Du är här

2018-07-13

Corem Property Group: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

"En växande efterfrågan på lokaler för citylogistik ger Corem fortsatt
goda resultat. Intäkterna för första halvåret 2018 uppgick till 471
mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent. Vår finansiella
ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,8 ggr och en
justerad soliditet på 37 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV)
uppgår till 11,56 kr per aktie och har sedan årsskiftet ökat med 7
procent och på 12 månader med 23 procent", kommenterar Eva Landén,
VD.

DELÅRSPERIODEN (JANUARI - JUNI 2018)

· Intäkterna ökade till 471 mkr (454).
· Driftsöverskott för perioden ökade till 359 mkr (355).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 185 mkr (190).
· Värdeförändringar fastigheter uppgick till 193 mkr (107) och
värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -3 mkr (50).

· Resultat efter skatt uppgick till 475 mkr (465), motsvarande 1,20
kr per stamaktie (1,14).

· Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 12 301 mkr (11 539).
· Under perioden har sju fastigheter förvärvats i Jönköping och
Malmö till ett fastighetsvärde om 398 mkr. Investeringar om 155 mkr
har gjorts i ny-, till- och ombyggnationer.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Förvärv av fastigheterna Neongasen 2 och Högsbo 38:3 till ett
underliggande fastighetsvärde om 103 mkr i geografiskt logistiktäta
och attraktiva områden i Göteborg. Köping lämnas genom avyttring av
fastigheterna Montören 1 och 2 till ett underliggande fastighetsvärde
om 68 mkr.

VD'S KOMMENTAR

FORTSATT EXPANSION OCH STARK EFTERFRÅGAN PÅ LOGISTIKFASTIGHETER

Efterfrågan på citylogistik ökar och vi ser ett växande intresse för
lokaler i stadsnära lägen med fokus på hög tillgänglighet i
anslutning till transportvägarna. Årets första halvår har inletts med
stark efterfrågan på vår typ av lokaler, med både lyckade uthyrningar
och flera pågående förädlingsprojekt.

Intäkterna för första halvåret ökar till 471 mkr och till 917 mkr
under de senaste 12 månaderna. Förvaltningsresultatet uppgick till
185 mkr och överskottsgraden uppgick till 76 procent. Vår
uthyrningsgrad uppgår till 91 procent. Vi visar en fortsatt positiv
nettouthyrning för perioden om 6 mkr.

Satsningen på yrkeshandeln, med etapp 1 och 2 av Pro Stop Borås
fortskrider och inflyttning sker under de kommande två kvartalen. I
vårt kluster av fastigheter i Backadalen på Hisingen i Göteborg pågår
projektering för vårt andra Pro Stop - Pro Stop Göteborg. Fullt
uthyrt kommer området att omfatta ca 22 000 kvm.

Värdet på fastighetsbeståndet fortsätter att öka. Värdeförändringen i
kvartalet på fastigheter uppgick till 61 mkr. Det ökade värdet är
till allra största del drivet av ökad uthyrning och högre hyror, då
avkastningskravet i kvartalet är oförändrat.

Vi har under kvartalet förvärvat en förvaltningsportfölj i Malmö om
knappt 40 000 kvm lager.

Malmö och Öresundsregionen är expansiv och en för oss prioriterad
marknad. Utbudet av intressanta objekt är begränsat, men i Måseskär 5
ser vi en rejäl terminalbyggnad med utvecklingsmöjligheter i en
delmarknad vi verkat i en längre tid och resterande förvärv i Fosie
och Elisedal är samtliga grannfastigheter och kompletterar befintliga
kluster. Genom förvärvet skapar vi möjligheter att ytterligare
utveckla vårt erbjudande av smart citylogistik i Öresundsregionen.
Efter periodens slut har vi tillträtt två fastigheter i Göteborg,
även dessa fastigheter kompletterar befintligt bestånd och skapar
möjligheter samt synergier.

Corems finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad
på 2,8 ggr och en justerad soliditet på 37 procent. Vårt EPRA NAV,
substansvärde per aktie, uppgår till 11,56 kr och har på 12 månader
ökat med 23 procent och sedan årsskiftet med 7 procent.

Det är också glädjande att vi kan leverera aktieägarvärde, på två år
har aktiekursen ökat med över 80 procent. Vi har under de senaste 12
månaderna ökat antalet aktieägare med 14 procent.

Stockholm 13 juli 2018
Eva Landén, VD

KALENDARIUM

· Delårsrapport juli-september 2018, 23 oktober 2018
· Bokslutskommuniké 2018, 19 februari 2019

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt
EU's marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid
Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/corem-property-group/r/delarsrapport-januari--...
http://mb.cision.com/Main/9683/2574640/877814.pdf
http://mb.cision.com/Public/9683/2574640/a894d1fedf8fdc18.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.