Du är här

2017-08-22

Concent AB: CONCENT HOLDING AB (PUBL) PUBLICERAR IDAG DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2017

Stockholm, 22 augusti 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Concent Holding AB (publ)
avger härmed delårsrapport for perioden 1 januari 2017 - 30 juni
2017.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL, KONCERN

JAN-JUN 2017 JAN-JUN 2016 Helår 2016

Nettoomsättning, mkr - 36,0 -169,6
Rörelseresultat, mkr -131,9 -35,3 -545,2
Periodens resultat, mkr -189,7 -58,0 -614,1
Balansomslutning, mkr 591,3 991,3 793,5
Eget kapital, mkr -116,2 452,1 77,8
Soliditet, % -19,7% 45,6% 9,8%
Resultat per stamaktie, kr -2,25 -0,69 -7,29
Antal utestående aktier (1 000) 84 214 84 214 84 214

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL, MODERFÖRETAG

JAN-JUN 2017 JAN-JUN 2016 Helår 2016

Nettoomsättning, mkr - 1,9 -331,8
Rörelseresultat, mkr -9,8 -6,3 -349,9
Periodens resultat, mkr -142,2 1,0 -352,2
Balansomslutning, mkr 397,1 655,1 566,6
Eget kapital, mkr 36,3 354,2 182,8
Soliditet, % 9,1% 54,1% 32,3%
Resultat per stamaktie, kr -1,689 0,011 -4,182
Antal utestående aktier (1 000) 84 214 84 214 84 214

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Huvudägaren, familjen Fahlander, tecknade i februari avtal om att
sälja samtliga sina A- och B-aktier i bolaget till Björn Sahlström
och Gustaf Leijonhufvud.

· Henrik Gidmark tillträdde den 8 februari som tillförordnad VD då
Matias Lindberg slutade.

· I februari gav en grupp aktieägare bolaget ett lån för att lösa
den akuta likviditetssituationen.

· Runar Söderholm lämnade sitt styrelseuppdrag den 21 februari då
han fått anställning i konkurrerande bolag.

· Bolaget meddelade den 21 februari att diskussioner med BC
Investment, köparen av projektet Barents Center, inletts på initiativ
av köparen avseende vissa planerade förändringar i den legala
strukturen för förvärvet. Detta skulle medföra en senareläggning av
tillträdet.

· Vid en extra bolagsstämma den 23 februari valdes en ny styrelse
bestående av Björn Sahlström, Gustaf Leijonhufvud samt Anders Öinert.
Björn Sahlström valdes som styrelsens ordförande. Sven Kallstenius
och Pontus Gustafsson lämnade sina styrelseuppdrag.

· Anders Öinert lämnade sitt styrelseuppdrag den 17 mars.
Anledningen till utträdet var att hans styrelseuppdrag konkurrerade
med andra åtaganden.

· Henrik Gidmark lämnade sin tjänst den 24 mars för att 1 april
tillträda som VD i Norlandia Fastighetsutveckling.

· Gustaf Leijonhufvud lämnade sitt styrelseuppdrag den 30 mars.
Anledningen till utträdet var att han och Björn Sahlström hade olika
uppfattningar om bolagets framtid.

· Bolaget sköt upp utdelningen på preferensaktierna även för första
kvartalet. Skälet till styrelsens beslut var att bolagets ansträngda
likviditet inte möjliggjorde genomförandet av dessa utbetalningar.

· Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) betalade inte
räntebetalningen enligt villkoren på ränteförfallodagen för det
första kvartalet, den 29 mars 2017. Skälet till den uteblivna
räntebetalningen var bolagets ansträngda likviditet. Enligt villkoren
för obligationslånet innebar den uteblivna betalningen att lånet
kunde sägas upp i förtid på begäran av obligationsinnehavarna.

· Bolaget meddelade den 31 mars att förhandlingarna med BC
Investments tillträde av projektet Barents Center skulle fortlöpa
tills vidare då köpare och säljare ännu inte kommit överens om den
legala strukturen för förvärvet.

