Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Concentric AB: CONCENTRICS HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2021

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättning: 473 MSEK (342) - den redovisade omsättningen ökade med +38% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter (-14%) och förvärvet av Allied Enterprises (+7%) ökade omsättningen med +45% jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultat: 107 MSEK (28), vilket ger en rörelsemarginal om 22,7% (8,3); rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster var 22,7% (14,2).
 • Periodens resultat: 85 MSEK (17); resultat per aktie före utspädning om 2,25 SEK (0,44).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 76 MSEK (87); kassaflödet har påverkats av ökningar av rörelsekapitalet hänförligt till ökad försäljning.

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättning: 905 MSEK (798) - den redovisade omsättningen ökade med +13% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter (-13%) och exklusive Allied Enterprises (+6%) ökade omsättningen med +20%.
 • Rörelseresultat: Rörelseresultatet uppgick till 202 MSEK (115), vilket ger en rörelsemarginal om 22,3% (14,5); rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster var 22,3% (17,0).
 • Periodens resultat: 157 MSEK (77); resultat per aktie före utspädning om 4,15 SEK (2,04).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 148 MSEK (168); kassaflödet har påverkats av ökningar av rörelsekapitalet hänförligt till ökad försäljning.
 • Koncernens nettoskuld: -22 MSEK (-67); skuldsättningsgrad -2% (-6). En minskning av pensionsskulderna jämfört med december 2020 fortsätter att leda till en minskning av nettoskulden.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar halvårsrapporten för andra kvartalet 2021.

Marknads- och försäljningsutveckling

Koncernens valutajusterade omsättning exklusive vårt senaste förvärv ökade med +45% jämfört med andra    kvartalet föregående år och med +20% under årets första sex månader. Den redovisade omsättningen påverkas fortsatt av den svenska kronans starka ställning gentemot de flesta större valutor, framför allt mot den amerikanska dollarn, vilket gjorde att den redovisade omsättningen för det andra kvartalet och de första sex månaderna av året ökade med 38% respektive 13% jämfört med föregående år.

Den publicerade marknadsstatistiken, viktad för koncernens slutmarknader och regioner, pekar på att återhämtningen från den globala pandemin fortsätter på alla geografiska marknader samt att Europa och övriga världen presterar starkare än Nord- och Sydamerika. Marknadsstatistiken pekar på en marknadstillväxt på 79% under första halvåret 2021, vilket var högre än tillväxten i Concentrics försäljning. Det bör dock noteras att jämförelseperioden för 2020 påverkades kraftigt av pandemin. Under första halvåret 2020 pekade marknadsstatistiken mot en nedgång på -45%, jämfört med en nedgång på endast -30% i Concentrics försäljning, vilket bidrog till en starkare återhämtning i statistiken under 2021. Det tycks också förekomma viss volatilitet i den publicerade marknadsstatistiken, och denna är mycket större än vad som normalt förväntas.

Vår redovisade omsättning detta kvartal är 41 MSEK eller +10% högre än första kvartalet 2021, och efterfrågan på våra slutmarknader har varit fortsatt stark under hela det andra kvartalet. Denna starka försäljningsutveckling har lett till en ytterligare ökning av vår orderstock trots generella utmaningar i branschens leverantörskedja för att möta den nya efterfrågan. Vi har fortsatt att hantera våra kunders kortsiktiga produktbehov, och vi räknar med en återhämtning i orderstocken under andra halvåret.

Concentric Business Excellence - förvaltning av rörelsemarginal och kassaflöde

Tack vare Concentric Business Excellence-programmet kan vi möta kundernas ökande efterfrågan på våra produkter samtidigt som vi anpassar kapaciteten i verksamheten. CBE-programmet har tillsammans med medarbetarnas uthållighet och anpassningsförmåga efter ständigt föränderliga förutsättningar lett till en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster om 22,7% (14,2) för det andra kvartalet respektive 22,3% (17,0%) för årets första sex månader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var 76 MSEK (87), vilket ger en god generering av kassaflödet i relation till lönsamheten. I takt med den ökande omsättningen ökar också rörelsekapitalet. Under andra kvartalet ökade rörelsekapitalet med 14 MSEK jämfört med föregående kvartal, drivet av ökat lager. Likvida medel minskade till 498 MSEK (631) efter utbetalningen av utdelning om 133 MSEK under andra kvartalet.

Pressmeddelanden under andra kvartalet - en berättelse om framsteg

Under andra kvartalet publicerades sex pressmeddelanden som tillkännagav framgångar i form av nya viktiga kundkontrakt:

 • e-pumpar inom lastbilssektorn, både för kylning och elektrohydraulisk styrning

 • ett utvecklingskontrakt för e-pumpar till en bränslecellstillämpning

 • den första ordern på elektrisk skivseparator för Alfdex, vårt joint venture med Alfa Laval

 • två viktiga kontrakt i Kina för att leverera avancerade hydrauliska fläktmotorer och Alfdex-vevhusgasseparatorer för att uppfylla Kinas VI-lagstiftning.

Dessa nya ordrar visar återigen vår förmåga att göra strategiskt viktiga e-pumpsaffärer inom elektrifieringssektorn. Det totala kontraktsvärdet över en femårsperiod för samtliga publicerade kundordrar inom elektrifiering uppgår nu till 900  MSEK.

Utsikter

Marknadsstatistiken pekar på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka med +16% jämfört med år 2021 - en ökning med +7% jämfört med föregående prognos. Dessutom fortsätter efterfrågan från våra kunder på både våra motor- och hydraulikprodukter att förbättras kvartal för kvartal.

Tillgången till kritiska råvaror kommer att fortsätta att påverka vår försäljning under andra halvåret då vår leverantörskedja stabiliseras för att möta marknadens ökade efterfrågan. Den pågående bristen på råvaror och komponenter har en inflationseffekt, både från metallindexen och från leverantörernas prisökningar, som kommer att behöva föras över på våra kunder under andra halvåret.

Den orderingång som förväntas ge omsättning under tredje kvartalet 2021 var betydligt högre än omsättningen för andra kvartalet 2021. Vi förväntar oss också att kunna leverera på större delen av vår orderstock, framför allt med koppling till våra nordamerikanska verksamheter, till våra kunder under andra halvan av året.

Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att till fullo utnyttja vår marknadspotential

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021 klockan 08:00 CET. 

För ytterligare information, kontakta: David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Författare Cision