Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-26

Confidence International AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org.nr 556291-7442
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30
juli 2014 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Esplanaden 3 B, 172 67,
Sundbyberg.

Anmälan och rätt till deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast torsdagen den 24 juli 2014,

· dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast
kl. 16.00 torsdagen den 24 juli 2014.

Anmälan kan göras skriftligen till Confidence International AB,
Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg, per telefax till 08-620 82 99,
per e-post till info@confidence.se eller per telefon 08-620 82 00.
Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på
eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst två
biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast
nämnda tidpunkt.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till
stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.confidence.se senast från och med tre veckor före stämman och
dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och
uppger sin postadress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
vid inpasseringen bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina
aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god
tid före torsdagen den 24 juli 2014, då sådan omregistrering ska vara
verkställd.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen samt b) minskning av
Bolagets aktiekapital.

7. Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie
B (överteckningsoption)

9. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
borgensåtagande)

10. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
emissionsgaranti)

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
12. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 - Beslut om a) ändring av bolagsordningen samt b) minskning av
Bolagets aktiekapital

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås under
punk (b) nedan, samt de nyemissioner av aktier som föreslås under
punkterna 7, 8, 9 och 10 nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman
beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal
aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för
aktiekapital ändras från nuvarande lägst 30 000 000 kronor och högst
120 000 000 kronor till lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000
kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660
000 kronor."

Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst
10 000 000 och högst 40 000 000 aktier till lägst 10 950 000 och
högst 43 800 000 aktier. Bolagsordningen § 5 får därmed följande
lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 10 950 000 stycken och högst 43 800
000 stycken."

Som en följd av ändringen av det lägsta och högsta antalet aktier i
Bolaget föreslås vidare att bolagsordningen 6 § första stycket ändras
med avseende på det högsta antalet aktier av serie B i Bolaget. 6 §
första stycket i bolagsordningen får därmed följande lydelse:

"Av bolagets aktier kan utges två serie, serie A och serie B. Vid
omröstning på bolagsstämman skall aktie av serie A äga två röster och
aktie av serie B en röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal
av högst 2 200 stycken och aktier av serie B till ett antal av 43 800
000 stycken."

b) Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

För att möjliggöra samt underlätta de nyemissioner av aktier som
föreslås i punkterna 7, 8, 9 och 10 nedan, föreslår styrelsen att
bolagsstämman beslutar enligt följande. Bolagets aktiekapital minskas
med 25 210 612 kronor 80 öre, utan indragning av aktier, för täckande
av förlust.

För det fall registrering hinner genomföras, före
aktiekapitalminskningen genomförs, hos Bolagsverket och i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken, av de 687 aktier som tillkommer
i Bolaget med anledning av att utestående teckningsoptioner har
påkallats för nyteckning, ska förevarande minskningsbeslut anses
innebära att bolagets aktiekapital ska minskas med ytterligare högst
1 580 kronor 10 öre, utan indragning av aktier, för täckande av
förlust.

Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts
ovan, kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 7 672 795 kronor 20
öre, fördelat på sammanlagt 10 961 136 aktier, envar aktie med ett
kvotvärde om sjuttio (70) öre. Vid registrering av nya aktier enligt
vad som anförts i föregående stycke kommer aktiekapitalet, efter
genomförd minskning, istället att uppgå till 7 673 276 kronor 10 öre
och antalet aktier istället att vara 10 961 823.

Förslagen till beslut under punkterna (a) och (b) ovan ska fattas som
ett gemensamt beslut och är således villkorade av att båda förslagen
antas av bolagsstämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs vidare att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 6 är vidare villkorat av att
bolagsstämman även beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 7,
om bemyndigande för styrelsen enligt punkt 8, samt om de riktade
emissionerna enligt punkterna 9 och 10.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7 - Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt
för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets
aktiekapital med högst 15 345 590 kronor 40 öre genom nyemission av
högst 21 922 272 aktier av serie B.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt som
berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B i Bolaget.
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara onsdagen
den 6 augusti 2014. Teckningskursen per aktie är sjuttiofem (75) öre.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 13 augusti 2014 till och med
den 29 augusti 2014. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat
teckningsrätter i nyemissionen och, vid överteckning, i förhållande
till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra
hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält
intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid
överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd
av teckningsrätter eller utan teckningsrätter ska tilldelningen ske
till garanter av emissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske
under tiden från och med den 13 augusti 2014 till och med den 29
augusti 2014. Teckning ska i sådana fall ske på särskild
teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av
företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av
aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska
ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid
som anges ovan och betalning för sådana tecknade och tilldelade
aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande
av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.
Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan
teckning, dels tiden för sådan betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För det fall registrering hinner genomföras, före avstämningsdagen för
förevarande emission, hos Bolagsverket och i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken, av de 687 aktier som tillkommer i Bolaget med
anledning av att utestående teckningsoptioner har påkallats för
nyteckning, ska emissionsbeslutet anses innebära att bolagets
aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 961 kronor 80 öre genom
nyemission av ytterligare högst 1 374 aktier.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att
bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordning och minskning
av aktiekapitalet enligt punkt 6, om bemyndigande för styrelsen
enligt punkt 8 samt om de riktade emissionerna enligt punkterna 9 och
10.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av
serie B (överteckningsoption)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att besluta om nyemission av aktier i enlighet med i huvudsak
följande.

Styrelsen ska bemyndigas att, under förutsättning att
företrädesemissionen som föreslås under punkten 7 fullteck...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.