Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Corem Property Group: BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 3 maj 2019 i Corem Property Group AB beslutades
följande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med
0,45 kr per stamaktie och totalt 20,00 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 7 maj 2019 med
beräknad utbetalning den 10 maj 2019.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;
(i) den 28 juni 2019 med beräknad utbetalningsdag den 3 juli 2019,
(ii) den 30 september 2019 med beräknad utbetalningsdag den 3 oktober
2019,

(iii) den 30 december 2019 med beräknad utbetalningsdag den 7 januari
2020, och

(iv) den 31 mars 2020 med beräknad utbetalningsdag den 3 april 2020.
Stämman beslutade även om utdelning på eventuellt tillkommande
preferensaktier emitterade i enlighet med det bemyndigande som
styrelsen erhöll från årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet
styrelseledamöter fortsatt ska vara sex.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden
intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande
styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling,
Christina Tillman, Carina Axelsson samt Fredrik Rapp. Patrik Essehorn
valdes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 310 000
kronor för styrelseordföranden och 170 000 kronor vardera för övriga
ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet
revisorer fortsatt ska vara en.

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval
av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets
revisor med Katrine Söderberg som huvudansvarig revisor.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer
och sammansättning enligt följande: Valberedningen ska bestå av fyra
ledamöter. Dessa ska vara styrelsens ordförande samt representanter
för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna, per den
sista dagen för aktiehandel i augusti månad året före årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma,
besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller B och/eller
preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Nyemissionen får motsvara en ökning av aktiekapitalet
om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget
vid tidpunkten för årsstämman 2019. Vid nyemissioner av stamaktier av
serie B och/eller preferensaktier som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får
marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att, under
tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att förvärva och
överlåta bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många
stamaktier av serie A och/eller B och/eller preferensaktier att
koncernens totala innehav av egna stam- och preferensaktier efter
förvärv uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam-
respektive preferensaktier i bolaget. Bemyndigandet gäller intill
årsstämman 2020.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid
Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/corem-property-group/r/beslut-vid-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/9683/2803069/1036867.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.