Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-19

CombiGene: Delårsrapport januari-september 2015 för CombiGene AB (publ)

Tredje kvartalet juli-september

· Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster: -1 328 (-46) TSEK.
· Resultat per aktie: -0,12 (-0,01) SEK.
· Likviditeten vid periodens utgång: 10 632 (214) TSEK.
· Soliditeten vid periodens utgång: 98 (99) %.
· Validering av EPO-patent slutförd i 10 europeiska länder.
· Kontraktsforskningsavtal signerade med Lunds respektive Köpenhamns
universitet.

· Dotterbolaget CombiGene Vet AB bildat.
Januari-september

· Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster: -4 103 (-62) TSEK.
· Resultat per aktie: -0,40 (-0,01) SEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Anställning av en CSO.
· Den första utav två teckningsperioder för teckningsoption TO 1
avslutad, i vilken nyttjades 37 970 teckningsoptioner för teckning av
lika många aktier.

Om CombiGene

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger
på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns
universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.
www.combigene.com.

VD har ordet

Det tredje kvartalet har inte varit fullt lika händelserikt som det
andra kvartalet, och några riktigt oväntade nyheter har vi tyvärr
inte kunnat rapportera. Det betyder dock inte att det har varit
overksamt, och mycket av det som gjorts kommer att kunnat skördas
senare. T ex arbetet med den nya websiten, som har varit viktigt
eftersom en tvåspråkig och förtroendeingivande website är ett måste i
samband med alla kontakter som tas utanför Sveriges gränser. Vi har
också sökt och slutligen funnit en kvalificerad och trovärdig firma
som ska göra en oberoende analys och värdering av CombiGene.

På ett givande styrelse- och strategimöte som hölls i Kivik 19-20
augusti avhandlades både stora och små frågor inför framtiden. En
diskussionspunkt gällde huruvida det var dags att utöka teamet, i så
fall med vilken befattningshavare? Valet föll på att hitta en Chief
Scientific Officer med djupa kunskaper inom på genterapi och
genvektorer, eftersom detta är en kompetens som inte lätt kan
tillgodoses med konsulter och andra externa rådgivare. Rekrytering
påbörjades, och den 12 oktober kunde Casper René Götzsche börja sin
första arbetsdag hos CombiGene i Lund. Han har snabbt blivit ett
viktigt stöd för mig och ett nödvändigt komplement till de båda
vetenskapliga grundarna.

Vad händer i omvärlden? Det korta svaret på det är, att det händer en
hel del inom genterapiområdet, med allt fler kliniska projekt, deals
och finansieringar av nya bolag. Inte minst inom CNS området till
vilket epilepsi hör. Någon konkurrent inom genterapi mot epilepsi har
vi dock inte kunnat upptäcka, och inte heller några genombrott i den
konventionella läkemedelsutvecklingen. För att citera vad
opinionsledande epilepsiläkare sagt i en amerikansk marknadsrapport
som vi tagit del av:

"Do we need the sixth or seventh sodium blocker? Do we need the tenth
calcium channel modulator? …If you ask me, my wish list would be
disease-modifying drugs that you could use once or twice … and that
would stop the process."

För att på ett lättfattligt och intressant sätt beskriva vad som
händer i omvärlden har vi nyligen bett en bloggare och
nyhetsbrevs-skribent i New York bevaka epilepsi respektive genterapi
och ta med det i sitt nyhetsbrev. Det kan också bli ett sätt för
Combigene att få uppmärksamhet utomlands. Vi hoppas få läsa hans
första nyhetsbrev på detta tema innan jul.

Bengt Westrin
VD CombiGene AB (publ)

Verksamheten under tredje kvartalet juli-september 2015

Den viktigaste aktiviteten inom utvecklingsprojektet har varit
tillverkningen av ett antal vektorer hos det nya zeeländska bolaget
GeneDetect. Beställningen utökades jämfört med vad som ursprungligen
planerades vilket bidrog till en smärre försening så att leveransen
skedde först i fjärde kvartalet. Under tiden fortsatte planering och
förberedelser inför de försök som ska göras med vektorerna.

