Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Concentric AB: CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2019

TREDJE KVARTALET

· Nettoomsättning: 463 MSEK (622) - omsättningen minskade med -26%
jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter (+2%)
minskade omsättningen med -28%.

· Underliggande försäljningsutveckling: Koncernens underliggande
försäljning jämfört med föregående år minskade med 19% för det tredje
kvartalet respektive med 7% för de nio första månaderna, exklusive
effekten av det tidigare offentliggjorda beslutet från en global
kund, som valt att använda ytterligare en leverantör för
komponentinköp under 2019.

· Rörelseresultat: 91 MSEK (142); en rörelsemarginal om 19,8%
(22,9).

· Resultat efter skatt: 64 MSEK (108); resultat per aktie före
utspädning om 1,67 SEK (2,74).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 98 MSEK (165);
kassaflödet påverkat av lägre omsättning.

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA

· Nettoomsättning: 1 582 MSEK (1 828) - omsättningen minskade med
-13% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter
(+4%) minskade omsättningen med -17%.

· Rörelseresultat: 338 MSEK (388) - en rörelsemarginal om 21,4%
(21,3).

· Resultat efter skatt: 250 MSEK (290); resultat per aktie före
utspädning om 6,49 SEK (7,36).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 328 MSEK (418);
kassaflödet påverkat av lägre omsättning.

· Koncernens nettoskuld: 207 MSEK (37); en skuldsättningsgrad om 20%
(4). Effekten av omvärderingsförluster för pensioner på
nettoskuldsättningen är 140 MSEK, och effekten på
skuldsättningsgraden är 13%.

· Effekter av nya redovisningsprinciper för leasing - IFRS 16:
Effekterna på resultaträkningen är inte väsentliga (rörelsemarginalen
0,0%; EBITDA-marginalen +1,1%). Kassaflödet från den löpande
verksamheten påverkades med +18 MSEK. Övriga effekter per den 30
september var: totala tillgångar +89 MSEK; nettoskuldsättning +93
MSEK; skuldsättningsgrad +9%.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för
tredje kvartalet 2019.

Marknads- och försäljningsutveckling

Koncernens underliggande försäljning påverkades av en generell
marknadsnedgång under tredje kvartalet. Den underliggande
försäljningen minskade med -19% för det tredje kvartalet och med -7%
för de nio första månaderna, jämfört med motsvarande period
föregående år. Den redovisade omsättningen jämfört med föregående år
minskade med -28% för det tredje kvartalet och -17% för de nio första
månaderna, justerat för valutaeffekter. Detta inkluderar effekten av
det tidigare offentliggjorda beslutet från en global kund som valt
att använda ytterligare en leverantör för komponentinköp under 2019.
Den publicerade marknadsstatistiken visar att produktionstakten,
viktad för koncernens slutmarknader och regioner, minskade med 2%
under det tredje kvartalet. Båda våra två huvudmarknader Nord- och
Sydamerika samt Europa och övriga världen redovisade negativ
tillväxt. Marknadstillväxten har sjunkit för varje kvartal i år och
det tredje kvartalet var det första då marknaden minskade jämfört med
föregående år, vilket tyder på att marknaden har passerat sin topp.
Jämförelsetalen för det tredje kvartalet är särskilt tuffa eftersom
marknadens topp uppnåddes under det tredje kvartalet 2018.
Marknadsstatistiken visar en svag ökning i efterfrågan under det
tredje kvartalet för medeltunga och tunga lastbilar i Nordamerika,
medan efterfrågan på lastbilar i Europa minskade. Lastbilsmarknaden
är fortfarande Concentrics största slutmarknad och står för 43% av
koncernens omsättning. I Europa och Indien redovisades negativ
tillväxt på tre av fyra slutmarknader det här kvartalet; lastbilar,
lantbruksmaskiner samt entreprenadmaskiner. Vi har tidigare
kommunicerat att våra kunder hanterar mer osäkra marknadsutsikter
genom att minska lagerhållningen i leveranskedjorna. Den här trenden
förstärktes under kvartalet, vilket tillsammans med den svagare
marknaden har haft stor inverkan på koncernens omsättning.
Concentrics försäljning i Nordamerika, Europa och Indien minskade
detta kvartal jämfört med föregående år medan den ökade något i
Sydamerika och Kina. Försäljningen minskade på samtliga slutmarknader
under det tredje kvartalet jämfört med föregående år, och marknaden
för entreprenadmaskiner var särskilt svag i både Nordamerika och
Europa.

