Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-26

Community Entertainment: Kvartalsredogörelse Q1, januari-mars 2017

Första kvartalet Q1 2017 för CEAB-koncernen (2016 inom parentes)

· NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 318 tkr (329 tkr).
· RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till -633 tkr (-297
tkr).

· RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till -889 tkr (-510
tkr).

· RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,43 (-0,31) kronor.
· LIKVIDA MEDEL uppgår per 31 mars 2017 till 601 tkr (97 tkr)
· EGET KAPITAL uppgick till 2 038 (1 979 tkr)
· SOLIDITETEN uppgick till 69 (68) procent
VD-kommentar:

Under första kvartalet 2017 har vi fortsatt att utöka vår
kundportfölj. Vi har startat upp samarbeten med bland andra Folksam,
Vasakronan och fler affärsområden hos Svenska Spel vilket går i helt
i linje med vår strategi att knyta till oss stora, kända varumärken.
Detta innebär också att vi i allt större utsträckning får fler
licenskunder där vissa intäkter periodiseras över hela året.

Vi har medvetet tagit investerings- och utvecklingskostnader under Q1
vilket påverkar resultatet. Som vi har berättat om tidigare har vi i
ett led att ständigt förbättra våra tekniska lösningar och vår
driftsäkerhet tecknat ett avtal med det amerikanska företaget
Rackspace. Driftsäkerheten är helt avgörande för vår verksamhet och
av den anledningen förbättrar vi nu driften av våra servrar
ytterligare i och med samarbetet. Företaget är en av de allra största
aktörerna inom molntjänster på Internet och i och med avtalet får vi
en ännu säkrare driftslösning än tidigare samt en förstklassig dygnet
runt-support på vårt befintliga Amazon-konto (AWS). Rackspace
samarbetar idag med över hälften av företagen som ingår i Fortune 100
- de 100 företagen i USA som har störst intäkter - samt tusentals
andra företag över hela världen. Detta är en viktig partner för oss
för att kunna erbjuda våra uppdragsgivare en tjänst av högsta
kvalitet på alla områden genom en extremt hög driftsäkerhet.

Som jag nämnde i vår bokslutskommuniké strävar vi efter att få en ännu
större kundportfölj och öka intäkterna ännu mer så att vi kan erhålla
ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde. Vi har fortfarande
inte nått dit, men eftersom antalet kunder blir allt fler och vi
utvecklar våra samarbeten med befintliga kunder så ökar ju
möjligheten att nå dit snabbare. Samtidigt vill vi ha möjlighet att
också investera kapital i att fortsätta utveckla verksamheten såväl
personalmässigt som genom produktutveckling.

Jag har sagt det förut men det är värt att upprepa. Vi har en
kommunikationsmetod och en plattform som är högintressant för större
företag. Vi får dagligen bekräftelse på att vi har en stor fördel att
kunna presentera våra nuvarande samarbetspartners för potentiella nya
uppdrag. Självklart blir det intressant att ta del av vårt sätt att
arbeta inom kommunikation när så många stora och starka varumärken
redan samarbetar med oss, vilket naturligtvis är en enorm fördel.

Detta ger oss själva också ett stort självförtroende eftersom det är
ett klart bevis på att vi gör rätt och har en sylvass
kommunikationsmetod som kompletterar företagens totala kommunikation
på ett optimalt sätt. Vi kommer som jag också nämnt tidigare anpassa
och utveckla vår affärsmodell till att bli så intäktsbringande som
möjligt eftersom vi har möjlighet till det med så stora företag som
kundbas.

Vår nya tjänst för e-learning, utvecklingen av vår plugin-tjänst Easy
Quiz Player och vår nya julkalender är bara exempel på produkter som
vi nyligen har utvecklat och som vi bedömer kunna få genomslagskraft
för försäljningsmässigt under 2017.

Väsentliga händelser under perioden

Teckningsoption 2016 TO 15 löstes in med hela 78 %, vilket innebar
nytt kapital till bolaget i storleksordningen 1 500 000 kr.
Teckningsoptionerna i TO 15 erhölls vederlagsfritt av alla som
tecknade sig i bolagets nyemission med teckningstid 10 - 23 juni
2016. För varje tecknad aktie erhöll man en option, som kunde lösas
in mot en ny aktie för teckningskursen 6 kronor.

Efter registrering hos Bolagsverket ökar aktiekapitalet i Community Entertainment Svenska AB med 1 561 920 SEK och antalet aktier med 260 320. Antalet utestående aktier efter registrering uppgår till 2 259 040.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2017 till 2 259 040.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Årsstämma 28 juni 2017

Delårsrapport april-juni 2017 25 augusti 2017

Delårsrapport juli-september 2017 24 november 2017

Bokslutskommuniké 2017 23 februari 2018

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 26 maj 2017

Tomas Järnstål, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Tomas Järnstål, VD

Mobil 073 - 689 99 15

Q1 i sammandrag koncernen

RESULTATRÄKNING jan-mars jan-mars helår

(Tkr) 2017 2016 2016

Nettoomsättning 318 329 1 736

Övriga rörelsekostnader -348 -286 -1 800

Personalkostnader -603 -340 -1 759

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -633 -297 -1 825

Avskrivningar och nedskrivningar -250 -207 -936

Rörelseresultat -883 -504 -2 761

Summa finansnetto -6 -6 -70

Resultat efter finansiella poster -889 -510 -2 831

Betald skatt - - -

Årets resultat -889 -510 -2 831

Resultat per aktie 1) -0,43 -0,31 -1,55

Resultat per aktie efter utspädning 1) -0,43 -0,31 -1,55

Genomsnittligt antal aktier 2 085 493 1 665 600 1 832 160

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 2 085 493 1 665 600 1 832 160

1) Beräknat på genomsnittligt antal aktie

BALANSRÄKNING

(Tkr) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 1 658 2 390 1 840

Kortfristiga fordringar 703 405 480

Likvida medel 601 97 440

SUMMA TILLGÅNGAR 2 962 2 892 2 760

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2 038 1 979 1 462

Kortfristiga skulder 924 913 1 298

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 962 2 892 2 760

Kontaktperson:
Tomas Järnstål
VD Community Entertainment
0736-89 99 15
tomas@comentab.se

Denna information är sådan information som Community Entertainment är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 maj 2017.

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där
företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom
skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification
och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och
informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om
produkter och tjänster, presentera information om interna
målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller
samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/community-entertainment/r/kvartalsredogorelse-...
http://mb.cision.com/Main/11571/2274217/680080.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.