Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Coor Service Management: Coor Service Management Holding AB - Bokslutskommuniké januari - december 2015

Ett starkt avslut p? ett starkt ?r

Fj?rde kvartalet 2015

? Nettooms?ttningen under fj?rde kvartalet steg med 4 procent till 2
042 (1 967) MSEK. Den organiska tillv?xten exklusive valutaeffekter
uppgick till 6 procent.

? R?relseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 110 (112) MSEK.
Exklusive valutaeffekter var r?relseresultatet of?r?ndrat.
R?relsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgick till 5,4 (5,7)
procent.

? EBIT uppgick till 56 (-97) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till
45 (-147) MSEK.

? Resultat per aktie uppgick till 0,5 (-10,9) SEK. Justerat f?r den
nya kapitalstrukturen uppgick resultat per aktie till 0,5 (-1,4) SEK.

? Operativt kassafl?de uppgick till 268 (260) MSEK. Exklusive
utfl?den relaterade till b?rsnoteringen uppgick det operativa
kassafl?det till 286 (260) MSEK.

? Styrelsen f?resl?r en utdelning f?r 2015 p? 2,00 SEK per aktie.
Hel?ret 2015

? Nettooms?ttningen f?r hel?ret steg med 9 procent till 7 482 (6
844) MSEK. Den organiska tillv?xten uppgick till 10 procent.

? R?relseresultatet (justerat EBITA) f?rb?ttrades med 20 MSEK och
uppgick till 374 (354) MSEK. Exklusive valutaeffekter ?kade
resultatet med 24 MSEK. R?relsemarginalen (justerad EBITA-marginal)
uppgick till 5,0 (5,2) procent.

? EBIT uppgick till 82 (-82) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till
201 (-311) MSEK.

? Resultat per aktie uppgick till -3,6 (-34,2) SEK. Justerat f?r ny
kapitalstruktur och eng?ngskostnader i samband med noteringen var
resultat per aktie 2,7 (-3,2) SEK.

? Operativt kassafl?de var of?r?ndrat j?mf?rt med f?reg?ende ?r och
uppgick till 274 (274) MSEK. Exklusive utfl?den relaterade till
b?rsnoteringen uppgick det operativa kassafl?det till 411 (274) MSEK.

? Nettoskulds?ttningen vid ?rsskiftet uppgick till 947 (2 673) MSEK.
Skulds?ttningsgraden (leverage) var 2,2 (6,6).

VD-kommentar

2015 var ett bra ?r f?r Coor. Vi levererar stark organisk tillv?xt,
ett stabilt r?relseresultat och ett starkt kassafl?de. Vi har
f?rl?ngt 90 procent av de kundavtal vi omf?rhandlat under ?ret och
fortsatt lansera innovativa servicel?sningar med h?gt teknikinneh?ll
till v?ra kunder. Styrelsen f?resl?r en utdelning f?r 2015 p? 2
kronor per aktie.

I samband med b?rsnoteringen av Coor i juni 2015 f?rklarade vi i m?nga
sammanhang att en investering i Coor ?r en investering i ett
marknadsledande servicebolag med tillv?xtpotential, starkt kassafl?de
och l?g kapitalbindning. Detta ger f?ruts?ttningar f?r stabila
utdelningar till aktie?gare ?ver tid. V?rt kundv?rde ?r direkt
kopplat till det v?rde vi skapar f?r v?ra aktie?gare. I fj?rde
kvartalet levererade vi tillv?xt i oms?ttning och resultat, samtidigt
som marginalerna st?rktes j?mf?rt med de senaste tv? kvartalen. ?ven
det operativa kassafl?det st?rktes under kvartalet.
Sammanfattningsvis g?r vi en stark avslutning p? ett starkt ?r.

Stark organisk tillv?xt
Under fj?rde kvartalet v?xte oms?ttningen organiskt med 6 procent till
2 042 (1 967) MSEK, och f?r hel?ret blev oms?ttningen 7 482 (6 844)
MSEK, vilket motsvarar en organisk tillv?xt p? hela 10 procent. Detta
?r betydligt mer ?n marknaden som helhet, och ?ven mer ?n v?r
m?ls?ttning p? 4 - 5 procents organisk tillv?xt per ?r.

Tillv?xten var st?rst i den norska verksamheten, men ?ven Sverige och
Danmark bidrog positivt. Tillv?xten har fr?mst drivits av den stora
volym nya kontrakt vi startat 2014 och 2015, inte minst det stora
IFM-kontrakt som tecknades med Statoil on-shore under 2014, men under
fj?rde kvartalet ocks? av ?kad f?rs?ljning till befintliga kunder.
Bland de nya kontrakt vi tecknade under verksamhets?ret 2015 m?rks
avtalen med Statoil off-shore och Frontica Business Solutions/Aker
Solutions i Norge.

Bland ?rets h?jdpunkter vill jag ocks? n?mna den stora m?ngd
befintliga kontrakt vi f?rl?ngt och ut?kat. Hela 90 procent av den
kontraktsvolym p? totalt n?rmare 2,9 mdSEK som omf?rhandlats under
?ret har f?rl?ngts. St?rre kunder som valt att forts?tta och ibland
ut?ka samarbetet med Coor ?r Ericsson, Polisen i Danmark, AB Volvo,
Volvo Car Group, Saab AB, Borealis och Vasakronan.

