Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Concentric AB: CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

TREDJE KVARTALET

· Nettoomsättning: 515 MSEK (491) - upp 8 % jämfört med föregående
år efter justering för valuta (- 3 %).

· Rörelseresultat: 96 MSEK (81) - en rörelsemarginal om 18,7 %
(16,5).

· Resultat efter skatt: 72 MSEK (59); resultat per aktie före
utspädning om 1,79 SEK (1,45).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 73 MSEK (113) är lägre
främst på grund av ett ökat rörelsekapital.

· Koncernens nettoskuld: 317 MSEK (559); skuldsättningsgrad på 41 %
(81) främst hänförligt till återhämtning av tidigare
omvärderingsförluster i pensionsskulder.

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA

· Nettoomsättning: 1 601 MSEK (1 531) - upp 4 % jämfört med
föregående år efter justering för valuta (+1%).

· Rörelseresultat: 296 MSEK (255) - en rörelsemarginal om 18,5 %
(16,6).

· Resultat efter skatt: 221 MSEK (182); resultat per aktie före
utspädning om 5,48 SEK (4,46).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 228 MSEK (309) är lägre
främst på grund av ett ökat rörelsekapital.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för
tredje kvartalet 2017.

Försäljningsutveckling

Koncernens omsättning för tredje kvartalet ökade med 8 % justerat för
valuta jämfört med föregående år, vilket är något högre än den
publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det
tredje kvartalet speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner
Nordamerika och Europa. De största förbättringarna under kvartalet
jämfört med föregående år uppnåddes inom industriprodukter, främst på
slutmarknaderna för jordbruksmaskiner och entreprenadmaskiner.
Omsättningen för koncernen de nio första månaderna ökade med 4 %
jämfört med föregående år, justerat för valutaeffekter.

Rörelsemarginal
De omstruktureringsplaner som påbörjades och genomfördes under det
andra halvåret 2016 har fortsatt att ge besparingar enligt plan under
de nio första månaderna 2017. Concentrics program för Business
Excellence ("CBE") har bidragit till ytterligare ökad lönsamhet inom
koncernen, vilket medförde att rörelsemarginalen för det tredje
kvartalet och de nio första månaderna ökade till 18,7 % (16,5)
respektive 18,5 % (16,6).

Teknologi

Tidigare i år presenterade Concentric ett stort antal pumpar vid
International Fluid Power Exhibition, bland annat en nylanserad
urkopplingsbar pump för användning i system med intermittent flöde
och tryck.

Vi fortsätter att göra framsteg med de organiska tillväxtmålen genom
våra senaste framgångar på teknologiområdet:

· Vi har framgångsrikt lanserat LICOS kopplingsteknik för tvåstegs
vattenpumpar på lastbilsmarknaden i USA tillsammans med en global
tillverkare.

· Vi har fått beställningar på elektriska kylmedelspumpar för
hybridtillämpningar från flera globala OEM-företag/Tier
1-leverantörer. Produktionsstart planeras till det andra halvåret
2018.

· Vi har fått beställningar från globala OEM-företag på att
tillverka kompakta hydrauliska kraftaggregat med låg bullernivå och
kompletterande styrenheter för nästa generations plattformar.

Vi fortsätter även att söka efter potentiella förvärv som stärker vårt
erbjudande och gör oss ännu mer relevanta för våra globala kunder.

Utsikter

Orderingången under tredje kvartalet tyder på att omsättningen under
fjärde kvartalet kommer att bli i stort sett densamma som under
tredje kvartalet, efter justering för färre arbetsdagar under årets
sista kvartal. Den aktuella efterfrågenivån för alla slutmarknader
förväntas kvarstå under återstoden av året. Efter den generellt
positiva utvecklingen under det tredje kvartalet tyder
marknadsstatistiken nu på att produktionsvolymerna, viktade för
Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att stiga 6 % för
helåret 2017 jämfört med föregående år. Concentric är fortsatt
välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna
realisera vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller David Bessant (CFO) på tfn:
+44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017
klockan 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concentric-ab/r/concentrics-delarsrapport-janu...
http://mb.cision.com/Main/1643/2385186/747867.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.