Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

Concentric AB: CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2021

TREDJE KVARTALET

  • Nettoomsättning: 515 MSEK (324) - den redovisade omsättningen ökade med +59% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter (-4%) och förvärvet av Allied Enterprises (+6%) ökade omsättningen med +57% jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultat: 114 MSEK (57), vilket ger en rörelsemarginal på 22,2% (17,5).
  • Periodens resultat: 91 MSEK (40); resultat per aktie före utspädning om 2,39 SEK (1,06).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 69 MSEK (51).
  • Förvärv: Den 29 oktober 2021 slutfördes förvärvet av Engineered Machine Products, Inc till en köpeskilling om 1 260 MSEK på kontant- och skuldfri basis. Dock övertogs finansiell leasing av utrustning på MSEK 37. Transaktionen finansierades med lån om 1 072 MSEK.

DE NIO FÖRSTA MÅNADERNA

  • Nettoomsättning: 1 420 MSEK (1 122) - den redovisade omsättningen ökade med +27% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter (-9%) och exklusive Allied Enterprises (+6%) ökade omsättningen med +30%.
  • Rörelseresultat: Rörelseresultatet uppgick till 316 MSEK (172), vilket ger en rörelsemarginal om 22,3% (15,3). Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster var 22,3% (17,1).
  • Periodens resultat: 248 MSEK (117); resultat per aktie före utspädning var 6,54 SEK (3,11).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 217 MSEK (219).
  • Koncernens nettoskuld: -136 MSEK (-69); skuldsättningsgrad -10% (-6). En minskning av pensionsskulderna jämfört med december 2020 fortsätter att leda till en minskning av nettoskulden.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2021.

Förvärvet av EMP är en milstolpe och en banbrytande händelse i Concentrics elektrifieringsstrategi där vi förstärker vår kapacitet, teknisk know-how samt produktportfölj vilket sammantaget kommer att påskynda vår tillväxt inom elektriska produkter och system.

Ett avgörande förvärv för att stödja elektrifieringsstrategin inom e-pumpar

Den 26 oktober 2021 tillkännagav Concentric förvärvet av Engineered Machined Products, Inc. ("EMP"), en ledande amerikansk tillverkare av elektriska och mekaniska vatten- och oljepumpar, elektriska fläktar, värme- och kylsystem samt precisionsbearbetade komponenter, för 1 260 MSEK (147 miljoner USD). Förvärvet gjordes på kontant- och skuldfri basis, dock övertogs finansiell leasing av utrustning på 37 MSEK. Förvärvet är avgörande eftersom det kraftigt förstärker Concentrics kapacitet inom elektriska produkter såsom elektriska fläktar samt olje- och vattenpumpar. Förvärvet kommer dessutom att öka koncernens intäkter med mer än 50% på årsbasis.

Hela köpeskillingen betalades kontant och transaktionen slutfördes den 29 oktober 2021. Transaktionen finansierades med lån om 1 072 MSEK, och återstoden med befintlig kassa. Lånen består av en ny lånefacilitet på 858 MSEK med resterande 214 MSEK från en befintlig revolverande kreditfacilitet.

EMP är framför allt verksamma i Nordamerika, vilket skapar betydande tillväxtmöjligheter när deras geografiska räckvidd kompletteras med vår globala närvaro och försäljningsverksamhet. EMP har också relationer med flera nyckelkunder på Concentrics marknader. Förvärvet innebär att de två företagen tillsammans kan erbjuda ett större mervärde till dessa kunder, och ger dessutom Concentric tillgång till nya kunder och plattformar på våra befintliga marknader.

Concentrics fokus ligger fortsatt på att utveckla världsledande teknik med innovativa lösningar som möter våra kunders och slutmarknaders hållbarhetskrav. Världens transportsystem och stödinfrastrukturer rör sig mot en koldioxidneutral framtid och det finns flera konkurrerande tekniker med bränsleceller, batterier och hybridlösningar. Med EMP:s produktportfölj kan Concentric erbjuda sina kunder produkter med breda tillämpningsområden, oavsett vilken teknik kunden föredrar. Concentric är nu inte bara en viktig leverantör av e-pumpar utan även av helhetslösningar, med hela pump- och kylmoduler för fordon och maskiner.

EMP är familjeägt sedan 30 år tillbaka, och det är med stor ömsesidig respekt som vi nu påbörjar denna spännande resa tillsammans. Jag är imponerad av medarbetarna och ledarskapet på EMP och jag vet att våra företagskulturer liknar varandra - vilket är avgörande för vår framtida framgång.

