Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Corline Biomedical AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 14.00 i
Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, 751 42 Uppsala.

Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 27 april 2017, och
* dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda fredagen den
28 april 2017, under adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala med angivande
av "årsstämma", per telefon +46 (0)18 71 30 90, per fax +46 (0)18 71 30 91
eller via e-post tillinfo@corline.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara
verkställd senast torsdagen den 27 april 2017. Detta innebär att aktieägare i
god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Om
sådan omregistrering inte skett har aktieägare således inte rätt att delta på
bolagsstämman.

OmbudAktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt
i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats,www.corline.se.

Antal aktier och rösterI Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 12 743
490 aktier och röster.

Förslag till dagordning1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid
stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen
och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets
resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och
revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter
11. Förslag till riktlinjer för tillsättande av
valberedning inför årsstämman 2018
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslutPunkt
1
- Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl,
utses till ordförande vid stämman.

Punkt
7
b)
- Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016 samt
att resultatet om 23 091 148 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt
8
- Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet
revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av
fem (5) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare föreslås att
Bolaget ska fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt
9
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp
vardera till Kerstin Valinder Strinnholm, Gunilla Ekström och Henrik Krook.
Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till de andra styrelseledamöterna
eller till styrelsesuppleanten. Arvode till revisor föreslås utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt
10
- Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller
revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av följande ordinarie
ledamöter:

Adam Dahlberg (omval)

Lars Sunnanväder (omval)

Kerstin Valinder Strinnholm (omval)

Gunilla Ekström (omval) och

Henrik Krook (nyval).

Till styrelseordförande föreslås Adam Dahlberg (omval) och till
styrelsesuppleant föreslås Annika Sunnanväder (nyval).

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Leonard Daun.

Punkt
11
- Riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningen föreslår att årsstämman ska fastställa principer av
valberedning inför årsstämma 2018 i huvudsak enligt följande: styrelsens
ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en
representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra
valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant
ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren
erbjudas att utse en representant.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram
förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

· förslag till styrelseledamöter

· förslag till styrelseordförande

· förslag till styrelsearvoden

· förslag till revisor

· förslag till revisorsarvode

· förslag till ordförande på årsstämman, och

· förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Punkt
12
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med
aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta
bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska
kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att bolaget
ska kunna införskaffa kapital till bolaget samt genomföra strategiskt
motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas
för att ge ut högst 1 911 524 aktier, vilket motsvarar ca 15 procent av
nuvarande antalet aktier. Eventuella emissioner ska ske till av styrelsen
bedömt marknadsvärde.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med
registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämmanStyrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingarRedovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
webbplatswww.corline.sesamt på Bolagets kontor med adress Lefflersgatan 5,
754 50 Uppsala, senast tre veckor före stämman, dvs. senast torsdagen den 13
april 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som
begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i april 2017

Corline Biomedical AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
6 april 2017.
Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj
med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och
celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1
och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit
särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda
dotterbolagetCorline Pharma AB
utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

170406_PM - Corline - Kallelse till årsstämma
http://hugin.info/168529/R/2094190/791779.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.