Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-17

Collector AB: Collectors företrädesemission fulltecknad

Resultatet för Collector AB:s (publ) ("Collector") företrädesemission,
för vilken teckningsperioden avslutades den 11 oktober 2016, visar
att 9 333 133 aktier, motsvarande cirka 99,9 procent av de erbjudna
aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har
teckningsanmälningar motsvarande 2 934 400 aktier mottagits för
teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är
således fulltecknad. Genom nyemissionen kommer Collector att
tillföras cirka 513 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att
tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet.
Meddelande skickas till de personer som har tilldelats aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter. Enbart de som erhållit
tilldelning meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Collectors aktiekapital med 933 500
kronor från 9 335 550,20 kronor till 10 269 050,20 kronor och det
totala antalet aktier ökar med 9 335 000 från 93 355 502 till 102 690
502 när företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara
den 24 oktober 2016. De nya aktier som tecknats med stöd av
teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm
från och med den 26 oktober 2016, respektive den 28 oktober 2016 för
de nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Finansiell och legal rådgivare
SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå är legal rådgivare till Collector i samband med
nyemissionen.

Göteborg den 17 oktober 2016
Collector AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, VD Collector I Tel +46 10 161 00 00 I
stefan.alexandersson@collectorbank.se

Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Tel +46 10 161 00 00 I
pia-lena.olofsson@collectorbank.se

Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Tel +46 10 161 00 00 I
asa.hillsten@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016
kl. 12.00.

Om Collector
Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för
privat- och företagskunder. Verksamheten bedrivs inom de två
segmenten Privat och Företag. Inom segmentet Privat bedrivs utlåning
till privatpersoner genom privatlån, faktura- och
delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder,
kreditkortstjänster (Collector Easycard och Collector Easyliving)
samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och
företagskrediter riktat mot framförallt små- och medelstora företag,
juniora fastighetslån, inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad
uppdragsinkasso, samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar.
Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö,
Helsingfors och Oslo.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Collector.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i
strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Collectors aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Collector
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Collector inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/collector-ab/r/collectors-foretradesemission-f...
http://mb.cision.com/Main/11837/2102374/575753.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.