Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Comintelli: Delårsrapport, januari - september 2019

Comintelli AB Delårsrapport Q3 2019 21 november
(https://mb.cision.com/Public/17602/2969468/9f04b03add2ae222.pdf)

(https://mb.cision.com/Public/17602/2889213/8ee1adada19f6b9e.pdf)Finansiell
sammanfattning

+-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+
|Sammandrag av |Juli - September |Januari-September|Helår |
|koncernens finansiella | | | |
|utveckling | | | |
+-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+
| |2019 || 2018 | | 2019 || 2018 | | 2018 |
+-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+
|Rörelsens intäkter, tkr|6 526|| 2 687| |14 746||12 357| |21 300|
+-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+
|Rörelsens kostnader, |5 614|| 4 235| |16 913||13 014| |18 063|
|tkr | || | | || | | |
+-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+
|Rörelseresultat efter | 912||-1 548| |-2 167|| -657| | 3 237|
|avskrivningar, EBITA, | || | | || | | |
|tkr | || | | || | | |
+-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+
|Resultat efter |1 175||-1 945| |-1 654|| -405| | 3 123|
|finansiella poster, | || | | || | | |
|EBT, tkr | || | | || | | |
+-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+
|Räntebärande skulder |2 438|| 4 053| | 2 438|| 4 053| | 3 419|
|vid periodens utgång | || | | || | | |
+-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+
|Soliditet 1) |68,2%|| 47,9%| | 68,2%|| 47,9%| | 69,0%|
+-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+
|Vinst per aktie efter | 0,16|| -0,25| | -0,22|| -0,06| | 0,33|
|skatt 2) | || | | || | | |
+-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+

1) Eget kapital som andel av balansomslutningen.

2) Nyckeltalet har beräknats utifrån antalet aktier vid periodens
utgång; 7 490 000 september 2019 och 6 490 000 september 2018.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning för det
tredje kvartalet

Rörelsens totala intäkter för det tredje kvartalet blev 6,5 mkr (2,7
mkr) och resultatet efter finansiella poster +1,2 mkr (-1,9 mkr),
18,0 % (neg.). Intäkterna under kvartalet har påverkats positivt av
både förlängda kundavtal, merförsäljning till existerande kunder samt
nykundsförsäljning. Även årets tredje kvartal har präglats av
tillväxtfrämjande satsningar i syfte att skapa långsiktig tillväxt
och skalbarhet.

Periodens kassaflöde blev positivt, +0,4 mkr. Balansposten
"Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter" har under det tredje
kvartalet ökat från 13,4 mkr till 16,4 mkr. Årets ackumulerade
kassaflöde är -1,8 mkr inberäknat 1,0 mkr amortering av lån.

Vid eventuellt negativt resultat gör bolaget för kvartalen 1-3 ingen
värdering av behovet för förändring av uppskjuten skattefordran.
Översyn görs däremot i samband med helårsbokslutet.

Koncernredovisning har upprättats för samtliga kvartal och
jämförelseperioder.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor

Väsentliga händelser under perioden april - juni 2019

· En nyrekryterad säljare, som kommer från branschen, har börjat.
· I samarbete med kunder har en ny programrelease av Intelligence2day®
färdigställts med bl. a förbättrat användargränssnitt och fler
AI-baserade funktioner såsom trendklusters.

· Vidareutveckling av mjukvaruplattformen Intelligence2day® till en
ren SaaS-miljö.

· Styrelseledamot Mats Almgren lämnade styrelsen på egen begäran, till
följd av tillträdandet av en ny tjänst.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Etablering av försäljningskontor i Chicago, USA, och Christian
Bjersér utsedd som VD för det amerikanska dotterbolaget.

· Comintelli's Intelligence2day® blev utnämnd till en av de mest
betydelsefulla plattformarna för omvärldsbevakning- och analys i en
utvärdering genomförd av Forrester Research, ett av världens ledande
IT-analysföretag.

· Roine Gabrielsson har föreslagits för inval som styrelseledamot på
extra bolagsstämma den 2 december 2019.

VD har ordet
Koncernens nettoomsättning uppgick under det tredje kvartalet till 6,5
mkr att jämföra med 2,5 mkr under det tredje kvartalet 2018, en
ökning med 158 %.

Fler försäljningsavslut än vanligt realiserades under årets tredje
kvartal. Det rörde sig både om förlängningar av licensavtal och
utökning av antal användare för existerande kunder, samt
nyförsäljning av licensavtal och SaaS prenumerationer.