Marknads- och försäljningsutveckling

Koncernens valutajusterade omsättning exklusive Allied Enterprises ökade med +57% jämfört med tredje kvartalet föregående år och med +30% under årets första nio månader. Den redovisade omsättningen jämfört med föregående år ökade med +59% för tredje kvartalet respektive +27% för de nio första månaderna. Den publicerade marknadsstatistiken, viktad för koncernens slutmarknader och regioner, pekar på att marknaden förblev oförändrad jämfört med föregående år under tredje kvartalet 2021. Samma marknadsstatistik visar också en marknadstillväxt på +39% jämfört med föregående år (som ju påverkades av den globala pandemin) för de nio första månaderna 2021. Europa och övriga världen fortsätter att prestera starkare än Nord- och Sydamerika.

Vår redovisade omsättning detta kvartal är 42 MSEK eller +9% högre än andra kvartalet 2021, och efterfrågan på våra slutmarknader har varit fortsatt stark under hela det tredje kvartalet. De generella utmaningarna i branschens leverantörskedja för att möta den nya efterfrågan kvarstår, vilket har lett till en ytterligare ökning av vår orderstock. Vi fortsätter att hantera våra kunders kortsiktiga produktbehov, men vi bedömer nu att störningarna i leverantörskedjan kommer att finnas kvar även under det första halvåret 2022.

Concentric Business Excellence - förvaltning av rörelsemarginal och kassaflöde

På den globala marknaden fortsätter återhämtningen från pandemin för varje kvartal och den ökade efterfrågan på våra slutmarknader fortsätter att driva på inflationstrycket i branschens leverantörskedja. Med hjälp av Concentrics Business Excellence-program har våra kommersiella team sett till att vi kan överföra dessa kostnadsökningar till våra kunder, om än med ett kvartals fördröjning. Detta har gjort att rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster var fortsatt stark såväl för kvartalet: 22,2% (17,5) som för årets nio första månader: 22,3 % (17,1%).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var 69 MSEK (51). Det operativa kassaflödet i förhållande till justerat rörelseresultat var 76%. I takt med den ökande omsättningen ökar också rörelsekapitalet. Under det tredje kvartalet ökade rörelsekapitalet med 40 MSEK jämfört med föregående kvartal, drivet av ökat lager. På grund av osäkerheten i den globala leverantörskedjan har Concentric ökat lagerhållningen av verksamhetskritiska komponenter för att säkerställa att vi kan fortsätta att uppfylla våra kunders behov.

Likvida medel ökade till 608 MSEK (659) tack vare goda resultat under kvartalet samt en utdelning och en låneåterbetalning från Alfdex, vårt joint venture med Alfa Laval, vilket sammantaget uppgick till 59 MSEK.

Utsikter

Marknadsstatistiken pekar på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka med +18% för 2021 - +2% högre jämfört med föregående prognos. Dessutom fortsätter efterfrågan från våra kunder på både våra motor- och hydraulikprodukter att förbättras kvartal för kvartal.

Tillgången till kritiska råvaror kommer att fortsätta att påverka vår försäljning under fjärde kvartalet och vidare in i 2022, då vår leverantörskedja stabiliseras för att möta marknadens ökade efterfrågan. Den rådande bristen på råvaror och komponenter fortsätter att ge en inflationseffekt, både från metallindexen och från leverantörernas prisökningar. Vi har lyckats överföra dessa kostnadsökningar till våra kunder, om än med ett kvartals fördröjning, och vi kommer att fortsätta på samma sätt under det fjärde kvartalet 2021 för att upprätthålla våra starka marginaler.

Den orderingång som förväntas ge omsättning under fjärde kvartalet 2021 är i stort sett på samma nivå som den redovisade omsättningen för tredje kvartalet 2021. Vi förväntar oss också att kunna leverera på större delen av vår orderstock, framför allt med koppling till våra nordamerikanska verksamheter, till våra kunder under första halvåret 2022.

Concentrics resultat för det fjärde kvartalet kommer att inkludera två månader med det senaste förvärvet, EMP. När detta skrivs är EMP:s prognos för helåret intäkter om cirka 1 095 MSEK och en justerad EBITDA på cirka 147 MSEK. Det kommer naturligtvis att finnas ett inslag av säsongsvariation i EMP:s verksamhet under årets sista två månader med tanke på jul- och nyårshelgerna.

Concentric är fortsatt väl positionerat, både finansiellt och operationellt, för att till fullo utnyttja vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på

tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Författare Cision