Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Compare-IT Nordic AB: Kvartalsredogörelse Compare-IT Nordic AB (publ) 556689-5529

Kvartalsredogörelse för period 1 maj - 31 juli 2017

Första kvartalet, maj - juli 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 234 Tkr (683 Tkr)
· Periodens resultat uppgick till -1 803 Tkr (-664 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,15 kr[1]
(http://file///C:/Users/Kerstin/Desktop/Styrelsem%C3%B6ten/Styrelsem%C3%B...))

· Antal utestående aktier är 7 149 000 stycken (1 471 stycken[2]
(http://file///C:/Users/Kerstin/Desktop/Styrelsem%C3%B6ten/Styrelsem%C3%B...))

· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 870 (436 Tkr)
· Soliditeten uppgår till 81% (58%)
Väsentliga händelser under kvartal 1

Marknad och försäljning

· Bolaget har tecknat ytterligare 5 avtal med hustillverkare, som
erbjuder Compare-IT:s smarta hem lösning som standard och i vissa
fall som tillval. Första leverans beräknas ske ca 6-12 månader efter
försäljning.

· Fortsatt strategiskt fokus att ta viktiga avtal och därmed
investera inför framtiden, även om det innebär en mindre försäljning
på kort sikt.

· Som en konsekvens av förseningen av Home LineTMhar inga större
projektleveranser skett under första kvartalet utan planeras under
hösten.

· Försäljningen under första kvartalet utgörs därför enbart av
befintlig produktserie Commercial Line.

· Första versionen av Home LineTMhar genomgått godkända EMC-tester
för CE-märkning.

· Första projekten med större aktör inom lägenhetssegmentet är under
projektering.

· Enligt plan har Compare-IT påbörjat etablering av kontakter med
aktörer på den skandinaviska marknaden.

Övriga väsentliga händelser

· Bolaget noterades på Aktietorget den 3 maj 2017.
· Nya Appen för iOS samt Android är färdigutvecklad och finns att
ladda ner via App Store och Google Play.

· Molnlösningen med nya Mina Sidor, som möjliggör egen anpassning
och att digitalt kunna ansluta kompletterande produkter inom IoT samt
sätta behörigheter, lanserades under sommaren.

· Compare-IT har inlett samarbeten för integrationer med andra
leverantörer av kompletterande produkter och system.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

· Compare-IT har tecknat avtal med Svenska Husgruppen med
varumärkena Faluhus och Forsgrens Timmerhus. Systemet ingår som
standard i alla hus som levereras.

· Bolaget har presenterat ett nytt sätt att redovisa vad tecknade
avtal med hustillverkare genererar i form av aggregerade årliga
volymer. Compare-IT har till dags dato tecknat avtal med 9 av våra
svenska hustillverkare, som innebär att leverera smarta hem system
till en årlig volym på 530 hus, vilket motsvarar drygt 4% av alla hus
som byggs i Sverige. Enligt SCB påbörjades byggnation av 12 950
småhus under föregående år.

· Första leveransen till Svenska Husgruppen med varumärkena LB-Hus
och Nordiska Hus, ett visningshus i Åkersberga, har skett och
visningshuset är invigt. Nu följer löpande leveranser till Svenska
Husgruppen med start i oktober.

· Leveranser till hustillverkaren Intressanta Hus, som erbjuder
Compare-ITs lösning som standard i alla sina hus, startade i augusti.

· Slutleverans av produkter ur Compare-IT:s produktserie Commercial
Line till projektet nya Tingsrätten i Lund, Kvarteret Kristallen, har
skett.

· Organisationen har förstärkts med en teknisk säljare för projekt
inom kommersiell belysningsstyrning.

· Under årsstämman den 23 augusti gjordes nyval av Mats Nyberg som
styrelseledamot.

VD har ordet:

Compare-IT har nu tecknat avtal för smarta hem lösningar motsvarande
en årsvolym av 530 hus eller 4% av alla hus som byggs i Sverige. Vi
är mycket stolta för det förtroendet.

Uppskattningsvis utvärderar drygt hälften av alla svenska
hustillverkare smarta hem lösningar. Vårt fokus är fortsatt på de
hustillverkare som vill erbjuda vårt system som standard eftersom det
ger en mer effektiv försäljnings- och leveransprocess. Med denna bas
fortsätter vi vår systematiska bearbetning för att ta
marknadsandelar.

