Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-30

Concentric AB: Kommuniké från Concentric AB:s årsstämma den 30 april 2014

Concentric AB höll under onsdagen den 30 april 2014 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.concentricab.com

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2013.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den
verkställande direktörens förslag, om vinstutdelning om 2,75 kronor
per aktie med avstämningsdag den 6 maj 2014. Utdelning beräknas
utbetalas av Euroclear Sweden AB den 9 maj 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2013.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Stefan Charette, Marianne
Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Martin Sköld och Claes
Magnus Åkesson. Bolagsstämman omvalde Stefan Charette till ordförande
i styrelsen.

Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG som
bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2015.

Beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla 450 000 kronor och
var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 220 000 kronor.
Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 50 000
kronor, samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla 75 000 kronor.
Arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt av bolaget
godkänd löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som i
allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som gällde under
föregående år.

Incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att införa
ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2014.
Programmet riktar sig till upp till åtta ledande befattningshavare,
inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen som,
förutsatt en egen investering i Concentric-aktier, erbjuds
personaloptioner som under vissa förutsättningar ger deltagarna rätt
att förvärva Concentric-aktier efter en treårig inlåsningsperiod.

LTI 2014 förväntas medföra kostnader på 1,2 Mkr årligen för Concentric
givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna aktier inom
programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en årlig
värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien. Därutöver
tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av
aktierna, år 2017. De bokförda kostnaderna för sociala avgifter
förväntas uppgå till 0,4 Mkr årligen, baserat på ovanstående
antaganden.

Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på
Concentric-aktier för överlåtelse inom LTI 2014, antog bolagsstämman
styrelsens förslag om att emittera teckningsoptioner. För det fall
styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för
leverans av aktier inom LTI 2014 kommer utspädningseffekten att uppgå
till 0,4 procent, i annat fall kommer optionerna förfalla och
utspädningseffekten utebli.

Bolagsstämman beslutade också att godkänna att Concentric Skånes
Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta
teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2014 i enlighet med
villkoren och riktlinjerna för LTI 2014 samt i övrigt förfoga över
teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra
åtaganden under, LTI 2014.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till årsstämman 2015, besluta om förvärv och/eller överlåtelse
av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att
bland annat ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med
eventuella framtida företagsförvärv, förbättra bolagets
kapitalstruktur eller täcka kostnader för och möjliggöra leverans av
aktier inom ramen för LTI 2012, LTI 2013 och LTI 2014. Bolagets
totala innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle överstiga
10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att bland annat
finansiera eventuella framtida företagsförvärv, att möjliggöra en
förbättring av bolagets kapitalstruktur, eller att täcka kostnader
inom ramen för LTI 2012, LTI 2013 och LTI 2014. Överlåtelser sker
antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det
antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även om
överlåtelse av bolagets egna aktier till deltagare i LTI 2014 på de
villkor och under de förutsättningar som gäller för
incitamentsprogrammet.

Syntetiskt alternativ till LTI 2013

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att erbjuda en ledande
befattningshavare ett syntetiskt alternativ till LTI 2013.

Bolagets kostnader för LTI 2013, inräknat även en syntetisk lösning
enligt bolagsstämmans beslut, beräknas inte överstiga de kostnader
som redovisades i styrelsens förslag till LTI 2013 inför årsstämman
den 24 april 2013, dvs baserat på vissa antaganden en årlig kostnad
om 0,8 miljoner kronor och därutöver bokförda kostnader för sociala
avgifter om 0,3 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta Lena Olofsdotter,
Koncernkommunikation, tel 0708-326 854

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concentric-ab/r/kommunike-fran-concentric-ab-s...
http://mb.cision.com/Main/1643/9577716/239553.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.