Du är här

2017-08-24

Crowdsoft: Halvårsrapport

Januari - juni 2017 i korthet, koncernen

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI)

· Nettoomsättningen ökade till 64 (15) TSEK
· Rörelseresultat uppgick till -2 851 (-2 900) TSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 945 (-3 381)
TSEK

· Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01
(-0,03) SEK

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI - JUNI)

· Nettoomsättningen ökade till 129 (15) TSEK
· Rörelseresultat uppgick till -5 563 (-4 071) TSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 804 (-4 559)
TSEK

· Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,02
(-0,04) SEK

· Likvida medel uppgick till 12 032 (1 744 vid årsskiftet) TSEK
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Årsstämman beslutade att omvälja Urban Fagerstedt, Lennart
Gillberg, Henrik Tjernberg och Lena Torlegård som styrelseledamöter
samt att välja Sverker Littorin som ny styrelseledamot. Henrik
Tjernberg omvaldes som styrelseordförande.

· Anders Jönsson tillträdde som VD den 21 juni 2017. Anders Jönsson
var tidigare ansvarig för produkledning och produktutveckling.

· Alf Eriksson, tidigare VD för Crowdsoft, fortsätter som ansvarig
för projekt som syftar till att skapa industriella allianser och
samarbeten.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Crowdsoft ingick samarbete med BellPal AB för att ta fram en ny
larm- och kommunikationslösning för vårdtagare, vårdgivare och
anhöriga baserat på Crowdsofts C-One plattform.

VD-kommentar

C-One - kraftfull inriktning mot att sluta avtal samt strategiska
partnerskap

I början av juli annonserade vi ett samarbete med BellPal som syftar
till att ta fram en trygghetstjänst för äldre. De har tagit fram ett
koncept för äldre, som kombinerar larm och kommunikation mellan
vårdtagare, vårdgivare och anhöriga.

Vi har tecknat ett utvecklingsavtal där Crowdsoft tillgängliggör C-One
plattformen för BellPals koncept. Crowdsoft kommer även utveckla
BellPals app baserat på C-One appen samt ansvara för drift och
förvaltning av plattformen. BellPal står för kostnader under
utvecklings-fasen. Parterna har överenskommit om en modell för hur
intäkterna ska delas från försäljning av en framtida produkt.
Produkten bedöms vara färdig för lansering runt kommande årsskifte.

Förutom de kommersiella möjligheterna i tjänsten visar samarbetet att
Crowdsofts plattform kan nyttjas av andra för specifika erbjudanden.

Under sommaren har ungdomsfotbollsturneringen Gothia Cup genomförts.
De använde C-One under turneringen för att underlätta kommunikationen
avseende stödjande funktioner såsom transporter, boende, utspisning
mer mera. En utvärdering kommer ske i slutet av augusti.

Vårt fokus är affärsavslut samt strategiska partnerskap. Från förra
hösten ökade vi resurserna på säljsidan och har under första halvåret
ytterligare fokuserat våra insatser på sälj- och marknadssidan. Detta
har gjort att vi idag har betydligt fler pågående säljprocesser och
prospekts än tidigare. Vi fortsätter arbeta med inriktning mot våra
huvudsegment för att kunna dra nytta av samlade erfarenheter och för
att korta av ledtiderna i processen. Vår teknologi är bred och har
därmed många applikationsområden. Stegvis hittar vi nu stora och
intressanta marknadssegment som vi skall bearbeta.

Sedan hösten 2016 har Karolinska Universitetssjukhuset (KS) nyttjat
vår kommunikations-lösning C-One operativt. De använder C-One för att
hantera avvikelser och incidenter och sedan informera ledning och
personal om dessa incidenter samt erforderliga åtgärder. Under våren
kunde vi konstatera att vår kommunikationslösning visat hög
stabilitet och felfri funktion när kommunikationsbehovet vid
särskilda händelser varit mycket stort. Vi ser nu ett tilltagande
intresse från vårdsektorn där fler större vårdinrättningar med
intresse tar del av den kommunikationslösning KS använder. Vår
förhoppning är att komma till avslut med ytterligare sjukhus
framöver.

Under våren genomfördes med stöd från aktieägare och garanter en
nyemission om netto 21,4 miljoner kronor. Med denna kapitalinjektion
kan vi fortsätta vårt arbete med fokus på marknadsbearbetning och
försäljning.

Vi har även kompletterat vår kommunikationslösning med ytterligare
tjänster vilket enligt vår bedömning gör vår produkt starkare, till
exempel kan nämnas hur dokument mer överskådligt distribueras samt
att hanteringen av grupper i vår lösning nu är bättre. Vidare arbetar
vi med en översyn av designen av användargränssnittet i appen med
syfte att förenkla och förtydliga användandet vilket förväntas
underlätta säljprocessen och användarupplevelsen.

Den tidigare frustrationen vi känt i organisationen över svårigheter i
försäljningsprocessen har nu förbytts i en mer positiv känsla. Vi har
nu fler framgångsrika installationer med stor potential att utvecklas
både hos den existerande kunden samt hos nya kunder och kundsegment.
Inträdet på såväl sjukhusmarknaden som inom säkerhetstjänsteområdet
har gett oss ny energi och framtidstro. Vi har även nu fler
kunddialoger än tidigare samt att vi märker att det finns både en
ökad kännedom och intresse bland företag och organisationer för våra
högkvalitativa kommunikationslösningar.

Detta är min första rapport som VD i Crowdsoft, men företaget är inte
nytt för mig då jag redan varit verksam i bolaget under några år som
ansvarig för produktutveckling. Jag har nu som ambition att öka
försäljningsarbetet och säkerställa nya affärer. De installationer vi
nu har lägger en god grund för expansion.

Vi tar nu tydliga steg i rätt riktning!

Anders Jönsson

Verkställande Direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crowdsoft/r/halvarsrapport,c2332508
http://mb.cision.com/Main/14268/2332508/713317.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.