Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-26

Confidence International AB: Styrelsen för Confidence föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om totalt cirka 16,4 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG
KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV
INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

Styrelsen för Confidence International AB (publ) ("Confidence" eller
"Bolaget") har den 26 juni 2014 beslutat att kalla till extra
bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om en nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs Bolaget cirka
16,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad upp till
cirka 11,5 MSEK via teckningsförbindelser och emissionsgarantier från
ett antal större aktieägare och externa parter, däribland M2 Gruppen
AB, ett bolag kontrollerat av Rutger Arnhult. Därtill föreslås att
stämman bemyndigar styrelsen att besluta om en övertilldelningsoption
("Övertilldelningsoptionen") om cirka 2,5 MSEK att utnyttjas vid
stort intresse och i den mån Företrädesemissionen blir fulltecknad.
Företrädesemissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella
ställning.

Vid den extra bolagsstämman föreslås även beslut fattas om en riktad
nyemission av aktier som ersättning till ett antal borgensmän som
ingått borgensåtaganden för att säkerställa kortfristig finansiering
för Bolaget. Härutöver föreslås beslut fattas om en riktad nyemission
av aktier som ersättning till garanter av Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 30 juli 2014. Kallelse till
bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv i sammandrag

En bärande del av Confidence strategi är att vara en ledande oberoende
leverantör av integrerade säkerhetslösningar. Confidence strategi är
att vara kundernas prioriterade leverantör av säkerhetslösningar till
utvalda marknadssektorer. Bolagets ambition är att ge kunderna den
bäst anpassade och mest flexibla lösningen baserad på spetsteknologi
och som utnyttjar konvergensen mellan IT- och traditionell
säkerhetsteknik med IP som integrationsbärare. Confidence helhetssyn
på säkerhet är inbyggd i affärsmodellen och syftar till att ge kunden
bästa möjliga lönsamhet över tiden i varje investering.

Verksamheten har genererat underskott under en period och är i behov
av en strukturförändring för att skapa koncernmässig lönsamhet. Detta
i kombination med ett första kvartal 2014 som präglades av låga
marginaler och en nedgång i total affärsvolym har lett till en
försvagad finansiell ställning. Fokusområden för att nå koncernmässig
lönsamhet är tillväxt, organiskt såväl som via kompletterande förvärv
som kan bidra till att bygga kritisk massa, tillsammans med initiativ
för att förbättra Bolagets kostnadseffektivitet i form av ett
besparingsprogram avseende fasta kostnader om cirka 3,0 MSEK årligen.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas för de
defensiva såväl som de offensiva satsningarna enligt ovan. Vid full
teckning av Företrädesemissionen tillförs Confidence cirka 16,4 MSEK
före emissionskostnader. För att tillföra Bolaget rörelsekapital till
dess att emissionslikviden har erhållits samt för att påskynda
implementering och genomdrivande av satsningarna har Bolaget upptagit
en kortfristig kredit om 5,0 MSEK.

Villkor och utförligare information

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 30 juli 2014
beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare om högst 21 923 646 aktier av serie B.[1] Vid full
teckning tillförs Bolaget cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader.

För Företrädesemissionen föreslås i korthet följande villkor gälla:

· För varje aktie i Confidence som innehas på avstämningsdagen
erhålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till
teckning av två (2) nya aktier.

· Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie.
· Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 6
augusti 2014.

· Sista dag för handel med Confidence-aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 1 augusti 2014; aktien handlas
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 4 augusti
2014.

· Teckningstiden löper under perioden 13 - 29 augusti 2014.
· Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX First
North under perioden 13 - 26 augusti 2014.

· Handel med BTA kommer att ske på NASDAQ OMX First North från och
med den 13 augusti 2014 fram till dess att Bolagetverket har
registrerat Företrädesemissionen.

Resultatet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring
den 3 september 2014. För att inte värdet på teckningsrätterna ska gå
förlorat bör aktieägarna utnyttja teckningsrätterna för att teckna
nya aktier, eller sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat
teckningsrätter i nyemissionen och, vid överteckning, i förhållande
till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra
hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält
intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid
överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd
av teckningsrätter eller utan teckningsrätter ska tilldelningen ske
till garanter av emissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Prospekt med anledning av Företrädesemissionen beräknas offentliggöras
omkring den 5 augusti 2014

Övertilldelningsoptionen

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om
Övertilldelningsoptionen om ytterligare sammanlagt högst 3 300 000
aktier av serie B till en emissionskurs om 0,75 SEK per aktie att
utnyttjas vid stort intresse och i den mån Företrädesemissionen blir
fulltecknad. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen
tillförs Confidence ytterligare emissionslikvid om cirka 2,5 MSEK.
Emissionen kan ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare enligt
de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen, dock
att styrelsen i första hand skall ha rätt att tillmötesgå eventuella
nya aktieägares teckningsintresse.

