Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-17

CombiGene: Delårsrapport januari-juni 2017 för CombiGene AB (publ)

Andra kvartalet april - juni 2017

· Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster: - 3 101 (-2 346) TSEK.
· Resultat per aktie: -0,19 (-0,20) SEK.
· Likviditeten vid periodens utgång: 8 206 (8 469) TSEK.
· Soliditeten vid periodens utgång: 95 (92) %.

Verksamheten under andra kvartalet 2017
· Fokus på epilepsiprojektet. Under årets andra kvartal låg fokus på
att driva CombiGenes epilepsiprojekt. Efter att ha fått det
slutgiltiga resultatet från dosresponsstudien som slutfördes under
första kvartalet 2017 initierade CombiGene under inledningen av april
den planerade prekliniska långtidsstudien av Bolagets
läkemedelskandidat för behandling av epilepsi.

· Årsstämman i CombiGene AB (publ). Årstämman som hölls den 9 maj 2017
fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen
utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016. Styrelseledamöterna och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vid stämman omvaldes Arne Ferstad, ordförande; Morten Albrechtsen,
ledamot; Peter Nilsson, ledamot; Lars Thunberg, ledamot samt ny
valdes Susana Ayesa Alvarez, ledamot.

· Internationella kontakter. CombiGene fortsatte under kvartalet att
bygga upp sitt internationella nätverk, bland annat genom deltagande
i två konferenser, "Gene Therapy for Rare Disorders" i april i Boston
och i världens största partneringmöte "Bio International Convention"
i San Diego i juni.

· CombiGene erhöll "Seal of Excellence". Den 15 juni tilldelade EU:s
forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020 CombiGenes
epilepsiprojekt ett "Seal of Excellence" - en kvalitetsstämpel på
förstklassiga innovationer som är värda att investera i.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· CombiGene erhöll 500 000 kronor av Vinnova. CombiGene tilldelades
500 000 kronor från Vinnova som en konsekvens av det Seal of
Excellence som bolagets epilepsiprojekt fick av Horizon 2020.

· Förtydligande av licensavtal. Licensavtalet mellan CombiGene AB och
Panion Animal Health AB förtydligades under inledningen av juli
avseende skrivningar kring ersättningsnivåer till Panion vid ett
eventuellt återtagande av licensen från CombiGenes sida.

Om CombiGene
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger
på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns
universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.

VD har ordet
Det andra kvartalets höjdpunkt var tveklöst att vi nu, helt enligt
plan, påbörjat långtidsstudien av vår läkemedelskandidat för
behandling av epilepsi. Studien genomförs vid Skånes
Universitetssjukhus och leds av professor Merab Kokaia, en av
CombiGenes vetenskapliga grundare. I kvartalet har vi även fortsatt
vårt långsiktiga arbete att bygga upp CombiGenes internationella
kontaktnät genom deltagande i två intressanta konferenser. Efter
kvartalets utgång tilldelades CombiGene ett "Seal of Excellence" av
Horizon 2020, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram. Tack vare
detta har vi också erhållit 500 000 kronor av Vinnova.

Långtidsstudien: en avgörande preklinisk proof-of-concept studie
Det positiva utfallet av vår dosresponsstudie i kvartal ett, som
bekräftade att CombiGenes läkemedelskandidat har den förväntade
dosberoende antiepileptiska effekten, gjorde att vi i kvartal två
planenligt kunde påbörja den prekliniska långtidsstudie, som är nästa
viktiga milstolpe på vägen till färdigt läkemedel.

Långtidsstudien kommer att genomföras vid Skånes Universitetssjukhus
under ledning av professor Merab Kokaia, en av CombiGenes
vetenskapliga grundare. Syftet med studien är framför allt att ge
ytterligare stöd för den antiepileptiska effekten av vår
läkemedelskandidat.

För att långtidsstudien ska kunna ge vederhäftiga resultat är det
viktigt att de använda testmodellerna efterliknar människans sjukdom
så långt som möjligt. Professor Merab Kokaia har byggt upp en modell,
som efterliknar sjukdom och symtom hos mänsklig temporallobsepilepsi,
vilket gör den idealisk för att testa de antiepileptiska effekterna
av vår läkemedelskandidat.

Modellen innefattar användning av MR-scanning
(magnetic resonance) och EEG- undersökningar
(elektroencefalografi), det vill säga exakta samma metoder som används
när man undersöker patienter i klinik. Den prekliniska studien
påbörjades i april och resultaten väntas under första halvåret 2018.

