Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

Cortus Energy AB: Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

??

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”), har hållit
årsstämma torsdagen den 15 mars 2018 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på
Isafjordsgatan 30 C, vån 7, i Kista. Vid stämman fattades beslut om, bland
annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och
Bolaget för 2017. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för
räkenskapsåret 2017 balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag
som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att
genom omval utse Per?Olov Norberg, Rolf Ljunggren, Richard Bagge, Peter
Forssell och Maria Wetterstrand till styrelseledamöter. Beslutades, i
enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per?Olov Norberg
styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval
utse det registrerade revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB som
Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019, för närvarande
med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.

Arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till styrelsen
ska utgå oförändrat med sammanlagt 600 000 kr att fördelas med 240 000 kr
till ordföranden och 120 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.
Arvode ska endast utgå till styrelseledamot som inte är anställd i Cortus
Energy. Beslutades att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt
utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2019 i
enlighet med valberedningens förslag.

Ändra bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra
gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen. Efter
ändringen ska aktiekapitalet lägst vara 46 000 000 och högst 184 000 000 kr
och antalet aktier lägst vara 265 000 000 och högst 1 060 000 000.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 §
första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på
ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag,
verksamheter och andra tillgångar.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa
bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på
den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor
bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga
förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus
Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold
Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.