För närvarande arbetar vi enligt en hybridmodell där vi både har en
stor andel nuvarande kunder med traditionella licensavtal och
samtidigt en växande andel kunder med prenumerationsavtal, s.k. SaaS.
Det är troligt att licensförsäljningen kommer att fortleva en tid
parallellt med övergången till SaaS-modellen. Intäktsmodellen för
licensavtalen är att hela licensintäkten redovisas i
resultaträkningen när avtal signeras med kund och leverans skett.
Intäkterna periodiseras alltså inte över avtalstiden, utan istället
har vi en balanspost med upplupna intäkter (för närvarande på 16,4
mkr) som kommer faktureras till kunderna gradvis under kommande
licensperioder (dvs närmaste 2-3 åren). Kvartalssvängningarna till
följd av licensförsäljningen kommer att minska i takt med högre andel
prenumerationsförsäljning (SaaS).

En positiv nyhet under kvartalet var att Comintelli's mjukvara
Intelligence2day® har utnämnts till en av de mest betydelsefulla
aktörerna (s.k. "Strong Performer") i världen för omvärldsbevakning-
och analys ("Market and Competitive Intelligence Platforms") av det
inflytelserika IT analysföretaget Forrester Research. Bara det faktum
att Forrester för första gången har identifierat denna typ av
programvara som en marknad med växande efterfrågan är en milstolpe i
sig. Att Intelligence2day® dessutom räknas som en av de mest
betydelsefulla plattformarna på marknaden är en extra morot för oss.

Intelligence2day® har utvecklats under 20 år och våra kunder, såsom
Bayer, AkzoNobel, Essity, Ericsson, SCA och Tetra Pak, bekräftar att
plattformen fortsätter vara av världsklass. Andelen kunder som väljer
att avsluta sina licenser (s.k. Churn rate) är fortsatt låg. Detta
bidrar till en hög andel underliggande årliga intäkter (s.k. Annual
Recurring Revenue).

Forrester noterar vidare i sin rapport att plattformar utvecklade med
textanalys, Artificiell Intelligens, Machine Learning och
integrationsmöjligheter kommer att vara viktiga för
omvärldsanalytiker inom marknads-, strategioch forskningsavdelningar.
Det rimmar väl med vår framtidsvision och hittills i år har redan
flera viktiga innovationer lanserats, såsom AI-baserade Trend Cluster
och API-integration.

Utvecklingsarbetet med att skala upp verksamheten har påverkat
bolagets rörelsekostnader jämfört med 2018. Kostnaderna innefattar
framtagandet av en mer renodlad SaaS-lösning, utökade
marknadsförings-insatser, uppbyggnad av verksamheten i Nordamerika
och att flera återförsäljare med rörlig ersättning har knutits till
bolaget.

I oktober offentliggjordes att vårt försäljningskontor etablerats i
Chicago, USA, och att Christian Bjersér utsetts till VD för
Comintelli's amerikanska dotterbolag, Comintelli Inc. Christian har
arbetat på Comintelli i över tio år och har varit medlem i
ledningsgruppen med ansvar för försäljning. Han har en lång
erfarenhet av internationella affärer och har ett stort nätverk i
USA, vilket gör honom mycket väl lämpad för att öka våra
marknadsandelar där. USA är en snabbväxande marknad och utgör redan
c:a 1/3 av vår kundbas, så etableringen där är helt i linje med vår
kommunicerade strategiska plan.

Vårt absoluta fokus fortsätter vara att förbättra vår säljkapacitet.
Detta sker på bred front där interna resurser omallokerats och
ledarskapet förstärkts för att stödja försäljningsprocessen.
Försäljningsorganisationen har utökats med en ny säljare som kommer
från branschen, vilket medför en kort startsträcka. Vi fortsätter
också att genomföra våra populära webinars och konferenser (såsom
www.intelli-summit.com), där det märks att intresset för både
omvärldsanalys och Intelligence2day® är starkt.

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för 2019 offentliggörs tisdagen den 25:e februari,
2020.

För ytterligare information

Jesper Martell Peter Mörsell
VD, Comintelli AB CFO, Comintelli AB
Telefon: 070 622 98 31 Telefon: 070 543 73 95
E-post: jesper.martell@comintell E-post: peter.morsell@comintelli
i .
. c
c o
o m
m

Web: www.comintelli.com/IR (här
finns samtliga rapporter).

Om Comintelli AB

Comintelli AB är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en
spin-off från Ericsson. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market
med kortnamn: COMINT.

Bolagets affärsidé är att utveckla och licensiera en molnbaserad
tjänst för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day®.
Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala
organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att
lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt

snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är
ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma
inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer
av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt
att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och
att anpassa den egna affärsstrategin därefter.

Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi,
läkemedel/ sjukvård och IT/telekom, tillexempel AkzoNobel, DSM,
Essity och Tetra Pak.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/comintelli/r/delarsrapport--januari---septemb...
https://mb.cision.com/Main/17602/2969468/1147899.pdf
https://...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.