Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-21

COLLECTOR: EXTRA KREDITFÖRLUST 800 MLN, EMISSION 1 MDR KR (NY)

(Mer information löpande i text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Collector har beslutat att göra en extra
kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor i samband med bokslutet för
det fjärde kvartalet 2019. Vidare meddelar bolaget en IT-relaterad
nedskrivning, preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2019, en emission
under första kvartalet 2020 samt en renodling av bolagets verksamhet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kreditförlustreservering.

Beslutet om kreditförlustreserveringen är taget med anledning av mer
konservativa antaganden om framtiden samt en förändrad prisbild på
andrahandsmarknaden för inkassoportföljer.

"Vi har valt att ha ett mer konservativt förhållningssätt till
reserveringsgrader för förväntade kreditförluster. För att anpassa de
befintliga reserveringsgraderna har styrelsen beslutat om en extra
kreditförlustreservering i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet
2019", kommenterar vd Martin Nossman.

Enligt modellen för förväntade kreditförluster delas finansiella tillgångar in
i tre steg - Presterande (Steg 1), Underpresterande (Steg 2) och Nedskrivna
(Steg 3). Av de 800 miljoner kronorna är 600 miljoner hänförligt till
segmentet Privat, varav 50 miljoner till Steg 2 samt 550 miljoner till Steg
3. 200 miljoner kronor är hänförligt till segmentet Företag.

IT-relaterad nedskrivning

Styrelsen har även beslutat att göra en nedskrivning av aktiverade
IT-investeringar om 150 miljoner kronor, vilket inte påverkar bolagets
kapitalbas, skriver bolaget.

IT-nedskrivningen medför att avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar förväntas minska under de kommande åren. Collector
kommer även att justera principen för aktivering av IT-investeringar vilket
förväntas öka de rapporterade IT-kostnaderna i resultaträkningen med
motsvarande belopp som de minskade avskrivningarna under 2020.

Preliminärt resultat

Collector meddelar även att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019
beräknas preliminärt uppgå till cirka -670 miljoner kronor, vilket inkluderar
poster av engångskaraktär om totalt cirka 810-820 miljoner kronor. Det
justerade rörelseresultatet beräknas preliminärt uppgå till cirka 140-150
miljoner kronor.

För helåret 2019 förväntas vinst efter skatt uppgå till cirka 0 miljoner
kronor. Resultatet är preliminärt och har inte varit föremål för granskning
av bolagets revisor. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras den 13
februari 2020.

Preliminärt förväntas den konsoliderade situationens kärnprimärkapitalrelation
och totala kapitalrelation efter den extra reserveringen och
IT-nedskrivningen per den 31 december 2019 att uppgå till 10,4 respektive
13,3 procent. Detta innebär att gällande minimikapitalkrav om sammanlagt 8,0
procent (Pelare 1), såväl vad gäller kärnprimärkapital där kravet är 4,5
procent, som vad gäller primär- och supplementärkapital där kravet är 3,5
procent, är uppfyllt både för banken och för den konsoliderade situationen,
heter det.

Även det särskilda kapitalbaskravet (Pelare 2), som för den konsoliderade
situationen för närvarande uppgår till 1,2 procent, är uppfyllt efter den
extra reserveringen och IT-nedskrivningen. Det så kallade kombinerade
buffertkravet om ytterligare 4,4 procent understigs tillfälligt både för
banken och för den konsoliderade situationen men uppfylls med marginal efter
att den fullt garanterade företrädesemissionen har genomförts, skriver
Collector.

Företrädesemission

För att stärka bolagets kapitalbas och fullt ut uppfylla gällande buffertkrav
kommer Collector att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om
cirka 1 miljard kronor under det första kvartalet 2020.

Företrädesemissionen är fullt garanterad. Nettoemissionslikviden från
företrädesemissionen kommer stärka bankens kapitalsituation, och för den
konsoliderade situationen förväntas kärnprimärkapitalrelationen uppgå till
cirka 13,4 procent och den totala kapitalrelationen till cirka 15,8 procent
jämfört med 10,4 procent respektive 13,3 procent per den 31 december 2019.
Det fullständiga förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om en
företrädesemission kommer att meddelas i kallelsen till den extra
bolagsstämman.

Styrelsen kommer att fastställa och offentliggöra villkoren för
företrädesemissionen omkring den 25 februari 2020.

Bolagets största aktieägare däribland Balder, StrategiQ Capital, Lena Apler
(genom bolag) och Erik Selin (genom bolag), som tillsammans representerar
cirka 72 procent av aktiekapitalet och rösterna i Collector, har åtagit sig
att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket
motsvarar en total nyinvestering i Collector om minst 719 miljoner kronor.

Därutöver har vissa av bolagets större aktieägare, däribland StrategiQ
Capital, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag) åtagit sig att
garantera återstoden av företrädesemissionen. Följaktligen har
teckningsåtaganden och garantier motsvarande 100 procent av
företrädesemissionen erhållits. Garantiersättning om 1 procent av garanterat
belopp kommer att utgå till garanterna.

Renodling

Som ytterligare ett led i bolagets renodling avser Collector även att avyttra
Collector Ventures.

"Collectors ledning har även sett över verksamheten i syfte att renodla
Collector och fokusera på bolagets kärnverksamhet. Under hösten 2019
avyttrades den svenska uppdragsinkassoverksamheten Colligent Inkasso AB och
vi avser att under 2020 avyttra Collector Ventures, Collectors
investeringsverksamhet med fokus på fintech", kommenterar vd.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.