Kontraktsforskningsavtal med Lunds respektive Köpenhamns universitet
slutförhandlades och signerades i juli, vilket offentliggjordes i ett
pressmeddelande i början på augusti. Fortsatta kontakter har skett
med ett bolag med kapacitet för storskalig GMP-tillverkning av
vektorer, men inget kontrakt har signerats. I början av tredje
kvartalet konstaterades att validering av EPO-patentet i de 10
utvalda länderna kunde betraktas som slutförd.

Dotterbolaget CombiGene Vet AB registrerades hos Bolagsverket i början
av augusti och gjorde strax därpå den planerade utbetalningen av en
ovillkorad sponsring av en studie av behandling av epilepsi hos
hundar som utförs av en grupp danska forskare och veterinärer.
Förberedelser och rekryteringsarbete för denna studie påbörjades
under september men i skrivande stund har ännu inga hundar
behandlats.

I slutet av augusti hölls ett tvådagars strategimöte med styrelsen, VD
och de vetenskapliga grundarna, där såväl det kommande året som det
längre perspektivet avhandlades.

Under september gjorde VD tre investerarpresentationer varav en
videofilmades. En videofilmad intervju har även gjorts av
PharmaTelevison i Oxford och sändes ut i samband med att bolagets nya
tvåspråkiga website lanserades i fjärde kvartalet.

Finansiell information

Redovisning av dotterbolag

Bolaget har under perioden registrerat CombiGene Vet AB som ett helägt
dotterbolag. Dotterbolagets verksamhet är att utveckla och
kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande
tillstånd hos hundar och andra djur. Dotterbolaget har under perioden
endast haft en kostnad om 216 tkr avseende sponsring av en dansk
forskningsstudie. Då dotterbolaget ännu inte bedöms som väsentligt
har CombiGene AB valt att inte upprätta någon koncernredovisning. För
att ändå visa en rättvisande bild över förhållandet har andelarna i
dotterbolaget skrivits ned med motsvarande kostnaden i dotterbolaget.
Nedskrivningen redovisas under "Finansiella poster". Vid periodens
utgång fanns det 84 tkr i likvida medel i dotterbolaget CombiGene Vet
AB, vilket motsvarar det bokförda värdet av Andelarna i
dotterbolaget.

Intäkter och resultat

Bolaget har inte haft någon omsättning under perioden
januari-september. Rörelseresultatet för perioden januari-september
uppgår till -3 887 TSEK och för tredje kvartalet till -1 112 TSEK. De
huvudsakliga kostnaderna under tredje kvartalet har hänfört sig till
forskning & utveckling samt arvoden till VD och konsulter.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för perioden januari-september uppgår till 5 439 TSEK och
för tredje kvartalet till -2 091 TSEK. Likviditeten vid periodens
utgång uppgår till 10 632 TSEK. Soliditeten uppgår till 98 %.

Aktien

Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 11 344 000 st med
kvotvärde om 0,10 SEK. Det fanns även 1 250 000 teckningsoptioner.
Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden till 0 (-), av
vilka 0 (-) är kvinnor. VD och projektledare Bengt Westrin är anlitad
på konsultkontrakt genom sitt bolag Tarpoon Bioscience AB. Efter
periodens utgång skedde en anställning av en CSO på heltid.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en
hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer
som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De
risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta
är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är
effektiv, samt risken för att verksamheten inte kan få erforderlig
finansiering. Under tredje kvartalet har inga väsentliga förändringar
avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För de
kommande sex månaderna förväntas den nu aktuella riskbilden inte
ändras.

Principer för delårsrapportens upprättande

CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella
rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna
delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport
är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Granskning av revisor

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande finansiell rapport

Bokslutskommuniké för 2015 den 18 februari 2016.

Lund den 18 november 2015, CombiGene AB (publ)

Arne Ferstad
Ordförande

Lars Thunberg
Styrelseledamot

Per Ericsson
Styrelseledamot

Morten Albrechtsen
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Bengt Westrin
Verkställande direktör

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 - 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/delarsrapport-januari-september-20...
http://mb.cision.com/Main/12318/9870409/446842.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.