Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Collector AB: Kommuniké från Collectors extra bolagsstämma den 17 februari 2020

Collector AB (publ) ("Collector") har idag hållit en extra
bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med
styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om en
nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna
("Företrädesemissionen"), i syfte att använda emissionslikviden för
att stärka bolagets kapitalbas.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att
genomföra Företrädesemissionen med en total emissionslikvid om cirka
1 000 MSEK.

Styrelsen kommer att fastställa och offentliggöra villkoren för
Företrädesemissionen omkring den 25 februari 2020, bland annat det
belopp som bolagets aktiekapital kommer ökas med, det antal aktier
som ska emitteras, teckningskursen för de nya aktierna,
avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen och
teckningsperiod.

Collector har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100
procent av Företrädesemissionen.

Collector är en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för
privat- och företagskunder. Inom segmentet Privat erbjuds utlåning
till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till
e-handels- och butikskunder, kreditkort samt sparkonton. Segmentet
Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring
riktat främst till små och medelstora företag samt hantering av
portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg
(huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Collector AB
(publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel
+46 10-161 00 00 | E-post info@collectorbank.se | www.collector.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/collector-ab/r/kommunike-fran-collectors-extr...
https://mb.cision.com/Main/11837/3037382/1195457.pdf

Författare Cision News