Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Concent AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas
till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler
på Sturegatan 10 i Stockholm, måndagen den 24 april 2017 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den
18 april 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så
att anmälan kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 april
2017.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till
viktor.isero@concent.se eller skriftligen till Concent Holding AB
(publ), Sergels Torg 12, 7 tr, 111 57 Stockholm. Vid anmälan bör
aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt
biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före
den 18 april 2017 begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre
än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år)
angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om avyttring av projekt till Förvärvsbolaget kontrollerat
av Jool Invest AB.

7. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.
8. Avslutande av stämman.
BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om avyttring av projekt till Förvärvsbolaget (punkt 6)

Förslagets huvudsakliga innehåll är att styrelsen föreslår att stämman
beslutar att godkänna förslag till avyttring av huvuddelen av
Concents projektportfölj till ett nystartat bolag ("Förvärvsbolaget")
initialt kontrollerat av Jool Invest AB. Som en del i transaktionen
avser Förvärvsbolaget även att överta förpliktelserna under Concent
Holding ABs samtliga lån i syfte att återbetala dessa. Jool Invest AB
jämte andra bolag inom Jool-koncernen kommer i samband med
transaktionens genomförande att konvertera samtliga sina fordringar
mot Concent Holding AB uppgående till ca 50 MSEK till eget kapital i
Förvärvsbolaget. Förvärvsbolagets finansiering av uppköpet bygger på
ett tillskott av eget kapital om totalt 100 - 150 MSEK samt
skuldfinansiering i form av en ny obligation om totalt ca 275 - 325
MSEK med en löptid om 3-4 år. Hela eller delar av projektportföljen
kan komma att säljas vid intresse från utomstående aktörer.

Concent Holding AB (publ) behåller projektet Barents Center samt
ytterligare ett projekt, Mantorps Ängar i Linköping, vilket innebär
att dessa två projekt kommer hållas utanför transaktionen. Vare sig
obligationen i dotterbolaget Östermyra Bruk AB, Mikael Fahlanders
fordran om 40 MSEK mot Concent Holding AB (publ) eller
preferensaktierna i Concent Holding AB (publ) omfattas av den ovan
beskrivna transaktionen.

Transaktionen är villkorad av bolagsstämmans godkännande. Vidare
förutsätts godkännande från långivarna enligt Concent Holding ABs
samtliga lån. Transaktionen är även villkorad av bland annat
tillfredsställande due diligence och finansiering.

Beslutsmajoritet enligt punkten 6

Giltigt beslut om avytring av projekten fordrar att förslaget biträds
av aktieägare med enkel majoritet.

Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter (punkt
7)

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag
till beslut enligt punkt 7. Förslag kommer att presenteras senast på
bolagsstämman.

Upplysningar på extra bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 914
174 och antalet aktier till 84 214 174, varav 6 300 000 aktier utgör
aktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör
aktier av serie B med en röst per aktie och 2 151 690 utgör
preferensaktier med en röst per aktie.

_____________________________

Stockholm i april 2017

Styrelsen

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6/4,
2017 kl. 12.00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt
online på www.concent.se och www.news.cision.com/se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem
och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser
utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa
ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I
praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på
ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och
platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor
med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/11800/2233827/654125.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.