Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Comintelli: Kallelse till extra bolagsstämma i Comintelli AB

Aktieägarna i Comintelli AB, org. nr 556593-4907, kallas härmed till
extra bolagsstämma måndagen den 2 december 2019, kl.10.00, i
Comintellis lokaler, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Deltagande vid extra bolagsstämman m.m.

Rätt att delta i extra bolagsstämman tillkommer aktieägare som:

· är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 26 november 2019, och

· anmäler sig till bolaget senast tisdagen den 26 november 2019
under adress: Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, eller
via e-post till ir@comintelli.com. I anmälan ska anges namn, person-
eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid och antalet
eventuella ombud.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i bolagsstämman, tillfälligt registrera
aktierna i eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för
att få delta i bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara
verkställd tisdagen den 26 november 2019 och bör begäras hos banken
eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse
ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och
undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas
till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
som utvisar behöriga firmatecknare. Anmälan om deltagande i
bolagsstämman måste ske på det sätt som framgår av kallelsen, även om
aktieägaren önskar närvara genom ombud. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets webbplats,
www.comintelli.com/extrabolagsstamma2019.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av ny styrelseledamot.
8. Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut punkt 7.

Roine Gabrielsson föreslås att, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, väljas in som styrelseledamot vid sidan av befintliga tre
styrelseledamöter.

Roine Gabrielsson, 49 år, har en MBA från Henley Business School, U.K.
Roine är idag globalt partneransvarig på StrongPoint. Han har över 20
års erfarenhet av IT branschen och har djup kunskap inom
lösningsförsäljning i flera internationella uppdrag. Vidare har Roine
tidigare erfarenhet av att bygga säljorganisationer kring SaaS
lösningar. Några av hans tidigare roller är Managing Director för
StrongPoint APAC, CEO för CashGuard och VP Global Sales för
Projectplace.

Stockholm 14 november 2019

Styrelsen

Comintelli AB

OM COMINTELLI
Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som
grundades 1999 som en spin-off från Ericsson.

Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för
omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day®
(www.intelligence2day.com). Tjänsten används idag av såväl mindre
företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder
Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och
insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information
som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal
informationskällor.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Martell
VD, Comintelli AB
E-post: jesper.martell@comintelli.com
Telefon: 070 622 98 31

Peter Mörsell
CFO, Comintelli AB
E-post: peter.morsell@comintelli.com
Telefon: 070 543 73 95

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/comintelli/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/17602/2960767/1141162.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.