Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

CombiGene: Delårsrapport januari-mars 2016 för CombiGene AB (publ)

Perioden januari-mars

· Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster: -1 390 (-1 056) TSEK.
· Resultat per aktie: -0,12 (-0,12) SEK.
· Likviditeten vid periodens utgång: 9 665 (4 182) TSEK.
· Soliditeten vid periodens utgång: 93,61 (87,37) %.
· Två prekliniska studier avslutade och två påbörjade, inom ramen
för kontraktsforskningsavtalen med Lunds respektive Köpenhamns
universitet.

· En ny patentansökan inskickad.
· Den andra av två teckningsperioder för teckningsoption TO 1
avslutad, vilken tillsammans med den första perioden i oktober 2015
inbringade 3 157 TSEK efter avdrag för emissionskostnader.

· Styrelsebeslut att föreslå utdelning av det helägda dotterbolaget
CombiGene Vet AB till CombiGene AB:s aktieägare.

· Ett ovillkorat aktieägartillskott på 500 TSEK till helägda
dotterbolaget CombiGene Vet AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Årsstämmobeslut 4 april om att genomföra utdelning av helägda
dotterbolaget CombiGene Vet AB och bemyndigande av styrelsen i
CombiGene AB att bestämma avstämningsdatum för detta.

· Årsstämmobeslut 4 april om utgivande av högst 353 760
teckningsoptioner som del av incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och nyckelpersoner.

Om CombiGene

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger
på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns
universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.
www.combigene.com.

VD har ordet

Det första kvartalet var en intensiv tid och det höga tempot verkar
fortsätta. Det har både handlat om utvecklingsprojektet och om mera
bolagsrelaterade frågor. Inte minst, förberedelserna inför årsstämman
och beslutet om att dela ut CombiGene Vet AB till CombiGene AB:s
aktieägare. Detta var den första bolagsstämman för CombiGene som
noterat bolag och första för mig som VD i ett noterat bolag.

När det gäller beslutet att dela ut CombiGene Vet AB så var
stämmobeslutet den 4 april bara starten, och mycket arbete återstod.
T ex att rekrytera erfarna befattningshavare, att komplettera
styrelsen, och sist men inte minst att förbereda för den notering som
vi planerar ska ske under 2016.

I VD-ordet brukar jag berätta om nyheter inom genterapiområdet men
denna gång vill jag uppmärksamma en nyhet som har med epilepsi att
göra men inte genterapi. Nyheten är från mitten av mars och handlade
om det brittiska bolaget GW Pharmaceuticals, som är noterat på NASDAQ
i New York och på London-börsen. De presenterade då positiva Fas III
data för sitt läkemedel Epidiolex på Dravet syndrom vilket är en
sällsynt och mycket allvarlig form av epilepsi hos barn och för
vilken ingen säker och effektiv behandling finns idag. Som en
reaktion på nyheten dubblades bolagets marknadsvärde, från cirka 1
miljard dollar till 2 miljarder dollar. CombiGene har förstås en bit
kvar till dessa nivåer, men utvecklingen för GW Pharmaceuticals visar
vilket värde aktiemarknaden sätter på nya epilepsiläkemedel.

Bengt Westrin
VD CombiGene AB (publ)

Verksamheten under första kvartalet 2016

Den i särklass viktigaste händelsen inom utvecklingsprojektet var att
de två s k expressionsstudierna slutfördes, och det kunde konstateras
att NPY och Y2 hade uttryckts på bra nivåer. Något slutligt val av
vektor görs inte baserat på enbart detta, men studierna förflöt bra
och utan förseningar. Därefter startades två nya studier, för att
bekräfta att denna expression - såsom förväntat - även ger upphov
till den antiepileptiska effekten. Två olika djurmodeller används,
som är beprövade sedan tidigare i Merab Kokaias och David Woldbyes
akademiska verksamhet. Några resultat kan inte meddelas ännu, men
tidsplanen ligger fast att innan sommaren ha valt ut vår
kandidatvektor som ska utvecklas vidare mot en produkt till
patienter.

En annan viktig aktivitet har varit att identifiera en
tillverkningspartner som kan tillverka vektorn i större skala än nu
och enligt Good Manufacturing Practice (GMP). Tre potentiella
partners identifierades, vilka efter periodens slut inkom med
förtroendeingivande offerter.

Bolaget har också låtit ett konsultbolag göra en studie om vilka
priser och subventioneringar som kan bli aktuella när CombiGenes
produkt når marknaden. Metoden som användes var en s k värdebaserad
jämförelse, mellan å ena sidan bolagets produkt ("target product
profile") och å andra sidan en verklig epilepsiprodukt som finns på
marknaden idag med kända effekter och känt pris. Resultatet bekräftar
att CombiGenes produkt har en stark kommersiell potential.

Under februari och mars pågick förberedelser inför årsstämman. Det var
CombiGenes första årsstämma som noterat bolag och dessutom fanns två
extraordinära beslut på agendan: utdelning av dotterbolaget CombiGene
Vet AB och införandet av ett incitamentsprogram. I synnerhet
utdelningsbeslutet av CombiGene Vet AB har medfört en hel del
aktiviteter men då merparten av dessa inföll efter kvartalets slut
beskrivs de inte närmre här.

Finansiell information

Redovisning av dotterbolag

Då dotterbolaget CombiGene Vet AB ännu inte bedöms som väsentligt har
CombiGene AB valt att inte upprätta någon koncernredovisning. Vid
periodens utgång fanns det 582 TSEK i likvida medel i dotterbolaget
CombiGene Vet AB, vilket motsvarar det bokförda värdet av andelarna i
dotterbolaget.

Intäkter och resultat

Bolaget har inte haft någon omsättning under perioden januari-mars.
Rörelseresultatet för perioden uppgår till -1 390 TSEK. De
huvudsakliga kostnaderna under perioden har hänfört sig till
forskning & utveckling, arvoden till VD och konsulter, samt
bolagsjuridisk hjälp.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för perioden uppgår till 289 TSEK. Likviditeten vid
periodens utgång uppgår till 9 665 TSEK. Soliditeten uppgår till
93,61 %.

Aktien

Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 11 801 593 st med
kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier är av samma slag och har samma
rösträtt.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden till 1 (0), av
vilka 0 (0) är kvinnor. Därtill kommer VD och projektledare Bengt
Westrin som är anlitad på konsultkontrakt genom sitt bolag Tarpoon
Bioscience AB.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en
hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer
som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De
risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta
är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är
effektiv, samt risken för att verksamheten inte kan få erforderlig
finansiering. Under första kvartalet har inga väsentliga förändringar
avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För de
kommande sex månaderna förväntas den nu aktuella riskbilden inte
väsentligen ändras.

Principer för delårsrapportens upprättande

CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella
rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna
delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport
är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Granskning av revisor

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande finansiell rapport

Delårsrapport januari-juni 2016, den 17 augusti 2016.

Lund den 18 maj 2016, CombiGene AB (publ)

Arne Ferstad
Ordförande

Lars Thunberg
Styrelseledamot

Per Ericsson
Styrelseledamot

Morten Albrechtsen
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Bengt Westrin
Verkställande direktör

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 - 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/delarsrapport-januari-mars-2016-fo...
http://mb.cision.com/Main/12318/2011908/517346.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.