Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

Consilium AB: Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ("bolaget"), kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 klockan 15.00,
NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.

Vissa förändringar avseende genomförandet av årsstämman
Mot bakgrund av coronaviruset/covid-19, och Folkhälsomyndighetens
förordningar och rekommendationer för att minimera smittspridning i
Sverige, kommer vissa förändringar avseende genomförandet av
årsstämman att göras. Årsstämman kommer att kortas ner och
huvudsakligen endast innehålla de formella delarna baserat på
dagordningens beslutspunkter. Detta innebär även:

· Inregistrering till årsstämman kommer att påbörjas 14:40.
· Ingen servering kommer att ske före eller efter årsstämman.
· Deltagande ledande befattningshavare och styrelseledamöter kommer
att begränsas. Inga informella möten kommer att ske före eller efter
årsstämman.

· Tiden för anföranden kommer kraftigt begränsas eller ställas in
helt.

· Inga externa gäster kommer att bjudas in, alt. begränsas kraftigt.
Med dessa åtgärder är det bolagets förhoppning att kunna säkerställa
aktieägarnas och de anställdas hälsa och göra årsstämman så säker,
kort och effektiv som möjligt.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridningen vill
bolaget påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid
årsstämman, utan istället utnyttja möjligheten till att representeras
via ombud. Fullmaktsformulär för sådant ombud finns att ladda ner på
Consiliums webbplats: ab.consilium.se.

Consilium följer noga händelseutvecklingen kring
coronaviruset/covid-19 och kommer om behov uppstår att uppdatera sina
åtgärder inför årsstämman på bolagets webbplats.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 14 maj 2020, dels senast torsdagen den 14 maj 2020
klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till bolaget, antingen
skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 5028, 131 05
Nacka, eller per e-post info@consilium.se, eller per telefon 08-563
05 300. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn,
person-organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella
biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna
i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen senast
torsdagen den 14 maj 2020 begära sådan omregistrering hos
förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan
årsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt för nedladdning på
bolagets webbplats ab.consilium.se.

Förslag till dagordning
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Eventuellt kort anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Nomineringsprocedur och val av valberedning, samt fastställande av
instruktion.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta
beslut om emission av aktier och konvertibla skuldebrev.

18. Beslut om ändring av bolagsordningen.
19. Övriga frågor.
20. Stämmans avslutande.
Förslag till dispositioner beträffande fritt eget kapital i
Moderbolaget enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår per 2019-12-31 till 242 695
KSEK. Styrelsen föreslår årstämman att utdelning lämnas med 17,00 SEK
per aktie, vilket motsvarar 198 862 KSEK. Styrelsen föreslår också
att återbetala erhållna villkorade aktieägartillskott om totalt 15
300 KSEK till Platanen Holding AB och att återstående fritt eget
kapital om 28 533 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen, bestående av Lennart Norling, ordförande, Rasmus
Palmqvist representant för Sound Invest AB, samt styrelsens
ordförande Carl Rosenblad, föreslår följande:

Punkt 2) Styrelseledamot Erik Lindborg väljs till ordförande för
stämman.

Punkt 11) Antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara fem
ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12) Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 700 000
kronor att fördelas med 250 000 kronor till ordföranden och 150 000
kronor vardera till styrelsens externa stämmovalda ledamöter. Till
revisor skall arvode utbetalas enligt faktura i enlighet med godkända
inköpsprinciper.

Punkt 13) Omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Erik
Lindborg, Fredrik Nygren, Carl Adam Rosenblad, Thomasine Rosenblad
samt nyval av Sten Ankarcrona.

Sten Ankarcrona är 54 år gammal och arbetar idag som senior rådgivare
inom finans och kapitalförvaltning. Stens tidigare erfarenhet
inkluderar CEO Victoria Investment Group Ltd, MD HSBC Global Asset
Management Norden, CEO HSBC Global Asset Management Singapore, samt
seniora positioner vid Nordea Investment Management. Sten är
oberoende till såväl bolaget som till någon av bolagets större
aktieägare. Sten Ankarcrona är idag styrelseordförande i Hercules
Investeringsfond samt ledamot av Riddarhusdirektionen.

Valberedningen föreslår slutligen att Erik Lindborg, styrelseledamot i
Consilium AB (publ) sedan 2012, väljs till ny styrelseordförande.

Närmare presentation av samtliga föreslagna ledamöter, samt
valberedningens arbete, finns på bolagets webbplats: ab.consilium.se

Punkt 14) Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med
Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor, valdes på årsstämman
2018 för en period om 4 år, vilket innebär att ny revisor ska väljas
på årsstämman 2022.

Förslag till nomineringsprocedur, val av valberedning samt
fastställande av instruktion för valberedningen (punkt 15)

Förslaget till valberedningens ledamöter bygger på tidigare tillämpade
principer, innebärande en dialog mellan styrelsen och bolagets
röstmässigt största aktieägare, och att styrelsen lägger fram förslag
till beslut på årsstämman.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska utgöras av tre ledamöter och
att årsstämman väljer Ann-Marie Åström, Fredrik Nygren samt Carl
Rosenblad, till ledamöter i valberedningen och att Ann-Marie Åström
väljs som ordförande. Styrelsen föreslår vidare att valberedningens
ordförande skall uppbära ett arvode om 15 000 kronor och att övriga
ledamöter förutom huvudaktieägaren skall uppbära ett arvode om 10 000
kronor. Eventuella skäliga kostnader som uppstår i arbetet skall
bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess att ny
valberedning utses. Om ledamot i valberedningen skulle lämna till
uppdrag innan dess arbete är slutfört, eller om det på grund av
inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen i
samråd med bolagets röstmässigt större aktieägare rätt att utse en
ersättare, dock med begränsningen att det sammanlagda antalet
ledamöter inte skall överstiga tre.

Instruktion för valberedningen
Valberedningen uppdras att inför årsstämman 2021 arbeta fram förslag
till beslut om antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter samt
styrelseordförande, val av revisor, förslag till styrelsearvode och
revisorsarvode samt val av ordförande vid årsstämman, samt eventuellt
tillkommande uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med
Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Följande riktlinjer omfattar verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare i Consilium-koncernen ("bolaget"). Efter att
riktlinjerna antagits av årsstämman ska dessa tillämpas på
ersättningar som avtalas samt på förändringar i redan avtalade
ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman, så som exempelvis aktierelaterad ersättning.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Consiliums övergripande mål är att skapa värde för aktieägarna genom
att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och
innovationsförmåga. Tillväxtsatsningarna ska ske inom produkt- och
marknadsområden där Consilium redan har, eller kan uppnå, en ledande
ställning. För mer information om Consiliums mål, vision och
affärsstrategier, se bolagets hemsida
(https://ab.consilium.se/?__hstc=49434617.42df91a15ba6e4a01ec52c8631bfd12...).

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, förutsätter att bolaget
kan rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.
Det i sin tur förutsätter att bolaget kan erbjuda en
konkurrenskraftig totalersättning, som möjliggörs genom dessa
riktlinjer.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta
till att främja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet.

Ersättningskomponenter och andra villkor
Totalersättningen ska vara marknadsmässig och kan bestå av följande
komponenter: fast grundlön, kontantbaserad rörlig lön, pension samt
andra förmåner. Utöver vad som fastställs i riktlinjerna kan
bolagsstämman besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade
ersättningar.

Grundlön ska vara individuellt bestämd och baserad på den ledande
befattningshavarens ansvarsområden och erfarenhet. Kriterier för
utbetalning av rörlig lön ska kunna mätas under en p...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.