Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-18

Confidence International AB: Styrelsen i Confidence avser föreslå bolagsstämma att besluta om företrädesemission i syfte att förbättra bolagets finansie

Styrelsen i Confidence International AB ("Confidence" eller "Bolaget")
avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma och föreslå att
bolagsstämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för
Bolagets befintliga aktieägare om cirka 16,4 MSEK. Därtill avser
styrelsen föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om en övertilldelningsoption om cirka 2,5 MSEK.

I syfte att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital för att
finansiera underskottet i verksamheten till dess att operativ
lönsamhet har återställts avser styrelsen att inom kort kalla till
extra bolagsstämma och föreslå att bolagsstämman beslutar om en
nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
Vidare är det styrelsens ambition att företrädesemissionen ska
tillföra Bolaget finansiella resurser som kan allokeras till
offensiva satsningar i syfte att uppnå koncernmässig lönsamhet.
Planen för att nå koncernmässig lönsamhet inkluderar såväl ett
besparingsprogram som offensiva tillväxtsatsningar

Styrelsen avser föreslå att bolagsstämman beslutar om en
företrädesemission genom vilken en (1) befintlig aktie i Bolaget
berättigar till teckning av två (2) nya aktier till teckningskursen
0,75 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Confidence cirka 16,4
MSEK före emissionskostnader. Därtill avser styrelsen föreslå att
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en
övertilldelningsoption om cirka 2,5 MSEK, att utnyttjas vid stort
intresse och i den mån företrädesemissionen blir fulltecknad. De
tilltänkta emissionsvillkoren kommer att medföra att stämman
därutöver föreslås besluta om minskning av aktiekapitalet för
täckning av förlust utan indragning av aktier.

Styrelsens ambition är att säkerställa företrädesemissionen genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till cirka 70
procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 11,5 MSEK, samt har
uppdragit Erik Penser Bankaktiebolag att agera finansiell rådgivare i
den förestående kapitalanskaffningen. Flera större aktieägare, vilkas
innehav tillsammans motsvarar drygt 45 procent av samtliga utestående
aktier, har uttalat sitt stöd för den förestående
kapitalanskaffningen och har för avsikt att deltaga i
företrädesemissionen. Arbetet med att formalisera detta i form av
teckningsförbindelser samt att därutöver säkerställa resterande del
av företrädesemissionen upp till 70 procent via emissionsgarantier
pågår.

Styrelsen avser att lämna mer utförlig information i samband med
kallelse till extra bolagsstämma.

För ytterligare information:

Peter Forhaug, Styrelseordförande Confidence International AB
Tel: 070-888 88 61
E-post: peter.forhaug@gmail.com

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som
ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med
traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj
av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys,
säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är
noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är
Bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/styrelsen-i-conf...
http://mb.cision.com/Main/41/9604574/258475.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.