Concentric Business Excellence - redo att möta den globala
marknadsnedgången

Programmet Concentric Business Excellence (CBE) är fortsatt ett
viktigt och effektivt verktyg för Concentric, som nu ställs inför
utmanande marknadsförhållanden. Ledningsteamen har reagerat snabbt
för att hantera den minskande efterfrågan och genom att maximalt
utnyttja vår flexibla affärsmodell med anpassning av kapaciteten,
personaneddragningar och genom minskning av andra
tillverkningskostnader. Vi har nu ett ännu starkare fokus på
produktivitet och lagereffektivitet inom verksamheten. För att stärka
vår kärnverksamhet så att vi är redo när marknaden vänder uppåt igen,
har vi lagt särskild vikt vid att säkra investeringarna i nya
kundprogram och utvecklingen av ny elektrifieringsteknik. Koncernen
har bibehållit en stark rörelsemarginal på 19,8% (22,9%) för det
tredje kvartalet respektive 21,4% (21,3%) för de nio första
månaderna.

Elektrifieringen ger Concentric nya affärsmöjligheter

Nyligen informerade vi om en ny, viktig order för utveckling och
leverans av eldrivna vattenpumpar med inbyggda, intelligenta
styrsystem till en ledande global kund och deras nya lösningar för
energilagring. Detta är en verklig milstolpe som befäster Concentrics
ställning som en av de viktigaste leverantörerna på den tidigare
oprövade globala marknaden för energilagring. Utvecklingen bygger
vidare på vår expertis inom avancerad batterikylning för kommersiella
fordon som syftar till att återanvända vätskor för att kyla och
kontrollera temperaturen på fordonets elektronik. Det visar på vår
förmåga att utveckla innovativ teknik som uppfyller de behov som
uppstår när elektrifierad flödeskontroll blir allt vanligare.

Möjliga förvärv

Vi fokuserar fortsatt på såväl geografisk som teknisk expansion, men
på senare tid har vi också intensifierat arbetet med att hitta
möjliga vägar till att etablera oss på marknaderna för elektrifiering
av fordon, transporter, bygg och industri. Här finns goda möjligheter
till ökade intäkter såväl på våra befintliga marknader som på nya
marknader, och den strategiska betydelsen är stor.

Utsikter

Orderingången under tredje kvartalet tyder på att omsättningen under
det fjärde kvartalet 2019 kommer att ligga i nivå med det tredje
kvartalet trots att det fjärde kvartalet har färre arbetsdagar. Den
publicerade marknadsstatistiken har reviderats nedåt och tyder nu på
att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och
regioner, kommer att förbli oförändrade för helåret.
Marknadsprognosen för helåret har därför sänkts från +2% till 0%. Vi
bedömer att efterfrågan på medeltunga och tunga lastbilar kan komma
att försvagas ytterligare under det kommande kvartalet. Fortsatt
fokus på Business Excellence kommer att hjälpa oss att möta utmanande
marknadsförhållanden på samtliga slutmarknader. Verksamheten är
flexibel och kan anpassas till förändringar i kundbeteende.
Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och
operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på
tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2019
klockan 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/concentric-ab/r/concentrics-delarsrapport-jan...
https://mb.cision.com/Main/1643/2954647/1136294.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.