Vårt arbete fokuserar på att göra det så enkelt och kostnadseffektivt
som möjligt i alla faser, från inköp/planering och
projektering/installation till driftsättning och underhåll. Detta är
starkt bidragande till att vår lösning är attraktiv inte bara för
hustillverkarna utan i allra högsta grad även för lägenhetssegmentet.
Vår lösning projekteras nu i ett antal större lägenhetsprojekt och
utvärderas av ledande aktörer.

Vår vision är smarta hem för alla, vilket både innefattar att lösningen ska vara kostnadseffektiv men också att den ska stå för en hög användarvänlighet för alla representanter av användare. Efter sommarens utvecklingsfokus på användarvänlighet vågar vi påstå att vi har den lösning som är bäst anpassad för olika brukares behov. Vi tror t ex att dagens smarta hem användare vill välja mellan att bara använda helt vanliga tryckknappar och/eller fjärrstyra och ha koll via Appen och/eller enkelt göra egna programmeringar och lägga till kompletterade produkter via molnlösningen Mina Sidor. En smart hem lösning från Compare-IT ska alltid bidra till att förenkla vardagen, oavsett bostadsinnehavarens teknikintresse och förutsättningar.

Vi har både byggherren och slutkunden i fokus för att förstå vilka
olika behov som kan dyka upp över anläggningens livstid. Ett antal
hustillverkare utvärderar just nu hur deras smarta hem erbjudande
skall se ut, vilken grad av trådlöshet man skall ha och hur man skall
ta betalt. Vi är övertygade att kombinationen av en fast installation
i kombination med trådlös komplettering och molnlösning ger det bästa
värdet för både byggherren och kunden. Det faktum att Compare-ITs
grundinstallationen ingår som en del i investeringen underlättar
ägandet över tid och ger en mycket robust funktionalitet. Vår
bedömning är att det blir svårt för byggherrar att erbjuda
abonnemangsbaserade lösningar där funktionen är avhängig av att det
betalas en månatlig avgift. Nästa köpare av huset eller lägenheten
kan ha en helt annan uppfattning om denna kostnad och då har man inte
längre ett smart hem. Att kunna ta över ett smart hem från tidigare
ägare är en väsentlig del i en väl genomtänkt lösning. Ett absolut
ledord för Compare-IT är att det skall vara enkelt för byggherren att
erbjuda Compare-IT som standard och alltid ha full kontroll på
funktion och kostnader, även avseende support. Vi har bara sett
början på vilka supportbehov mindre genomtänkta smarta hem lösningar
kan ge upphov till.

Under sommaren har vi också initierat spännande samarbeten och
integrerat med kompletterande system och produkter. Vi har en stark
tilltro till vikten av att vara öppna och att tillsammans med utvalda
kompletterande aktörer kunna erbjuda en mer komplett lösning för både
byggbolag och användare.

Tack för att ni är med på vår resa. Önskar en fortsatt skön höst!

Kerstin Lindkvist Toms

Verkställande direktör

Compare-IT i korthet

Compare-IT har genom åren förvärvat en djup kompetens inom kommersiell
belysningsstyrning och smarta hem lösningar med utgångspunkt i smart
elinstallation. Bolagets unika koncept av förprogrammerade system gör
att byggföretagen enkelt kan erbjuda kostnadseffektiva och
användarvänliga smarta hemlösningar. Compare-IT fortsätter den
offensiva marknadssatsningen att bygga ett ledande produktföretag för
smartare hus. Fokus säljmässigt ligger på smarta hem då det bedöms
som en mer skalbar och snabbrörlig marknad som kommer att
konsolideras de kommande åren.

Kommande rapport

2017-12-21

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisor.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
delårsredogörelsen ger en rättvisande översikt av företagets
ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer.

Lund den 2017-09-29

Styrelse och VD för Compare-IT Nordic AB (publ)

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:

VD Kerstin Lindkvist Toms

Telefon: +46 733-19 06 30

E-post: kerstin@compare-it.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Compare-IT Nordic
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/Kerstin/Desktop/Styrelsem%C3%B6ten/Styrelsem%C3%B...)
Resultat per aktier baserat på justerat antal aktier vid
bokslutsdagen för split 1:3000

[2]
(http://file///C:/Users/Kerstin/Desktop/Styrelsem%C3%B6ten/Styrelsem%C3%B...)
Aktier innan split 1:3000

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/compare-it-nordic-ab/r/kvartalsredogorelse-com...
http://mb.cision.com/Main/15604/2357103/729451.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.