Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-04

Confidence International AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNETIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org.nr 556291-7442
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3
september 2014 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Esplanaden 3 B, 172
67, Sundbyberg.

Anmälan och rätt till deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast torsdagen den 28 augusti 2014, och

· dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast
kl. 16.00 torsdagen den 28 augusti 2014.

Anmälan kan göras skriftligen till Confidence International AB,
Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg, per telefax till 08-620 82 99,
per e-post till info@confidence.se eller per telefon 08-620 82 00.
Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på
eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst två
biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast
nämnda tidpunkt.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till
stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.confidence.se senast från och med tre veckor före stämman och
skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör
fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under
ovanstående adress i god tid före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina
aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god
tid före torsdagen den 28 augusti 2014, då sådan omregistrering ska
vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om upphävande av beslut om ändring av bolagsordningen,
beslut om minskning av Bolagets aktiekapital, beslut om nyemissioner
m.m. antagna på extra bolagsstämma den 30 juli 2014

7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen samt b) minskning av
Bolagets aktiekapital

8. Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie
B (överteckningsoption)

10. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
borgensåtagande)

11. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
emissionsgaranti)

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om upphävande av beslut om ändring av
bolagsordningen, beslut om minskning av Bolagets aktiekapital, beslut
om nyemissioner m.m. antagna på extra bolagsstämma den 30 juli 2014

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att upphäva de beslut
som antogs på den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 under
beslutspunkterna 6 - 11 på dagordningen för den stämman enligt (a) -
(f) nedan. Skälen till styrelsens förslag är att styrelsen har
uppmärksammat att det möjligen förekommit formella brister i samband
med den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 vilka skulle kunna
möjliggöra en klandertalan. Även om styrelsen bedömer att en sådan
klandertalan med stor sannolikhet inte skulle vinna framgång så
ligger det i Bolagets intresse att undvika en klanderprocess.

De upphävda besluten under (a) - (f), föreslås sedermera ersättas av
beslutsförslag enligt punkterna 7 - 12 nedan, på villkor som
huvudsakligen motsvarar de sålunda upphävda besluten.

a) Beslut om upphävande av beslut om ändring av bolagsordningen samt
minskning av Bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det
beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av Bolagets
aktiekapital som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade
om enligt punkt 6 på dagordningen för den stämman.

b) Beslut om upphävande av beslut om nyemission av aktier av serie B
med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det
beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för
befintliga aktieägare som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014
beslutade om enligt punkt 7 på dagordningen för den stämman.

c) Beslut om upphävande av beslut om bemyndigande för styrelsen att
emittera aktier av serie B (överteckningsoption)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det
beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B
(överteckningsoption) som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014
beslutade om enligt punkt 8 på dagordningen för den stämman.

d) Beslut om upphävande av beslut om riktad nyemission av aktier av
serie B (ersättning för borgensåtagande)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det
beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
borgensåtagande) som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014
beslutade om enligt punkt 9 på dagordningen för den stämman.

e) Beslut om upphävande av beslut om riktad nyemission av aktier av
serie B (ersättning för emissionsgaranti)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det
beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
emissionsgaranti) som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014
beslutade om enligt punkt 10 på dagordningen för den stämman.

f) Beslut om upphävande av beslut om bemyndigande för styrelsen att
emittera aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det
beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier som den
extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 11 på
dagordningen för den stämman.

För beslut i enlighet med ovan krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om a) ändring av bolagsordningen samt b) minskning av
Bolagets aktiekapital

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås under
punkt (b) nedan, samt de nyemissioner av aktier som föreslås under
punkterna 8, 9, 10 och 11 nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman
beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal
aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för
aktiekapital ändras från nuvarande lägst 30 000 000 kronor och högst
120 000 000 kronor till lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000
kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660
000 kronor."

Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst
10 000 000 och högst 40 000 000 aktier till lägst 10 950 000 och
högst 43 800 000 aktier. Bolagsordningen § 5 får därmed följande
lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 10 950 000 stycken och högst 43 800
000 stycken."

Som en följd av ändringen av det lägsta och högsta antalet aktier i
Bolaget föreslås vidare att bolagsordningen 6 § första stycket ändras
med avseende på det högsta antalet aktier av serie B i Bolaget. 6 §
första stycket i bolagsordningen får därmed följande lydelse:

"Av bolagets aktier kan utges två serie, serie A och serie B. Vid
omröstning på bolagsstämman skall aktie av serie A äga två röster och
aktie av serie B en röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal
av högst 2 200 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst
43 800 000 stycken."

b) Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

För att möjliggöra samt underlätta de nyemissioner av aktier som
föreslås i punkterna 8, 9, 10 och 11 nedan, föreslår styrelsen att
bolagsstämman beslutar enligt följande. Bolagets aktiekapital minskas
med 25 212 192 kronor 90 öre, utan indragning av aktier, för täckande
av förlust.

Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts
ovan, kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 7 673 276 kronor 10
öre, fördelat på sammanlagt 10 961 823 aktier, envar aktie med ett
kvotvärde om sjuttio (70) öre.

Förslagen till beslut under punkterna (a) och (b) ovan ska fattas som
ett gemensamt beslut och är således villkorade av att båda förslagen
antas av bolagsstämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs vidare att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 ersätter det beslut om
ändring av bolagsordningen samt minskning av Bolagets aktiekapital
som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt
punkt 6 på dagordningen för den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att
bolagsstämman även beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 8.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 - Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt
för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets
aktiekapital med högst 15 346 552 kronor 20 öre genom nyemission av
högst 21 923 646 aktier av serie B.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt som
berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B i Bolaget.
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara onsdagen
den 10 september 2014. Teckningskursen per aktie är sjuttiofem (75)
öre.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 15 september 2014 till och med
den 1 oktober 2014. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat
teckningsrätt...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.