Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-06

Concentric AB: Kommuniké från Concentric AB:s årsstämma den 6 april 2016

Concentric AB höll under onsdagen den 6 april 2016 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.concentricab.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning om 3,25 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen
den 8 april 2016. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB
onsdagen den 13 april 2016.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under
2015.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Stefan Charette, Marianne
Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Susanna Schneeberger,
Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson. Bolagsstämman omvalde Stefan
Charette till ordförande i styrelsen.

Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG som
bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2017.

Beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla 525 000 (tidigare 500
000) kronor och att var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla
250 000 (tidigare 240 000) kronor. Därutöver ska ordföranden i
ersättningsutskottet erhålla oförändrat 50 000 kronor samt
ordföranden i revisionsutskottet erhålla oförändrat 75 000 kronor.
Beslutet innebär att den totala ersättningen till styrelsen
(ersättning för utskottsarbete inkluderat) ökar från 2 065 000 kronor
till 2 150 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt
av bolaget godkänd löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som i
allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som gällde under
föregående år.

Indragning av återköpta egna aktier

Bolagsstämman beslutade att dra in 1 281 900 av de egna aktier som
bolaget har återköpt. Indragningen av aktier sker genom en minskning
av aktiekapitalet med indragning av aktier samt en efterföljande
fondemission som återställer aktiekapitalet. Beslutet innebär
sammantaget att antalet aktier i bolaget minskar med 1 281 900 och
att bolagets aktiekapital ökar sammantaget med 29 kronor.

Prestationsbaserat incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att införa
ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2016.
Programmet riktar sig till upp till 9 ledande befattningshavare,
inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen som,
förutsatt en egen investering i Concentric-aktier, erbjuds
personaloptioner som under vissa förutsättningar ger deltagarna rätt
att förvärva Concentric-aktier efter en treårig inlåsningsperiod.

LTI 2016 förväntas medföra kostnader på 1,8 miljoner kronor årligen
för Concentric givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna
aktier inom programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en
årlig värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien.
Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning
av aktierna, år 2019. De bokförda kostnaderna för sociala avgifter
förväntas uppgå till 0,6 miljoner kronor årligen, baserat på
ovanstående antaganden.

Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på
Concentric-aktier för överlåtelse inom LTI 2016, antog bolagsstämman
styrelsens förslag om att vederlagsfritt emittera 250 000
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Concentric Skånes
Fagerhult AB. För det fall styrelsen väljer alternativet att utnyttja
teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI 2016 kommer
utspädningseffekten att uppgå till 0,6 procent, i annat fall kommer
optionerna förfalla och utspädningseffekten utebli.

Bolagsstämman beslutade också att godkänna att Concentric Skånes
Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta
teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2016 i enlighet med
villkoren och riktlinjerna för LTI 2016 samt i övrigt förfoga över
teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra
åtaganden under, LTI 2016.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till årsstämman 2017, besluta om förvärv och/eller överlåtelse
av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i syfte att
möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att
möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med beslut om
bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och beslut om att
överlåta egna aktier till deltagare i LTI 2013-2016, att ge styrelsen
ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida
företagsförvärv samt att täcka kostnader för LTI 2013-2016 och
möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2013-2016. Förvärv
av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier
sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att möjliggöra en
förbättring av bolagets kapitalstruktur, att täcka kostnader inom
ramen för LTI 2013-2016 samt att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv
genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom
att avyttra egna aktier. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq
Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas
av bolaget vid beslutstidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även om
överlåtelse av bolagets egna aktier till deltagare i LTI 2016 på de
villkor och under de förutsättningar som gäller för
incitamentsprogrammet.

Mia Segerberg, Koncerninformation, tel: 0722-26 90 80

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concentric-ab/r/kommunike-fran-concentric-ab-s...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.