Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Corem Property Group: BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 i Corem Property Group AB
beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens
förslag bl.a. följande:

Stämman beslutade om nyemission av fem (5) stamaktier till kvotvärde
4,15 kr per aktie, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Skälet är att skapa erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att
möjliggöra fondemission samt sammanläggning av aktier. Genom
emissionen ökas aktiekapitalet med 20,75 kr. Rätten att teckna de
nyemitterade stamaktierna tillfaller Swedbank AB (publ).

Stämman beslutade att befintlig stamaktie döps om till stamaktie serie
A samt att ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B, införs i
bolagsordningen. I förberedelse för införandet av det nya aktieslaget
beslutades stämman även i enlighet med styrelsens föreslagna
ändringar av bolagsordningen avseende aktieslag, samt
omvandlingsförbehåll.

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med
styrelsens förslag. Bolagets aktiekapital minskas, efter registrering
av stämmans beslut om emission av fem stamaktier med 237 875 904
kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget
kapital.

Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer
bolagets aktiekapital uppgå till 75 516 160 kronor fördelat på
sammanlagt 75 516 160 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om en (1)
krona, i stället för tidigare gällande fyra kronor och femton öre
(4,15 kr) per aktie.

Vidare godkändes föreslagna ändringar av bolagsordningen avseende
aktiekapital och antal aktier.

Stämman beslutade om införande av stamaktier serie B, genom
fondemission. En stamaktie av serie A ska berättiga till tio (10) nya
stamaktier av serie B. Stamaktier av serie B har 1/10 röst. Innehav
av preferensaktier berättigar inte till att erhålla stamaktier av
serie B. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 11 december
2017.

Genom fondemissionen ökas aktiekapitalet med 683 161 600 kr genom
emission av 683 161 600 stamaktier av serie B.

Stämman beslutade vidare om sammanläggning av aktier 1:2 (s.k. omvänd
split), samt relaterade ändringar av bolagsordningen. Detta innebär
att två stamaktier av serie A läggs samman till en stamaktie av serie
A, att två stamaktier av serie B läggs samman till en stamaktie av
serie B samt att två preferensaktier läggs samman till en
preferensaktie.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för
sammanläggningen.

Stämman beslutade att godkänna förvärv av bolaget som äger fastigheten
Jönköping Flahult 80:9 från LC Development Fastigheter AB.

Beslutades att godkänna fastighetstransaktioner med Klövern AB (publ).
Transaktionerna innebär förvärv av bolag som äger Konsumenten 3
(tomträtt), Ringpärmen 6, Revisorn 3 och Kallhäll 9:36, samtliga
belägna i Stockholm, från Klövern. I transaktionerna ingår samtidigt
avyttring av bolag som äger Bronsen 2, Stålet 3 och Slakthuset 14 i
Norrköping samt Singeln 13 (tomträtt) i Stockholm till Klövern.

Vid årsstämma 28 april 2017 bemyndigades styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stam-
och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Detta bemyndigande beslutades vid dagens stämma
justeras för att innefatta samtliga aktieslag, dvs. stamaktier av
serie A och B samt preferensaktier.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corems stam- och preferensaktier är noterade på NASDAQ Stockholm,
Midcap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/corem-property-group/r/beslut-vid-extra-bolags...
http://mb.cision.com/Main/9683/2388324/749847.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.