[1] Antalet nyemitterade aktier baseras på antalet utestående aktier i
Bolaget efter genomförd registrering av 687 aktier av serie B som
tecknats med stöd av teckningsoptioner av serie 2012/2014. Dessa
förväntas att registreras hos Bolagsverket och upptas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken före avstämningsdagen i
Företrädesemissionen. För det fall registreringen av någon anledning
inte hinner genomföras kommer antalet aktier som emitteras och
aktiekapitalökningen att minska i motsvarande mån.

Kvittningsemissioner

För att tillföra Bolaget rörelsekapital har Bolaget upptagit en
kortfristig kredit om 5,0 MSEK. Som ett krav för att lämna denna
kredit har Bolagets kreditgivare krävt att säkerhet i form av borgen
ställs och borgensavtal har således ingåtts med vissa borgensmän. Som
ersättning för detta åtagande är borgensmännen berättigade till
ersättning. I syfte att kunna erlägga betalning för denna ersättning
till borgensmännen genom kvittning föreslår styrelsen att
bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 566 667 aktier av serie
B till en emissionskurs om 0,75 SEK per aktie.

Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier (se vidare nedan
under "Teckningsförbindelser och emissionsgarantier) med ett antal
garanter. I syfte att kunna erlägga betalning till garanterna genom
kvittning föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att genom
nyemission om högst 453 333 aktier av serie B till en emissionskurs
om 0,75 SEK per aktie.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Confidence har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större
aktieägare om cirka 7,8 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av
Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om
emissionsgarantier om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av
Företrädesemissionen. Bland de parter som ingått avtal om
emissionsgaranti återfinns M2 Gruppen AB, ett bolag kontrollerat av
Rutger Arnhult. Sammanlagt är Företrädesemissionen därmed garanterad
upp till ett belopp om cirka 11,5 MSEK, motsvarande 70 procent av
emissionsbeloppet.

Aktier och aktiekapital [2]

Innan Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 32 885
469 SEK, fördelat på 10 961 823 aktier av serie B. För att möjliggöra
nyemissionerna har styrelsen föreslagit att extra bolagsstämma den 30
juli 2014 bland annat beslutar om minskning av aktiekapitalet med 25
212 192,90 SEK utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer
kvotvärdet att uppgå till 0,70 SEK per aktie.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt ovan kan
aktiekapitalet, genom Företrädesemissionen, komma att ökas med högst
15 346 552,20 SEK genom nyemission av högst 21 923 646 aktier. Vid
fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan aktiekapitalet
komma att öka med högst 2 310 000,00 SEK, genom nyemission av högst 3
300 000 aktier. Genom de båda kvittningsemissionerna kan
aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 714 000,00, genom
nyemission av högst 1 020 000 aktier. Sammantaget medför ovanstående
åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionerna
fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 26
043 828,30 SEK, fördelat på 37 205 469 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,70 SEK.

Emissionsbemyndigande

Med anledning av emissionerna föreslår styrelsen att den extra
bolagsstämman beslutar om ett nytt bemyndigande att emittera nya
aktier av serie B, av i huvudsak samma innebörd som det bemyndigande
som beslutades vid årsstämman 2014. Bemyndigandet avser aktier av
serie B motsvarande 10 procent av det registrerade aktiekapitalet i
Bolaget efter registrering hos Bolagsverket av
aktiekapitalminskningen, Företrädesemissionen,
Övertilldelningsoptionen samt kvittningsemissionerna. Bemyndigandet
ersätter det bemyndigande som årsstämman 2014 beslutade om.

[2] Uppgifterna om antal aktier och aktiekapital baseras på antalet
utestående aktier och aktiekapital i Bolaget under förutsättning att
de 687 aktier av serie B som tecknats med stöd av teckningsoptioner
av serie 2012/2014 hinner registreras hos Bolagsverket och upptas i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken före genomförande av
aktiekapitalminskningen och Företrädesemissionen. För det fall
registreringen av någon anledning inte hinner genomföras kommer antal

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.