Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

CombiGene: Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9
maj 2017 kl. 15.00 i Tellus, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Rösträttsregistreringen börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman
öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 3 maj 2017, dels senast den 3 maj 2017 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress CombiGene AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso,
211 15 Malmö eller via e-post till combigene@ fredersen.se
(combigene@%20fredersen.se).

Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer,
telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst
två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en
bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på
rätt sätt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade,
d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den
3 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som
förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå AB till handa under
ovanstående adress senast den 3 maj 2017. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.combigene.com.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på
forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.
Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/kallelse-till-arsstamma-i-combigen...
http://mb.cision.com/Main/12318/2233650/654099.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.