Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Consti Yhtiöt Oyj: Consti Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016

CONSTI YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016, KLO 9.00

Consti Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016

Liikevaihto ja tilauskanta jatkoivat kasvuaan

1-3/2016 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2015):

· Liikevaihto 51,4 (47,5) milj. euroa; kasvua 8,2 %
· Käyttökate 0,6 (0,6) milj. euroa ja käyttökateprosentti 1,2 % (1,2 %)
· Oikaistu käyttökate 0,7 (0,9) milj. euroa ja oikaistu
käyttökateprosentti 1,3 % (1,9 %)
· Liikevoitto 0,2 (0,1) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 0,4 % (0,1
%)
· Oikaistu liikevoitto 0,2 (0,4) milj. euroa ja oikaistu
liikevoittoprosentti 0,4 % (0,8 %)
· Tilauskanta 191,7 (179,9) milj. euroa
· Vapaa kassavirta 3,4 (2,2) milj. euroa
· Osakekohtainen tulos -0,01 (-0,26) euroa
Ohjeistus konsernin näkymistä vuodelle 2016:
Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2016 liikevaihto kasvaa vuoteen 2015
verrattuna.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusien ohjeiden vaikutus

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets
Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulevat voimaan
tilikaudelle 2016. Consti esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan
liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen
vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule
pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa
määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä
alkaen Constin uusi määritelmä aiemmin käytetylle termille "ennen
kertaluonteisia eriä" on "ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä".

---------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT (1 000€) 1-3/ 1-3/ Muutos % 1-12/ |
| |
| 2016 2015 2015 |
| Liikevaihto 51 367 47 494 8,2 % 256 151 |
| Oikaistu käyttökate* 660 881 -25,1 % 12 613 |
| Oikaistu käyttökateprosentti, % 1,3 % 1,9 % 4,9 % |
| Käyttökate 637 586 8,7 % 10 507 |
| Käyttökateprosentti, % 1,2 % 1,2 % 4,1 % |
| Oikaistu liikevoitto* 214 366 -41,5 % 10 520 |
| Oikaistu liikevoittoprosentti, % 0,4 % 0,8 % 4,1 % |
| Liikevoitto 191 71 169,6 % 8 414 |
| Liikevoittoprosentti, % 0,4 % 0,1 % 3,3 % |
| Katsauskauden voitto -77 -1 036 92,6 % 3 260 |
| Tilauskanta 191 725 179 866 6,6 % 181 301 |
| Vapaa kassavirta 3 394 2 184 55,4 % 8 910 |
| Kassavirtasuhde, % 532,6 % 372,7 % 84,8 % |
| Korollinen nettovelka 15 014 43 307 -65,3 % 17 407 |
| Velkaantumisaste, % 61,4 % neg. opo 70,9 % |
| Henkilöstö kauden lopussa 904 864 4,6 % 890 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€) -0,01 -0,26 96,1 % 0,61 |
| * Tarkempi erittely vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä osiossa |
|"Liikevaihto, tulos ja tilauskanta" |
---------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Marko Holopaisen kommentti

"Korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysyntä jatkui hyvänä vuoden
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uudet tilaukset lisääntyivät ja
tilauskantamme kasvoi vuodenvaihteeseen verrattuna. Liikevaihtomme kasvoi 8,2
prosenttia ja oli 51,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli vahvaa
korjausurakoinnissa ja talotekniikassa. Kannattavuutemme pysyi vakaana
kausiluonteisesti hiljaisimmalla ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Oikaistu
liikevoittomme oli 0,2 miljoonaa euroa eli 0,4 prosenttia liikevaihdosta, kun
vastaavat luvut vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 0,4 miljoonaa
euroa ja 0,8 prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden lopun euromääräinen
tilauskantamme oli vahva 191,7 (179,9) miljoonaa euroa, mikä tarjoaa hyvät
lähtökohdat loppuvuoden liiketoiminnallemme.

Alkuvuoden markkinatilanne on ollut hyvä. Tarjouspyyntöjen määrä on kehittynyt
positiivisesti ja olemme neuvotelleet useista mielenkiintoisista hankkeista.
Uutena kohteena mainittakoon Helsingin kaupunginteatterissa katsauskaudella
alkanut rakennusautomaatiourakka, joka on yksi Constin historian suurimpia
automaatiotöitä. Lisäksi Consti tulee peruskorjaamaan muun muassa
Samppalinnan maauimalan Turussa.

Strategiamme mukaisesti olemme aktiivisesti kartoittaneet uusia
yrityskauppakohteita ja jatkaneet työtä sisäisten kehityshankkeidemme
edistämiseksi. Tavoitteemme on jatkaa kannattavaa kasvua vahvistamalla
asemaamme Suomen kasvukeskuksissa.

Tämänhetkisen markkina- ja liiketoimintanäkemyksemme mukaan uskomme
korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän jatkavan vakaata
kasvuaan vuonna 2016."

Toimintaympäristö

Korjausrakentamisen suhteellinen osuus talonrakennusmarkkinasta on Suomessa
kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja on jo suurempi kuin
uudisrakentamisen markkina. Rakennusteollisuus ry arvioi korjausrakentamisen
olleen noin 54 prosenttia talonrakentamisen kokonaisarvosta vuonna 2015.
Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa korjausrakentamiseen ja
kiinteistöteknisiin palveluihin selkeästi vähemmän kuin uudisrakentamiseen.

