Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

Consilium AB: Hybridobligation

Den 1 november 2017 utfärdade Consilium AB (publ) ett ej säkrat evigt
hybridobligationslån om 200 MSEK. Hybridobligationen har en obestämd
löptid och redovisas i eget kapital. Eftersom obligationen enligt
villkoren inte har ett specifikt förfallodatum föreligger ingen
formell skyldighet att betala ränta. Hybridobligationen är
underordnad andra skulder.

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån som utfärdades 2015
innehåller en utbetalningsbegränsning för utdelning, återköp av
aktier och räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen),
vilket innebär att de årliga betalningarna maximeras till 50% av
koncernens nettoresultat för föregående räkenskapsår. I
delårsrapporten januari till september 2018 tillkännagav Consilium en
engångsnedskrivning av goodwill på 50 MSEK som ett resultat av en
nedskrivningsprövning för affärsområdet Safety Engineering på grund
av osäkerheten inom olje- och gasindustrin. Goodwillnedskrivningen
kommer att påverka koncernens nettoresultat för räkenskapsåret 2018
väsentligt och även om bokslutet för 2018 ännu inte har färdigställts
är det sannolikt att koncernens nettoresultat för helåret 2018 kommer
att vara negativt, vilket i så fall skulle innebära att
utbetalningsbegränsningen enligt företagsobligationslånet inte skulle
tillåta att Consilium betalar den ränta som förfaller till betalning
den 1 februari 2019 på hybridobligationen.

För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och
för att undvika merkostnader för Consilium i form av uppräkning av
räntan på hybridobligationen har därför huvudägaren Platanen Holding
AB valt att för Consilium ABs räkning betala den ränta om 3 067 KSEK
som belöper på hybridobligationen och som förfaller till betalning
den 1 februari 2019, avseende perioden 2018-11-02-2019-02-01, och att
betrakta detta som ett villkorat aktiägartillskott till Consilium AB
(publ). Tillskottet är villkorat innebärande att återbetalning skall
kunna göras ur disponibla vinstmedel inom ramen för reglerna i 17 och
18 kapitlet i Aktiebolagslagen och inte strider mot
utbetalningsvillkoren enligt företagsobligationsavtal 2015/2020.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson
Koncernchef och VD
e-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mob: + 46-70 576 08 33
www.consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personens försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 klockan 10:30 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och
system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat
brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp
av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem
inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt
kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra
till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums
mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus
och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens
kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska
Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och
produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium
är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400
MSEK.

Consilium AB (publ)
Västra Finnbodavägen 2-4,
131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/consilium-ab/r/hybridobligation,c2728458
https://mb.cision.com/Main/1666/2728458/983426.pdf

Författare Cision