Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Community Entertainment: Kallelse till årsstämma 10 juni 2016

Kallelse till årsstämma i Community Entertainment Svenska AB (publ.)

Aktieägarna i Community Entertainment Svenska AB (publ.), (org.nr
556588-3229), kallas härmed till årsstämma den 10 juni 2016, kl.
10.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8, 118 21 Stockholm.

Deltagande
Aktieägare i Community Entertainment Svenska AB (publ.) som önskar
delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken senast den 3 juni 2016, och dels anmäla sitt
deltagande till bolaget. Anmälan sker per brev till Community
Entertainment Svenska AB, "Årsstämma", Bysistorget 8, 118 21
Stockholm eller via e-post till info@comentab.se senast den 3 juni
2016. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. I förekommande
fall ska även uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträde
lämnas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste,
för att ha rätt att delta och rösta vid bolagsstämma, begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare
bör underrätta förvaltaren i god tid före avstämningsdagen den 3 juni
2016. Ett fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets
webbplats under minst tre veckor före stämman. Aktieägare har rätt
att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § ABL.

Förslag till dagordning

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning
b. om disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ge ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse, suppleanter och revisor
10. Tillsättande av valberedning inför kommande årsstämma
11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Valberedningens förslag till styrelse och revisionsarvode (punkt 8)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 200 000 kronor att fördelas på
följande sätt: ordförande 100 000 kronor och övriga externa ledamöter
50 000 kronor vardera.

Val av styrelse, suppleanter och revisor (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra ledamöter utan
suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Klas Åström, Joel Almstedt och Lars
Uggla samt Tomas Järnstål.

Valberedning (punkt 10)
Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning är oförändrat i förhållande till vad som beslutades om
vid de senaste två årens årsstämmor. Valberedningen föreslår således
att styrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med Bolagets
större ägare utse en valberedning inför årsstämman 2017.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)
Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms
inom bolagsordningens gränser. Såvitt avser emissioner med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt får Bolagets aktiekapital med stöd
av bemyndigandet dock sammanlagt högst ökas med ett belopp
motsvarande en utspädning om 10 procent av aktiekapitalet. Avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna
stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv
av bolag eller rörelser. Emissionskursen ska vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så
nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Nyemission ska kunna ske mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller eljest med villkor.

-------------

Handlingar m.m.
Bolaget har i dagsläget 1 660 600 aktier. Redovisningshandlingar,
revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt
övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med tre
veckor före stämman att hållas tillgängliga hos bolaget, Bysistorget
8, 118 21 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som så begär och
uppger sin adress.

Stockholm den 11 maj 2016

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/community-entertainment/r/kallelse-till-arssta...
http://mb.cision.com/Main/11571/2007168/514419.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.