Fortsatt internationellt nätverkande
När man utvecklar avancerade terapeutiska behandlingar som genterapi
finns det mycket att lära även för erfarna läkemedelsutvecklare.
Fältet fortfarande är ungt och alla aktörer - utvecklare,
läkemedelsmyndigheter och tillverkare - har fortfarande mycket att
lära om hur man bäst hanterar detta lovande terapeutiska område.
Nyligen deltog jag och CombiGenes CSO Casper Götzsche i konferensen
"Genterapi för sällsynta sjukdomar" i Boston tillsammans med
företrädare för EMA (europeiska läkemedelsverket), FDA

(amerikanska läkemedelsverket), bioteknikföretag och flera Big Pharma
företag. För CombiGene är det viktigt att vara med på tåget och följa
trender och regler inom genterapiområdet. Jag känner att vi nu har en
bra position där vi har en tydlig överblick över vad som krävs för
att utveckla ett genterapiläkemedel för en sjukdom som epilepsi.
Tillsammans med CombiGenes styrelseordförande Arne Ferstad besökte
jag även världens största partneringmöte "Bio International
Convention" i San Diego i juni där över 41 000 möten skedde mellan
olika aktörer. Det fanns ett stort intresse för vårt bolag och vi
träffade över tjugofem intressanta företag.

Ambitiösa satsningar av Sverige och EU - Seal of Excellence till
CombiGene

Som en del av den svenska regeringens strategiska samverkansprogram
inom life science satsar Vetenskapsrådet tillsammans med Vinnova över
100 miljoner kronor på att under kommande åren etablera tre nya
centrum för att skapa starka miljöer för forskning kring och
utveckling av biologiska läkemedel.

Även EU har en ambitiös satsning på forskning
och utveckling genom forsknings- och utvecklingsprogrammet Horizon
2020 med tillgängliga medel som uppgår till 80 miljarder Euro med
målsättning att ta goda idéer från labbet till marknaden. Inom
programmet Horizon 2020 finns något som kallas "Seal of Excellence" -
en kvalitetsstämpel på förstklassiga innovationer som är värda att
investera i. Det är med ett stort mått av stolthet jag kan meddela
att CombiGene nyligen tilldelades ett "Seal of Excellence" för vår
innovationsverksamhet.

CombiGene erhåller 500 000 kronor
från Vinnova Tack vare Horizon 2020:s "Seal of Excellence" tilldelades
CombiGene 500 000 kronor från Vinnova. Pengarna kommer att användas
för att ta fram en fullödig affärsplan med fokus på bolagets
epilepsiprojekt, men kommer också adressera ett bredare
utvecklingsprogram. Affärsplanen kommer sedan att ligga till grund
för att inom ramen för Horizon 2020 söka ytterligare medel för
fortsatt forskning och utveckling av epilepsiprojektet.

Jan Nilsson
VD CombiGene AB (publ)
Finansiell information
Intäkter och resultat
Bolaget har omsatt 3 000 TSEK under perioden januari-juni.
Rörelseresultatet för perioden uppgår till -2 850 TSEK. De
huvudsakliga kostnaderna under perioden har hänfört sig till
forskning & utveckling, arvoden till VD och konsulter. Omsättningen
hänför sig till den 'signing fee' enligt det avtal som slutits med
Panion Animal Health AB.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet för perioden januari-juni uppgår till 5 151 TSEK.
Likviditeten vid periodens utgång upp-går till 8 206 TSEK.
Soliditeten uppgår till 94,91 %.

Likviditet och finansiering
Styrelsen bedömer att det finns tillräckligt rörelsekapital för de
aktuella behoven under 2017. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att
säkerställa verksamhetens behov av finansiering. Ledningsgruppen
utvärderar aktivt olika finansieringsalternativ för att säkerställa
bolagets långsiktiga finansiering.

Aktien
Antalet aktier vid perioden januari - junis utgång uppgick till 16 522
230 st med kvotvärde om 0,10 SEK. Periodens genomsnittliga antal
aktier uppgår till 15 184 716. Samtliga aktier är av samma slag och
har samma rösträtt.

Personal
Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 3 (1),
av vilka 1 (0) är kvinnor. Därtill kom VD som var anlitad som
konsult.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en
hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer
som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De
risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta
är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är
effektiv, samt risken för att verksamheten inte kan få erforderlig
finansiering. Under innevarande period har inga väsentliga
förändringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella
rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna
delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på
forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.
Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/delarsrapport-januari-juni-2017-fo...
http://mb.cision.com/Main/12318/2327266/710516.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.