Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-21

Collector AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Collector AB (publ)

Aktieägarna i Collector AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 17 februari 2020 kl.09:00 i Collectors
lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Inpassering till extra
bolagsstämman börjar kl.08:30.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen
den 11 februari 2020, och

· anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 11 februari 2020.
Anmälan kan göras på Collectors hemsida www.collector.se under
rubriken "Extra bolagstämma 2020" (som finns under avsnittet "Om
Collector"), på telefon (under kontorstid) +46 (0) 771 246 400 eller
per post genom att skicka ett brev till Computershare AB, "Collectors
extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare ska i
anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i extra
bolagsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd
tisdagen den 11 februari 2020 måste aktieägaren underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Ombud
Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka
behörighetshandlingar till Computershare AB, "Collectors extra
bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm i god tid före extra
bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Collectors
hemsida www.collector.se under rubriken "Extra bolagsstämma 2020"
(som finns under avsnittet "Om Collector"). För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som
angetts för anmälan till extra bolagsstämman.

Aktieägares personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Förslag till dagordning

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission
av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

8. Extra bolagsstämmans avslutande.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av stamaktier
med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7 på den föreslagna
dagordningen)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska vara bemyndigad att, intill nästa
årsstämma i Collector AB (publ), besluta om en nyemission av
stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna
("Företrädesemissionen") i syfte att använda emissionslikviden för
att stärka bolagets kapitalbas.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att
genomföra Företrädesemissionen med en total emissionslikvid om cirka
1 miljard kronor genom att emittera högst det antal aktier som vid
varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende antalet
aktier och därigenom öka aktiekapitalet med högst det belopp som vid
varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende
aktiekapitalet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om
nyemission med kontant betalning, varvid styrelsen får, om den finner
det lämpligt, godkänna att aktier betalas genom kvittning.
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter, teckningstid och
teckningskurs kommer att fastställas, och offentliggöras, av
styrelsen i samband med att styrelsen beslutar om
Företrädesemissionen med stöd av detta bemyndigande. Detsamma gäller
bland annat det antal teckningsrätter som varje aktie ska berättiga
till och det antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny
stamaktie.

Övrig information

Aktier och röster
Det finns totalt 102 690 502 aktier i Collector AB (publ). Samtliga
aktier är stamaktier. Dagen då denna kallelse offentliggörs, innehar
Collector AB (publ) inga egna aktier. Det totala antalet röster för
samtliga aktier i Collector AB (publ) är 102 690 502.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra
de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och
ärenden i relation till Euroclear Sweden.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Collector AB (publ), på extra bolagsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Collector är en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för
privat- och företagskunder. Inom segmentet Privat erbjuds utlåning
till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till
e-handels- och butikskunder, kreditkort samt inlåning. Segmentet
Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring
riktat främst till små och medelstora företag samt hantering av
portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg
(huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Collector AB
(publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/collector-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
https://mb.cision.com/Main/11837/3013468/1177196.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.