Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-25

Cortus Energys företrädesemission av konvertibler övertecknad

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av konvertibler som beslutades av styrelsen den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”).  Företrädesemisionen tecknades till totalt 101,1 procent. Således har inga garantiåtaganden tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 58,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 22 juni 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,1 procent, där cirka 83,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 18,0 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att inga garantiåtaganden har tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 58,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning
Tilldelning av konvertibler som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2020 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av en avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om sådan tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Konvertibel) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till konvertibler efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller en (1) konvertibel. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2020.

Konvertibler
Genom Företrädesemissionen emitteras 138 544 663 konvertibler. Konvertiblerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att Företrädesemissionen registreras av Bolagsverket och Euroclear.

Konvertiblerna kommer att löpa med en årlig ränta om 10 procent från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget. Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Bolaget under kvartalsvisa konverteringsperioder. Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda snittkursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart innan varje konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 0,26 SEK och högst 0,40 SEK.

Aktier och aktiekapital
Vid full konvertering av konvertibler emitterade i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 246 901 975 aktier till högst 1 553 408 315 aktier och aktiekapitalet från 37 407 059,25 SEK till högst 46 602 249,45 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 19,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen är beräknad baserat på konvertiblernas lägsta möjliga konverteringskurs, vilket motsvarar 0,26 SEK per aktie.

Kommentar från VD
”Imponerande utfall, trots svåra tider! Ett medvetet aktieägarvänligt erbjudande som uppenbarligen gått hem. En fulltecknad emission får ses som ett kvitto på att aktieägarna har fortsatt stort förtroende för vad vi gör. Det ger oss råg i ryggen att öka våra ansträngningar att nå genombrott för vår hållbara teknik för produktion av fossilfria produkter så som biogas, vätgas eller flytande biobränslen”, säger Cortus Energys VD Håkan Sigfridsson.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen. Synch Advokat är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 junI 2020, kl 15.20 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga

Författare Cortus Energy AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.