Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-08

Consensus: Kallelse årsstämma

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 april 2016 kl. 11.00. Plats: Krokslätts Parkgata 4, Mölndal.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

- dels den 31 mars 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast torsdagen den 31 mars 2016,
kl 17.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Krokslätts Parkgata 4, 431 68
Mölndal, per telefon 031-745 50 00, per fax 031-711 22 31 eller per
e-post till lennart.andersson@consensusam.se.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer
eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt
företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före
stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste
för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget
namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 31 mars
2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste
meddela sin önskan till förvaltaren.

Dagordning

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut:
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. behandlingen av vinst/förlust enligt den fastställda
balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Val av styrelse/styrelsesuppleant samt i förekommande fall
revisor/revisorer och revisorsuppleant/

revisorsuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om erbjudande om förtida konvertering av utestående
komverteringslån 2014/2019.

13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag:

Punkt 8 b. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.

Punkt 9 Styrelsen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter, Claes-Göran Nilsson, Christer Elander, Uwe Löffler, Jan Litborn och Anders Wright samt styrelsesuppleanten Håkan Dahlin.

Styrelsen föreslår som revisor omval av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB med Michael Lindengren som ansvarig revisor.

Punkt 10 Styrelsen föreslår att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2015 höjs med 260.000:- till totalt 360.000:- att fördelas enligt följande: Till ordföranden 300.000:- och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 20.000:- vardera.

Styrelsen föreslår att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2016 uppgår till 360.000:- att fördelas enligt följande: Till ordföranden 300.000:- och till övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, 20.000:- vardera.

Punkt 11 Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om ersättningar till ledande befattningshavare på marknadsmässiga villkor.

Punkt 12 Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om möjlighet till förtida konvertering av utestående konverteringslån 2014/2019, KV2A och KV2B. Konvertering föreslås kunna ske till nu för konvertering gällande villkor så snart det är möjligt efter fattat beslut om förtida konvertering. Styrelsen föreslår också att den som utnyttjar möjligheten till att konvertera i förtid erhåller ränta till och med 31 juli 2016.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret
2015 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Mölndal från
och med den 23 mars 2016. Kopior av dessa handlingar kommer även att
sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Mölndal i mars 2016.

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/consensus/r/kallelse-arsstamma,c9930752
http://mb.cision.com/Main/11582/9930752/486048.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.