Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Consti Yhtiöt Oyj: Kutsu Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CONSTI YHTIÖT OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 14.3.2016, KLO 14.30

kutsu consti Yhtiöt oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Consti Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona6.4.2016
klo 13.00 alkaen Scandic Park -hotellin Explore-kokoustilassa osoitteessa
Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.-31.12.2015 jaetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2016 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että
osinko maksetaan 15.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidetään muuttumattomina ja että hallituksen jäsenille,
jotka valitaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle
toimikaudelle, maksetaan näin ollen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Lisäksi
korvataan hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet
matkakustannukset laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta
erillistä palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet
Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Erkki Norvio, Janne Näränen, Niina Rajakoski,
Petri Rignell ja Pekka Salokangas.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely on nähtävissä Consti Yhtiöt
Oyj:n internetsivuilla www.investor.consti.fi.

Ehdotetuista henkilöistä yhtiöstä riippumattomia ovat Tapio Hakakari, Erkki
Norvio, Janne Näränen, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.
Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Tapio Hakakari,
Antti Korkeela, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi KHT-yhteisö Ernst&Young
Oy. Ernst&Young Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön
tilintarkastajaksi, KHT Mikko Rytilahti toimii päävastuullisena
tilintarkastajana.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 471 000
osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 6 prosenttia yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia
esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää miten omia
osakkeita hankitaan sekä kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osake-annista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien
osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat
osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden
päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2015 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osake-annista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ehdotus voitonjakoa koskevaksi yhtiökokouksen päätökseksi sekä edellä mainitut
muut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.investor.consti.fi. Consti Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään keskiviikkona 16.3.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 20.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on23.3.2016
(yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan viimeistään
29.3.2016 klo 16.00 jollakin seuraavista tavoista:

a) Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla: www.consti.fi;
b) sähköpostin kautta sijoittajapalvelut(at)consti.fi;
c) puhelimitse numeroon 010 288 6440 maanantai-perjantai klo 9.00-16.00; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Consti Yhtiöt Oyj, "Yhtiökokous", Hopeatie 2, 00440
Helsinki.

Osakkeenomistajien Consti Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
23.3.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2016 16.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Consti Yhtiöt
Oyj, Hopeatie 2, 00440 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Consti Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2016 yhteensä 7 858 267
osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Consti Yhtiöt
OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA

Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti
on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin
keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan,
linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden
vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että
toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka,
julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2015 Consti-konsernin liikevaihto oli
256 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja
talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen
kaupankäyntitunnus on CONSTI.
www.consti.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Consti Yhtiöt Oyj via Globenewswire

HUG#1994018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.