Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Corem Property Group: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2016

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN)

· Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent till 206 mkr (152).
· Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 519 mkr (451) och övriga
intäkter uppgick till 16 mkr (19).

· Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 422 mkr (363).
· Värdeförändringar fastigheter uppgick till 298 mkr (167) och
värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -219 mkr (41).

· Resultat efter skatt uppgick till 502 mkr (531), vilket motsvarar
6,24 kr per stamaktie (6,56).

· Efter periodens förvärv av 31 fastigheter om 1 765 mkr, avyttring
av två fastigheter för -92 mkr, och investeringar om 243 mkr, uppgick
värdet på fastighetsportföljen till 10 001 mkr (7 776).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Avyttring av Bordet 1, Borlänge, med en uthyrbar yta om 4 524 kvm
och till 97 mkr i underliggande fastighetsvärde.

VD's KOMMENTAR

Vi summerar hittills tre händelserika kvartal under året, där vi sett
en kraftig ökning av fastighetsportföljen både genom ett antal
förvärv men också genom egen fastighetsutveckling i form av
nybyggnation. Samtidigt redovisar Corem förbättrat
förvaltningsresultat och högre intjäningsförmåga, vilket gör att vi
ser en fortsatt positiv utveckling för vår affär.

Corems positiva utveckling har resulterat i att vårt
förvaltningsresultat har ökat med 36 procent under perioden! Våra
hyresintäkter och driftsöverskott har aldrig varit så höga tidigare.
Hyresintäkterna har ökat med 15 procent och samtidigt har vi sänkt
våra driftskostnader. Driftsöverskottet har ökat med 16 procent under
perioden vilket både beror på den senaste periodens förvärv men även
det dagliga arbetet med att möta nya och gamla hyresgäster samt vårt
idoga arbete med att optimera drifts- och underhållskostnader. Vårt
jämförbara bestånd visar även det tydligt positiva siffror,
driftnettot har ökat med 5 procent och hyresintäkterna har ökat med 3
procent i jämförbart bestånd.

Vi har fortsatt vårt aktiva arbete med transaktioner under det tredje
kvartalet och ytterligare utökat och kompletterat med fyra
fastigheter i Göteborgsområdet, ett område där vi ser en mycket stark
tillväxt och potential för lager och logistik. Vi har hittills i år
förvärvat 31 fastigheter till ett värde om 1,8 mdkr främst belägna i
Malmö, Stockholm, Göteborg, och Jönköping, starka orter inom vårt
segment. Vårt samlade fastighetsvärde passerar 10 mdkr och vår
uthyrbara yta uppgår till drygt 1 200 000 kvm.

Vi har haft en intensiv period med integreringen av förvärvet av
Estancia Logistik som gjordes innan sommaren och vi fokuserar på att
få en effektiv förvaltning av hela beståndet. Det vi dock redan
tydligt ser är den ökade volymen ger möjligheter till framtida
synergier, och att flexibiliteten i vårt erbjudande till hyresgäster
breddas i och med att vi har fler alternativ att erbjuda. Den senaste
tidens positiva utveckling talar för att det är en långsiktigt lönsam
väg. Vår egen fastighetsutveckling är en annan bidragande del i vår
pågående expansion. Vi ser en stor potential för långsiktigt
värdeskapande inom vår projektverksamhet, både i ombyggnationer av
befintliga fastigheter och nybyggnadsprojekt. För närvarande pågår
tre nybyggnationer, och samtliga i samarbete med hyresgäster. Vid
färdigställande kommer de tillsammans addera cirka 38 000 kvm lager
och logistikyta. Att tillsammans med våra hyresgäster utveckla smarta
moderna lösningar för ett hållbart samhälle är stimulerande och ger
mersmak.

Vårt innehav i Klövern har fortsatt att visa en positiv utveckling och
vår resultatandel har hittills bidragit med 241 mkr. Vi har även
under det tredje kvartalet, i samband med förvärv, sålt ytterligare
aktier i Klövern. Under året har vi sålt aktier för 321 mkr och
erhållit en realiserad vinst om 30 mkr.

Vi fortsätter målmedvetet och aktivt att bygga Corem som en erkänd och
kunnig aktör inom segmentet lager- och logistikfastigheter. Vårt
tydliga fokus med stabila kassaflöden utgör en bra plattform för
förvärv och fortsatt tillväxt, även i dagens konkurrensutsatta
transaktionsmarknad. Jag gläds åt vårt goda resultat och ser fram mot
fortsatt inriktning på tillväxt, uthyrning och kundvård!

Stockholm den 26 oktober 2016
Eva Landén, VD

KALENDARIUM

Bokslutskommuniké 2016...................21 februari 2017
Årsredovisning 2016...........................mars 2017
Delårsrapport januari - mars 2017......28 april 2017
Årsstämma 2017...............................28 april 2017

Denna information är sådan information som Corem skall offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl.
08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och
handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål
är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i
kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och
stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier
är noterade på NASDAQ Stockholm, Midcap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/corem-property-group/r/delarsrapport-januari--...
http://mb.cision.com/Main/9683/2108682/580224.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.