Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-05

CombiGene: Styrelsen föreslår utdelning av dotterbolag

CombiGene AB:s styrelse har igår 4 februari fattat beslut om att
föreslå att årsstämman 2016 beslutar om att det helägda dotterbolaget
CombiGene Vet AB ska delas ut till aktieägarna i CombiGene AB.

Bakgrund och motiv

CombiGene Vet AB är ett av CombiGene AB helägt dotterbolag som
bildades under 2015. Bolagets uppgift är att hantera eventuella
veterinärmedicinska tillämpningar av CombiGenes genterapeutiska
behandlingsmetod mot epilepsi. Bolaget sponsrar för närvarande en
grupp danska forskare och veterinärer som studerar effekten av
behandlingsmetoden på hundar med epilepsi.

Även om humantillämpningen och veterinärtillämpningen av CombiGenes
behandlingsmetod bygger på samma forskning och samma teknologi så
kommer både produktutveckling och kommersialisering av projekten att
ta olika banor. Det är viktigt att ge respektive tillämpning bästa
förutsättningar att utvecklas självständigt. Styrelsen i CombiGene
anser att en renodling genom den uppdelning som föreslagen utdelning
medför ökar förutsättningarna för respektive ledning och styrelse att
bättre utveckla och tillvarata sina respektive operationella och
strategiska möjligheter. Styrelsens målsättning med CombiGene Vet är
att bolaget ska upptas till handel på en etablerad marknadsplats för
mindre och växande bolag. En separat notering av CombiGene Vet skapar
även bättre förutsättningar för framtida finansiering av bolagets
verksamhet. Därför har styrelsen beslutat att dela ut samtliga aktier
i CombiGene Vet till CombiGenes aktieägare. Utdelningen kan ske på
sådant sätt att den så kallade Lex Asea kan tillämpas, innebärande
att aktieägarna inte betalar skatt på utdelningen utan att
anskaffningskostnaden för aktieägarnas aktier i CombiGene efter
beslut av Skatteverket delas upp på CombiGene-aktien och CombiGene
Vet-aktien, så att skatt på reavinst sedan uppstår om försäljning av
CombiGene-aktie eller CombiGene Vet-aktie sker till ett pris som
överstiger den nya anskaffningskostnaden.

Styrelsemedlemmen och CombiGenes största aktieägare Lars Thunberg
kommenterar: "Jag har hela tiden trott starkt på
veterinärtillämpningen av vår teknologi. Den pågående hundstudien har
visserligen inte kommit så långt ännu men det förändrar inte min
inställning. Som störste ägare ställer jag mig positivt till att
delta i en eventuell framtida noteringsemission och jag är övertygad
om att en notering går att göra. Men först ska stämman säga sitt".

Utdelningen av CombiGene Vet

Innan styrelsens förslag om utdelning av CombiGene Vet tas upp på
CombiGenes årsstämma ska följande steg vidtas:

1) CombiGene lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott på minst 350 000 kronor till CombiGene Vet för att möjliggöra dels en framtida noteringsemission, dels ge in en ansökan om att uppta aktierna i CombiGene Vet till handel på en etablerad marknadsplats för mindre och växande bolag.

2) En lämplig styrelse tillsätts i CombiGene Vet för att leda CombiGene Vet:s verksamhet, inkluderande att leda arbetet med att ge in en ansökan om att uppta aktierna i CombiGene Vet till handel på en etablerad marknadsplats för mindre och växande bolag.

Efter utdelningen avses CombiGene Vet dels genomföra en
noteringsemission för att säkerställa att CombiGene Vet har
tillräckligt rörelsekapital för driften av bolagets verksamhet under
de kommande tolv månaderna, dels ge in en ansökan om att uppta
aktierna i CombiGene Vet till handel på en etablerad marknadsplats
för mindre och växande bolag. Styrelsens bedömning är att en sådan
ansökan kommer att kunna inlämnas redan under 2016.

Oaktat ovanstående kan styrelsens utdelningsförslag återkallas om det
innan årsstämman 2016 skulle visa sig (i) att resultat från den
pågående studien på hundar med epilepsi eller från djurstudier som
äger rum på CombiGenes uppdrag skulle visa att behandlingskonceptet
inte är säkert eller inte är effektivt, (ii) att en kompetent ledning
till CombiGene Vet inte har kunnat rekryteras, (iii) att CombiGene
Vet fått klara indikationer på att noteringsansökan inte kommer att
godkännas av en handelsplattform, eller (iv) att utvecklingen i
omvärlden, t. ex. investeringsklimatet, omöjliggör eller kraftigt
försvårar noteringsemissionen eller CombiGene Vet:s planerade
verksamhet i övrigt.

CombiGenes årsstämma äger rum i Lund den 4 april 2016. Kallelse till
årsstämman kommer att offentliggöras senast fyra veckor dessförinnan,
den 7 mars 2016. Fullständigt förslag och övrigt beslutsunderlag
kommer att offentliggöras senast den 21 mars 2016. Senast då kommer
tidsplan för utdelningen att offentliggöras.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 - 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger
på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns
universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.
www.combigene.com.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som
innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som
kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på
www.combigene.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/styrelsen-foreslar-utdelning-av-do...
http://mb.cision.com/Main/12318/9908540/473176.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.