Korjausrakentamisen tarvetta lisää erityisesti rakennuskannan ikääntyminen.
Rakennusten ikääntyminen kasvattaa niiden teknistä korjaustarvetta, kuten
tarvetta putki- ja julkisivuremonteille. Tällä hetkellä Suomessa korjataan
pääosin 1960-luvun rakennuskantaa. Seuraavaksi vuorossa ovat 1970- ja
1980-luvun rakennukset, joita on merkittävästi enemmän. Tämän rakennuskannan
korjaaminen on jo osittain aloitettu. Korjausrakentamisessa suurinta kasvua
odotetaan seuraavan 10 vuoden aikana edelleen kaupunkien kerrostalojen
korjaustarpeesta. Taloyhtiöiden korjaamisesta reilu kolmannes kuluu
putkiremontteihin, reilu kolmannes julkisivuihin ja loput muihin
rakenteisiin.

Rakennusten ikääntymisen lisäksi korjausrakentamisen, talotekniikan ja
kiinteistöteknisen huollon tarvetta lisäävät kiristyvät
energiatehokkuusvaatimukset, kaupungistuminen, tarve muuntaa rakennuksia
uuteen käyttötarkoitukseen, taloautomatiikan kehittyminen sekä ikääntyvän
väestön synnyttämä tarve esteettömille tiloille.

Suomessa on tällä hetkellä paljon kiinteistöjä, joiden uudistaminen vastaamaan
muuttunutta kysyntää lisäisi niiden käytettävyyttä ja parantaisi
taloudellista tuottoa. Tyypillisiä rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia
ovat kasvukeskuksien keskusta-alueiden vanhojen toimi- ja teollisuustilojen
muuntaminen esimerkiksi hotelleiksi, asunnoiksi ja palvelutaloiksi.
Rakennusten käyttötarkoituksen muutokset ovat olennainen osa Constin
palveluja.

Korjausrakentamisen markkinat ovat keskittymässä uudisrakentamisen tapaan
kasvukeskuksiin. Teknisesti tarpeelliset korjaukset ovat taantuvissa
taajamissa ja haja-asutusalueilla usein taloudellisesti kannattamattomia.

Rakennusteollisuus ry arvioi huhtikuun suhdannekatsauksessaan rakentamisen
määrän kasvavan vuonna 2016 3-4 prosenttia edellisvuodesta.
Korjausrakentamisen puolestaan arvioidaan kasvavan 2,5 prosenttia viime
vuodesta. Korjausrakentamisen pääpainon ennustetaan olevan edelleen
asuinrakennusten peruskorjauksissa.

Uudisrakentamisen piristymisen uskotaan vaikuttavan Constin
kilpailuympäristöön positiivisesti ja luovan yhtiön
talotekniikka-liiketoiminnalle uusia kasvumahdollisuuksia. Uudistuotannon
käynnistyminen vaikuttaa talotekniikkaan viiveellä. LVI-Tekniset Urakoitsijat
ry arvioi huhtikuun suhdannekatsauksessaan talotekniikan suhdannetilanteen
paranevan syksyyn tultaessa.

Korjausrakentamisen markkina on hyvin pirstaloitunut Suomessa. Suurten
rakennusliikkeiden toiminta on painottunut uudisrakentamiseen, ja
korjausrakentamisessa on toiminut lukuisia pieniä toimijoita, jotka ovat
yleensä keskittyneet vain yhteen korjausrakentamisen segmenttiin.

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja teknisiin palveluihin
keskittyneistä yhtiöistä liikevaihdolla mitattuna.

Näkymät vuodelle 2016

Korjausrakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan tasaisena vuonna 2016.
Rakennusteollisuus ry arvioi huhtikuun suhdannekatsauksessaan
korjausrakentamisen lisääntyvän vuonna 2016 noin 2,5 prosenttia
edellisvuodesta. Eurooppalainen rakennusalan markkinatutkimuslaitos
Euroconstruct arvioi joulukuun 2015 ennusteessaan korjausrakentamisen
lisääntyvän vuonna 2016 noin 2 prosenttia edellisvuodesta.

Uudisrakentamisen piristymisen uskotaan vaikuttavan Constin
kilpailuympäristöön positiivisesti ja luovan yhtiön
talotekniikka-liiketoiminnalle uusia kasvumahdollisuuksia. Uudistuotannon
käynnistyminen vaikuttaa talotekniikkaan viiveellä. LVI-Tekniset Urakoitsijat
ry arvioi huhtikuun suhdannekatsauksessaan talotekniikan suhdannetilanteen
paranevan syksyyn tultaessa.

Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa korjausrakentamiseen ja
kiinteistöteknisiin palveluihin huomattavasti vähemmän kuin
uudisrakentamiseen.

Consti arvioi, että sen koko vuoden 2016 liikevaihto kasvaa vuoteen 2015
verrattuna.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden
edustajille järjestetään torstaina 12.5.2016 klo 10.00 Scandic Marski
-hotellin Neptun-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki.
Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Marko Holopainen ja talousjohtaja Esa
Korkeela.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Consti Yhtiöt Oyj julkaisee vuonna 2016 vielä kaksi osavuosikatsausta:

* Osavuosikatsaus 1-6/2016 julkaistaan 17.8.2016
* Osavuosikatsaus 1-9/2016 julkaistaan 10.11.2016

CONSTI YHTIÖT OYJ

Lisätietoja:

Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin
palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan,
linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden
vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että
toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka,
julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2015 Consti-konsernin liikevaihto oli
256 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja
talotekniikan amma...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.