Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Compactor Fastigheter AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari - Juni 2019
Koncernens hyresintäkter uppgick till 812,1 (727,8) MSEK
Driftnettot uppgick till 553,7 (484,8) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 1 354,0 (1 141,1) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 060,1 (950,1) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 789 800 (673
700) SEK

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har under perioden förvärvat och tillträtt
fastigheten Sätra 108:23 i Gävle samt tillträtt fastigheten Brahelund
2 i Solna. I samband med tillträdet av Brahelund 2 har Fastpartner
upptagit nya lån om 1 200 MSEK med förfall januari 2022.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 22 mars 2019 emitterat ett icke
säkerställt obligationslån med en löptid om 5 år på den svenska
obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 500 MSEK. Lånet löper med
en rörlig ränta om Stibor 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt
förfall i mars 2024.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 5 april 2019 löst ett
obligationslån om 450 MSEK som per den 31 mars 2019 var klassificerat
som kortfristiga skulder.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 10 maj 2019 emitterat ett icke
säkerställt obligationslån med en löptid om 4 år på den svenska
obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 800 MSEK. Lånet löper med
en rörlig ränta om Stibor 3M + 2,45 procentenheter och har slutligt
förfall i maj 2023. Fastpartner har använt 500 MSEK av detta
obligationslån till att per den 31 maj förtidsinlösa ett utestående
obligationslån om 500 MSEK som per den 31 mars 2019 var klassificerat
som kortfristiga skulder.

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner avyttrade under 2017 fastigheterna Gunhild 5
och Gustav 1 i Stockholm

till ett gemensamt ägt bolag med Slättö i vilket Fastpartner äger 40%.
Fastigheterna överläts till ett underliggande fastighetsvärde om 50
MSEK med en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK vid lagakraftvunnen
detaljplan. Detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 har nu vunnit
laga kraft. Den totala köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört
värde med cirka 440 MSEK och realisationsvinsten kommer att redovisas
under det tredje kvartalet 2019.

Dotterbolaget Fastpartner och Slättö VII AB:s gemensamägda bolag,
Slättö Fastpartner II AB, har ingått aktieöverlåtelseavtal med Oscar
Properties om förvärv av 50% av aktierna i Torsplan Holding AB och
därmed indirekt 50% av bostadsprojektet Helix.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2019 kl 15:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/compactor-fastigheter-ab/r/delarsrapport-1-ja...
https://mb.cision.com/Main/16617/2891504/1097373.pdf
https://mb.cision.com/Public/16617/2891504/a4830abe8b93b816.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.