs till Bolagets revisorer, med Martin Johansson
som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2017.

Arvode till styrelsen fastställdes med SEK 125,000 till ledamot, SEK 175 000
till ordförande, samt SEK 75 000 till suppleanter. Arvode till Bolagets
revisor utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndiga för styrelsen att genomföra nyemissioner, mm

Årsstämman bemyndigade i enlighet mer framlagt förslag, styrelsen i Cognosec
AB att besluta om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om upp till 50 000 000 nya
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade fastställa framlagda riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman beslutade fastställa framlagda principer för inrättandet av en
valberedning.

De kompletta besluten från Årsstämma återges i protokollet, som, inom kort,
återfinns på Bolagets hemsida,www.cognosec.se.

För mer information kontakta:

Magnus Stuart, IR Ansvarig

+46 706 211 350

KORT OM COGNOSEC

Cognosec AB (publ) är en koncern som är verksam inom Cybersecurity, med
moderbolag i Stockholm. Verksamheten bedrivs internationellt genom
dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, Sverige, Sydafrika, Kenya, och
Förenade Arabemiraten. Koncernen levererar Cybersäkerhet i syfte att
förstärka sina kunders skydd mot oönskade intrång och för att effektivt
förhindra olika former av informationsstölder. Bolagets kunder återfinns i
flera branscher, bland annat
bank och finans,
regeringskanslier och offentliga myndigheter, sjukvård, tillverkning och
detaljhandel
. Cognosec har idag offentliggjort att Bolagets intäkter under 2015 uppgick
till 16 825 TEUR. För mer information, besök gärna
www.cognosec.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cognosec AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2
juni 2016 kl.17.00.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.