Stabil l?nsamhet med m?nga nya och omf?rhandlade kontrakt
R?relseresultatet f?r hel?ret uppgick till 374 (354) MSEK, vilket ?r
en ?kning med 6 procent j?mf?rt med f?reg?ende ?r. R?relsemarginalen
st?rktes j?mf?rt med de tv? senaste kvartalen och uppgick i fj?rde
kvartalet till 5,4 (5,7) procent. En viktig f?rklaring till
skillnaden i kvartalet j?mf?rt med f?reg?ende ?r ?r minskad
pensions?terb?ring i Sverige j?mf?rt med de senaste ?ren. Utan den
effekten skulle koncernens r?relsemarginal i fj?rde kvartalet vara i
linje med f?reg?ende ?r.

Coors m?ls?ttning ?r att ?ver en konjunkturcykel generera en
r?relsemarginal som i genomsnitt uppg?r till cirka 5,5 procent. F?r
hel?ret 2015 uppgick r?relsemarginalen till 5,0 (5,2) procent, vilket
ska s?ttas i relation till den stora m?ngd nya och omf?rhandlade
kontrakt som hanterats under ?ret. Dessa kontrakt bygger normalt sett
upp till full l?nsamhet under kontraktets f?rsta 6 till 18 m?nader.
Den underliggande l?nsamheten i v?ra kontrakt ?r stabil och mognande
kontraktsvolymer ?r en bra bas f?r arbetet med marginalf?rst?rkning
kommande ?r.

Stark kassagenerering
Kassafl?det ?r fortsatt starkt, och vi har under ?ret minskat
r?relsekapitalet med 69 MSEK, vilket ger en kassagenerering p? 104
procent f?r hel?ret 2015 (se vidare not 9). Ett stabilt kassafl?de ?r
en strategisk prioritet f?r oss p? Coor, d? det ?r basen f?r
?verf?ring av v?rt kundv?rde till aktie?garv?rde i form av stabila
utdelningar ?ver tid.

Utsikter
I en turbulent omv?rld ?r v?ra hemmamarknader i Norden fortsatt
stabila med underliggande BNP-tillv?xt i alla de nordiska l?nderna
utom Finland.

Marknadsutsikterna f?r outsourcade FM-tj?nster ?r fortsatt goda. Vi
upplever en stabil efterfr?gan och h?g aktivitet i alla marknader,
och vi har en bra position f?r fortsatt tillv?xt med goda
kassafl?den.

Stockholm den 24 februari, 2016

Mikael St?hr
Vd och Koncernchef, Coor Service Management

Denna information ?r s?dan som Coor Service Management Holding AB
(publ) ska offentligg?ra enligt lagen om v?rdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
l?mnades f?r offentligg?rande den 24 februari kl 07:30 CET.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 24 februari klockan 10:00 CET presenterar bolagets koncernchef och
CFO utvecklingen under fj?rde kvartalet genom en webcast. F?r att
delta i webcasten kan du registrera dig via denna l?nk
http://edge.media-server.com/m/p/6mhz6b46 f?re m?tet. Om du vill
lyssna p? presentationen via telefonen, ring +46 8 566 426 90
(Sverige), +47 235 002 52 (Norge), +45 354 455 75 (Danmark), +358 981
710 491 (Finland) eller +44 203 008 98 01 (England).
Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att
publiceras p? bolagets websida
www.coor.se/investerare/rapporterochpresentationer efter
presentationen.

Mer
information,
pressbilder
etc finns p?
www.coor.com.
F?r
ytterligare
information,
kontakta
Thomas IR-chef, Coor +46 70 831 11 66 thomas.backteman@coor.com
Backteman Service
Management
Olof CFO, Coor Service +46 10 559 59 20 olof.stalnacke@coor.com
St?lnacke Management
Mikael St?hr CEO, Coor Service +46 10 559 59 35 mikael.stohr@coor.com
Management
?svor Brynnel Kommunikations- +46 10 559 54 04 asvor.brynnel@coor.com
och
H?llbarhetschef,
Coor Service
Management

Coor Service Management ?r en av Nordens ledande serviceleverant?rer
inriktad fr?mst mot integrerade och komplexa facility management
(FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom
arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och
strategiska r?dgivningstj?nster. Coor skapar v?rde genom att leda,
utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter s? att de
?ver tid st?djer kundernas k?rnverksamhet optimalt. Bland kunderna
finns ett stort antal mindre och st?rre f?retag och offentliga
verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske
Veritas, DR (Dansk Radio), E.ON, Ericsson, EY, Evry, Kemira Kemi,
NCC, Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, TeliaSonera, Vasakronan,
Vattenfall och Volvo Cars.

Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och ?r sedan juni
2015 noterat p? Nasdaq Stockholms-b?rsen. Per den 31 december 2015
hade bolaget cirka 6 400 medarbetare fr?mst i Sverige, Danmark,
Norge, och Finland, och en ?rsoms?ttning p? cirka 7 480 MSEK. Coor
tar ansvar f?r den verksamhet som bedrivs i f?rh?llande till kunder,
medarbetare och ?gare, men ocks? f?r hur den p?verkar samh?llet och
milj?n i ett bredare perspektiv. L?s mer p? http://www.coor.se/.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/coor-service-management/r/coor-service-managem...
http://mb.cision.com/Main/8962/9923469/481107.pdf
http://mb.cision.com/Public/8962/9923469/82d18c7850218ec1.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.