Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Cortus Energy AB: Kallelse till årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), 556670-2584, kallas till årsstämma
den 28 maj 2019 kl. 17.00 i Kista Entré Konferens, Knarrarnäsgatan 7 i
Kista.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska:

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21
maj 2019,
* dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per post till Cortus
Energy AB (publ), Isafjordsgatan 30 C, 164 40 Kista, via telefon till
+46 (0)8 588 866 30 eller via e-post till info@cortus.se, senast den
21 maj 2019.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer,
adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och
biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) den 21 maj 2019.
Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren
begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst
fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att
underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets webbplats, www.cortus.se, och skickas utan kostnad
för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Sådan begäran kan göras till bolaget på samma sätt som anmälan
till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                       Stämmans öppnande

2.                       Val av ordföranden vid stämman

3.                       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                       Godkännande av dagordning

5.                       Val av en eller två justeringsmän

6.                       Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad

7.                       Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen

8.                       Beslut om

1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.                       Fastställande av arvoden till styrelsen och
revisorn

10.                    Val av styrelse och revisor

11.                    Beslut om valberedning

12.                    Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission

13.                    Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag

Punkterna 2, 9, 10 och 11 – Ordförande vid stämman, fastställande av
arvoden, val av styrelse och revisor samt beslut om valberedning

Valberedningen, bestående av Per-Olov Norberg, Rolf Ljunggren och P.
Forssell Timber AB, har lämnat följande förslag.

Punkt 2              Per-Olov Norberg väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 9              Arvode till styrelsen utgår oförändrat med sammanlagt
600 000 kronor att fördelas med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000
kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode utgår endast till
styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning
ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

                             Arvode till revisorn utgår enligt godkänd
räkning.

Punkt 10           Val av fem ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter. Omval av Per?Olov Norberg, Rolf Ljunggren, Richard
Bagge, Peter Forssell och Maria Wetterstrand som styrelseledamöter samt
omval av Per-Olov Norberg som ordförande för tiden intill slutet av
årsstämman 2020.

Val av ett registrerat revisionsbolag. Omval av det registrerade
revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB som revisor för bolaget för
tiden intill slutet av årsstämman 2020. Mazars Set Revisionsbyrå AB har
meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av
årsstämman, auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand kommer att utses som
huvudansvarig revisor.

Punkt 11           Årsstämman ska anta följande principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2020. Styrelsens ordförande ska få i uppdrag
att sammankalla tre av bolagets röstmässigt största enskilda ägare för att
bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020. Ordförande i
valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet
största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande
valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande
beslut vid årsstämman 2020: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till
val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande,
(iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och
övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning
till bolagets revisorer, och (vi) förslag till principer för utseende av
valberedning för nästkommande årsstämma. Inget arvode föreslås utgå till
valberedningens ledamöter.

Styrelsens förslag

Punkt 8(b) – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

 Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning
och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat
villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet
med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att
säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital
och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till 1 003 536 669. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation,
dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018
kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats,
www.cortus.se, senast två veckor före stämman och styrelsens fullständiga
förslag kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt senast två
veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med
post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda
handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

_____________

Stockholm i april 2019

Cortus Energy AB (publ)

Styrelsen

Bilaga

* Kallelse till årsstämma i Cortus Energy AB

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.