Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-03

Consensus: Bokslutskommuniké 2015

Verksamhet
Consensus Asset Management
AB är en fondkommissionär med
huvudkontor i Göteborg samt
filial i Stockholm.
Bolaget är verksamt inom
kapitalförvaltning, Corporate
Finance och
tjänstepensionsområdet.
Bolaget har lång
historik som går ända
tillbaka till 1913.

Consensus vänder sig till
företag, institutioner och
förmögna privatkunder.
Consensus aktie är listad på
AktieTorget under ticker CAM
B.
Medarbetarna hos Consensus
har unik, mångårig erfarenhet
och kompetens inom de områden
bolaget verkar.
Bolaget innehar samtliga för
verksamheten erforderliga
finansiella tillstånd och står
under Finansinspektionens
tillsyn.
Med ett väl utbrett
kontaktnät och flexibel
struktur tillhandahålles
högkvalitativa tjänster till
bolagets kunder.
Consensus institutionella
kunder i Sverige utgörs av
försäkringsbolag, banker,
landsting, kommuner,
trossamfund
och stiftelser. Bolaget
erbjuder företag och förmögna
privatpersoner individuella
lösningar. Consensus specia-
litet är strukturerade
produkter, förvaltning av
aktier samt traditionell
diskretionär
portföljförvaltning.

Kapitalförvaltning
Målet är att genom hög
kunskap och ett starkt
personligt engagemang erbjuda
differentierade och
framgångsrika
placeringsalternativ. Genom
kvantitativ och kvalitativ
analys styrs val av placering
med hänsyn till investerarens
riskpreferens och
avkastningsmål. Consensus ger
heltäckande, personlig och
exklusiv service.
Rådgivningen inkluderar
förmögenhetsförvaltning,
skatter, juridik, pension och
försäkringar.

Corporate Finance
Merparten av kunderna är
entreprenörsledda företag som
har stort fokus på att
utveckla sin affär. På
Consensus har vi
gedigen erfarenhet av
börsnoteringar, nyemissioner,
förvärv och avyttringar av
olika typer av bolag.
Grunden i vår verksamhet är
att identifiera och tydliggöra
bolagsvärden och
framgångsfaktorer. Detta
gäller
särskilt de företag som
ägarna vill omstrukturera,
avyttra eller på annat sätt
förändra ägarbilden i genom
exempelvis en
börslistning. Detta
förutsätter en väl fungerande
process med tillgång till ett
aktivt investerarnätverk.

Insurance
Consensus distribuerar och
analyserar olika
tjänstepensionslösningar.
Consensus målgrupp är
privata företag, dess
medarbetare och ägare. Bästa
lösningen med
tjänstepensionen avgörs av
en mängd faktorer och det är
här vår kunskap hjälper kunden
att hitta rätt individuell
lösning.
Consensus har samarbetsavtal
med merparten av de svenska
livförsäkringsbolagen.
Consensus kan dessutom erbjuda
diskretionär förvaltning av
tjänstepensioner via
kapitalförvaltningsenheten.

VD:s kommentar
Omsättningen för Q4 för
koncernen uppgick till 8,0 mkr
(8,1) och för moderbolaget
till 8,0 mkr (3,3).
Resultatet för Q4 för
koncernen uppgick före skatt
till 0,5 mkr (0,2) och för
moderbolaget till
0,7 mkr (-2,0).

Helårsomsättningen för
koncernen blev 35,0 mkr (16,6)
och för moderbolaget 33,7 mkr
(11,8).
Resultatet före skatt för
koncernen uppgick till 5,2 mkr
(-3,4) och för moderbolaget
3,6 mkr (-5,2).
Resultatet efter skatt för
koncernen uppgick till 3,8 mkr
(-4,0) och för moderbolaget
0,9 mkr (-5,2).
I samband med fusionen
mellan bolaget och "gamla"
Consensus uppkom en goodwill
om 16,9 mkr,
vilken skrivs av över 10 år.

Consensus kapitalförvaltning
har under året haft en stark
tillväxt med hög aktivitet
inom strukturerade produk-
ter och bland bolagets
kapitalförvaltningskunder. Av
bolagets intäkter utgör nu
kapitalförvaltningen den klart
största andelen.
Under Q4 rekryterades även
nyckelpersoner från en av
storbankerna som kraftigt
stärker bolagets
institutionella
kapitalförvaltningserbjudande
till stiftelser,
institutioner och förmögna
privatkunder.
Det är en strategiskt viktig
satsning för att positionera
Consensus som en attraktiv
och ledande kapitalförvaltare
för bolagets målgrupper.

Corporate Financeavdelningen
Corporate Finance har under
året fortsatt fokuseringen mot
M&A-transaktioner, CA
-uppdrag, börslistningar och
medelstora
kapitalanskaffningar.
Vad gäller förfrågningar om
traditionella
kapitalanskaffningar och
börslistningar märks en viss
tvekan i marknaden
då oron på börsen är en
viktig faktor.

Consensus Insurance AB har
under året fortsatt sin
verksamhet i moderbolaget.
Försäkringsområdet utgör en
integrerad del av
kapitalförvaltningserbjudandet
och Consensus målsättning är
att
kunna erbjuda ett
heltäckande erbjudande till
förmögna privatkunder och
företagare.
Bolaget har under året även
fått uppdraget att sköta
pensionssidan för ett bolag
med över 1.000 anställda.
Marknaden är under fortsatt
marginalpress och anpassning
håller på att ske mot
eventuellt provisionsförbud.

Styrelsen lämnar ingen
prognos för verksamhetsåret
2016.

Finansiell information

Oktober - december,
koncernen
- Rörelsens
bruttointäkter
för perioden
uppgick till
8,0 mkr (8,1)

- Resultat
efter skatt
uppgick till
0,4 mkr (-0,8)

- Resultat per
aktie 0,08 öre
(-0,30)

Januari - december,
koncernen
- Rörelsens
bruttointäkter
för perioden
uppgick till
35,0 mkr
(16,6)

- Resultat
efter skatt
uppgick till
3,8 mkr (-4,0)

- Resultat per
aktie 0,69 öre
(-0,73)
Oktober - december,
moderbolaget
- Rörelsens
bruttointäkter
för perioden
uppgick till
8,0 mkr (3,3)

- Resultat
efter skatt
uppgick till
-2,1 mkr (
-2,0)

- Resultat per
aktie -0,38
öre (-0,36)

Januari - december,
moderbolaget
- Rörelsens
bruttointäkter
för perioden
uppgick till
33,7 mkr
(11,8)

- Resultat
efter skatt
uppgick till
0,9 mkr (-5,2)

- Resultat per
aktie 0,16 öre
(-0,94)

Rapporten är upprättad i
enlighet med lagbegränsad
IFRS.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/consensus/r/bokslutskommunike-2015,c9926530
http://mb.cision.com/Main/11582/9926530/483191.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.