Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-20

Concordia Maritime: Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819.

I enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime
AB (publ) härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman
hålls den 25 april 2017 klockan 13:00 på Gothia Towers, sal J1, i
Göteborg.

Kallelsen finns tillgänglig från den 20 mars 2017 på
www.concordiamaritime.com och bifogas detta pressmeddelande.
Kallelsen i sin helhet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den
23 mars 2017.

Annons om att kallelse har skett och finns tillgänglig på bolagets
webbplats publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och
Göteborgs-Posten den 23 mars 2017.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819, kallas till
årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl 13:00 på Gothia Towers, sal
J1, Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl 12:15.

Rätt att deltaga i stämman

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som:

· dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017;

· dels anmäler sitt deltagande, och det antal biträden (högst två)
som aktieägaren önskar medföra, till bolaget under adress Concordia
Maritime AB, 405 19 Göteborg, per telefon 031-855102 eller per e-post
arsstamma@concordiamaritime.com senast onsdagen den 19 april 2017.

Vid anmälan ska namn, biträdens namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom,
för att äga rätt att rösta på stämman, underrätta förvaltaren härom i
god tid före den 19 april 2017 och tillse att förvaltaren ombesörjer
att aktieägaren tillfälligt förs in i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att
underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda senast onsdagen den 19 april 2017. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida,
www.concordiamaritime.com.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner.
7. Redogörelse för styrelsens arbete.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Framläggande av
a) årsredovisning och koncernredovisning;
b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;
c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts.

10. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd
balansräkning;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens
motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse.

12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och styrelsens
vice ordförande.

15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Val av ordförande för stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att advokat Stefan Brocker väljs att som
stämmans ordförande leda årsstämman.

Förslag till utdelning (punkt 10 b))
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie och torsdagen
den 27 april 2017 som avstämningsdag för utdelning, vilket innebär
att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är tisdagen
den 25 april 2017.

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda
styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken och att suppleanter inte
ska utses. Antalet revisorer föreslås vara en.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 13)
Valberedningen föreslår att arvodet ska utgå oförändrat med SEK
400.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och
SEK 225.000 till övriga av stämman valda ledamöter. I tillägg till
styrelsearvode utgår ersättning för utskottsarbete med 50.000 kronor
till ersättningsutskottets ordförande respektive revisionsutskottets
ordförande och 30.000 kronor till envar av övriga ledamöter i
ersättningsutskottet respektive revisions-utskottet. Föreslaget
styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår
således till 2.085.000 kronor under förutsättning att respektive
utskott består av en ordförande och en ledamot.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av bolaget godkänd
räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och styrelsens vice
ordförande (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl-Johan
Hagman, Stefan Brocker, Mats Jansson, Michael G:son Löw, Helena
Levander, Morten Chr. Mo och Dan Sten Olsson. Till styrelsens
ordförande föreslås omval av Carl-Johan Hagman. Till vice ordförande
föreslås omval av Stefan Brocker.

Val av revisor (punkt 15)
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår
valberedningen val av KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat
att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer
att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG som revisor.

Beslut om valberedning inför nästa årsstämma (punkt 16)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen
inför årsstämman 2018 utses i enlighet med valberedningens förslag
som inbegriper följande förfarande. Ledamöterna ska utgöras av en
representant för var och en av de två till röstetalet största
aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman
som önskar utse en representant samt av styrelsens ordförande. Efter
det att ägarna kontaktats ska de inom fjorton dagar lämna besked
huruvida de önskar ingå i valberedningen eller ej. Om inget svar
erhållits, går frågan vidare till den därefter största ägaren. Den
röstmässigt största ägaren utser ordförande i valberedningen. Namnen
på representanterna i valberedningen ska offentliggöras via bolagets
hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess en ny
valberedning utsetts.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att nedan angivna riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare ska fastställas.

Ersättning består av fast lön, rörlig kompensation, pension och andra
förmåner. För att kunna attrahera och behålla kompetens strävar
bolaget efter att erbjuda medarbetare en attraktiv och
konkurrenskraftig fast lön. Den absoluta nivån är beroende av
storleken och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den
enskildes årliga prestation. Prestationen återspeglas speciellt i den
rörliga kompensationen. Den rörliga kompensationen baseras på årligt
fastställda kriterier med hänsyn till bland annat företagets
utveckling och upp-fyllandet av t ex kommersiella, operationella och
finansiella mål. Sådana mål ska bestämmas av styrelsen.
Överenskommelse om ytterligare ersättningar kan träffas när det
bedöms nödvändigt för att kunna attrahera och behålla nyckelkompetens
eller för att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter
eller nya befattningar. Sådan ersättning ska vara tidsbegränsad.

Företagets policy beträffande pension är att följa den praxis som
tillämpas på den lokala marknaden i varje land. För VD betalas en
premie motsvarande 35 procent av VDs vid varje tidpunkt gällande
pensionsmedförande lön och kompensation intill pensionen. För övriga
ledande befattningshavare i Sverige tillämpas en premiebaserad plan
för ålders-pension utöver basplanerna på den svenska arbetsmarknaden.

Den grundläggande regeln är att andra förmåner, t ex tjänstebil, ska
vara marknadsmässiga på den lokala marknaden. För ledande
befattningshavare i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden 3 till
12 månader beroende på befattning. Vid uppsägning av VD från
företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag uppgående till maximalt
24 månadslöner.

Årsredovisning m.m.
Årsredovisning, revisionsberättelse, yttrande enligt punkt 9 c), samt
fullständiga förslag respektive motiverade yttranden beträffande
punkterna 10 b) och 11-17 kommer att finnas tillgängliga på bolagets
huvudkontor samt på bolagets hemsida, www.concordiamaritime.com, den
28 mars 2017 eller i tillämpliga fall, i samband med att kallelsen
utfärdas. Ovanstående handlingar kommer även, från den dag då de
finns tillgängliga, att sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin adress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som
anmälan till stämman ska göras enligt ovan. Tryckt årsredovisning
kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 47.729.798 aktier, varav 4.000.000 aktier av
serie A och 43.729.798 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt
83.729.798 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets
förhållanden till annat koncernföretag.

12:15 Stämmolokalen öppnas
13:00 Årsstämman inleds

Efter årsstämman serveras lättare förtäring

Göteborg i mars 2017
Concordia Maritime AB (publ)
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders
This notice to attend the Annual General Meeting of Concordia Maritime
AB (publ), to be held on Tuesday 25 April, 2017 at 1 PM at Gothia
Towers in Gothenburg, is available in English on
www.concordiamaritime.com.

Kim Ullman
CEO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31855003
Mobile 46 704855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com

Ola Helgesson
C...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.