· Bolaget avtalade i april om en överlåtelse av stora delar av
koncernens projektportfölj, strukturaffären. Förvärvaren av
projektportföljen är ett nystartat bolag, Grundingen Fastighets AB,
initialt kontrollerat av JOOL Invest AB. JOOL Invest AB jämte andra
bolag inom JOOL-koncernen kommer i samband med strukturaffärens
genomförande att konvertera samtliga sina fodringar mot bolaget
uppgående till ca 50 mkr till eget kapital i Grundingen. Fram till
strukturaffärens genomförande erhöll bolaget, som en del i
uppgörelsen avseende transaktionen, en likviditetsfinansiering om 37
mkr. I samband med förvärvet föreslogs att relevanta fordringshavare
skulle konvertera sina skuldfordringar gentemot koncernen mot
nyemitterade aktier i Grundingen. Koncernens skuldbörda har den
senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har föranlett
strukturaffären. Styrelsen kom efter noga överväganden fram till att
strukturaffären var den enda möjligheten för bolagets överlevnad,
samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar.
Strukturaffären godkändes av bolagsstämman den 24 april.
Strukturaffären är vidare villkorad av bland annat tillfredställande
due diligence och finansiering, samt godkännande från bolagets större
långivare och innehavarna av obligationerna.

· Den 11 april tecknades det omförhandlade avtalet med BC Investment
om avyttringen av projektet Barents Center. Tillträdet var villkorat
av Köparens finansiering av förvärvet och skulle ske så snart som
möjligt, dock senast 30 juni 2017. Tidigare avtal om försäljning och
tillträde av Barens Center med en initial köpeskilling om 279 mkr
förföll med anledning av att villkoren för en försäljning inte
uppfylldes den 31 mars 2017. Köpeskillingen motsvarar den tidigare
avtalade. I tidigare avtal skulle Concent lösa obligationslånet
emedan det nya innebar att köparen övertog skyldigheten att lösa
obligationslånet.

· Bolaget har även träffat avtal med Preservia Fastigheter AB om
parternas samtliga mellanhavanden vilket innebär att Preservia tar
över ansvaret för projekten i Bålsta och Gävle. De tidigare ingångna
projektutvecklingsavtalen blir därmed inte längre gällande mellan
parterna och Concent är vid färdigställandet av projekten berättigade
till en tilläggsköpeskilling om som högst totalt 28 mkr för samtliga
tre projekt.

· Vid den extra bolagsstämma som hölls den 24 april valdes till ny
styrelse Peter Gustafsson, Björn Sahlström och Eva-Lotta Berg
Ljungsström. Peter Gustafsson valdes till styrelsens ordförande.
Björn Sahlström utsågs till bolagets VD.

· Den 9 maj publicerade Bolaget årsredovisningen för 2016.

· Bolaget meddelade den 10 maj att bolaget fortsättningsvis kommer
att offentliggöra bokslutskommuniké samt halvårsrapport i enlighet
med gällande regelverk istället för varje kvartal.

· Den 11 maj meddelade Bolaget att chefsjuristen Anders Skytte
Olsson lämnat Concent på egen begäran.

· Vid årsstämman den 23 maj fastställdes resultat- och
balansräkningarna för moderbolaget och koncernen och stämman
beslutade om att balansera bolagets resultat, 182 MSEK, i ny räkning.
Således lämnas inte någon utdelning på preferensaktier eller
stamaktier för räkenskapsåret 2016. Stämman beviljade inte
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
förvaltningen 2016. Vidare beslutades om omval av Peter Gustafsson,
Björn Sahlström och Eva-Lotta Berg Ljungström. Mazars omvaldes som
bolagets revisor med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.

· Den 30 juni meddelade Bolaget att tillträdet av projektet Barents
Center förlängts till senast den 12 september på i övrigt oförändrade
villkor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 7 juli meddelade moderbolaget att koncernen initierat
skriftliga fodringshavarmöten inom ramen för koncernens olika
skuldinstrument i syfte att relevanta fodringshavare skulle ges en
möjlighet att godkänna såväl strukturaffären som den efterföljande
konverteringen.

· Den 16 augusti meddelade bolaget att en erforderlig majoritet av
relevanta fordringshavare godkänt såväl strukturaffären som den
efterföljande konverteringen av fordringar till nyemitterade aktier i
Grundingen. Grundingen kommer nu att inleda arbetet med att resa en
obligation om 100 MSEK. Vidare kommer det praktiska arbetet med
tillträdet och konverteringen, innefattandes bl.a. genomförandet och
registreringen av kvittningsemissionen hos Bolagsverket och
omvandlingen av Grundingen till ett avstämningsbolag att genomföras.
Således beräknas tillträdet kunna ske i september.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Kristina Hanna
CFO
073-520 17 50
Kristina.hanna@concent.se

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22/8,
2016 kl. 08:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt
online på www.concent.se och www.news.cision.com/se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/concent-holding-ab--publ--publice...
http://mb.cision.com/Main/11800/2330669/712085.pdf
http://mb.cision.com/Public/11800/2330669/8bba0292400f1f25.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.