Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-03

Concent AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas
till extra bolagsstämma som hålls i Concents lokaler på Sergels torg
12, 7 tr, i Stockholm, fredagen den 3 mars 2017 kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den
24 februari 2017 (avstämningsdagen är lördagen den 25 februari 2017),
dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan
kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 28 februari 2017.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till
viktor.isero@concent.se eller skriftligen till Concent Holding AB
(publ), Sergels Torg 12, 7 tr, 111 57 Stockholm. Vid anmälan bör
aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt
biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före
den 24 februari 2017 begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre
än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år)
angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om avyttring av projekt till Strago Fastighetsutveckling
Holding AB.

7. Beslut om riktad nyemission av preferensaktier.
8. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.
9. Beslut om att anta ny bolagsordning.
10. Avslutande av stämman.
Beslutsförslag

Beslut om avyttring av projekt till Strago Fastighetsutveckling
Holding AB (punkt 6)

Förslagets huvudsakliga innehåll är att styrelsen föreslår att stämman
beslutar att godkänna förslag till avyttring av projekt till Strago
Fastighetsutveckling Holding AB, org. nr 559070-5249, avseende ägda
och tecknade projekt. Förslaget i dess helhet, tillsammans med en
s.k. fairness opinion samt en redogörelse för omständigheterna kring
överlåtelsen från styrelsen kommer att hållas tillgängliga för
aktieägarna i god tid innan bolagsstämman.

Skälet till att frågan hänskjuts till stämman är att enligt reglerna i
AMN 2012:05 måste iakttas och giltighet förutsätter godkännande av
stämman.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 6 ovan fordrar att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier är företrädda vid stämman.

Beslut om riktad nyemission av preferensaktier (punkt 7)

Förslagets huvudsakliga innehåll är att styrelsen föreslår att stämman
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om en riktad
nyemission av högst 212,765 preferensaktier till en teckningskurs om
94 kronor per preferensaktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår
till cirka 20 000 000 kronor. Preferensaktierna ska kunna tecknas av
en på förhand vidtalad investerare, Spetzia AB, org.nr 556982-9152.

Styrelsen kommer att hålla de fullständiga villkoren tillgängliga för
aktieägarna senast två veckor innan bolagsstämman.

Skälet till att frågan hänskjuts till stämman är nyemissionens
giltighet förutsätter godkännande av stämman.

Särskild beslutsmajoritet

Eftersom beslutet enligt punkten 7 ovan avser en sådan nyemission som
anges i 16 kap. 2 § i aktiebolagslagen fordrar giltigt beslut att
förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier är företrädda vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter (punkt
8)

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag
till beslut enligt punkt 8. Förslag kommer att presenteras senast på
bolagsstämman.

Beslut om att anta ny bolagsordning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antaga ny bolagsordning
med i huvudsak följande ändringar. Styrelsen föreslår att stämman
bemyndigar bolagets verkställande direktör att företa de ändringar
vad avser firma som krävs för att verkställa beslutet hos
Bolagsverket.

1. Firma

Bolagets firma är Devin (med lämpligt tillägg) (publ).

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 9 ovan fordrar att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier är företrädda vid stämman.

Upplysningar på extra bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 914
174 och antalet aktier till 84 214 174, varav 6 300 000 aktier utgör
aktier av serie A med 10

Stockholm i februari 2017

Styrelsen

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3
februari 2017 kl. 08.00 CET.

Om Concent

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem
och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser
utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa
ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I
praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på
ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och
platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor
med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/11800/2179622/623097.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.