Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

Crown Energy: Crown Energy AB: Delårsrapport januari-juni 2017

Andra kvartalet - april-juni 2017

· Omsättningen uppgick till 31 305 (36 634) TSEK
· Rörelseresultatet exklusive effekt av omvänt förvärv uppgick till 17 131 (22 664) TSEK, motsvarande 0,05 (0,06) SEK per aktie, både före och efter utspädning.
· Rapportperioden innefattar en resultatmässig engångspost till
följd av redovisningsregler för omvända rörelseförvärv. Effekten om
-174 586 TSEK är ej kassaflödespåverkande, utan redovisningsmässig.
Rörelseresultat inklusive effekt av omvänt förvärv uppgick därför
till -157 455 (22 664) TSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till -153 767 (17 348) TSEK,
motsvarande -0,43 (0,05) SEK per aktie, både före och efter
utspädning.

Halvåret - januari-juni 2017

· Omsättningen uppgick till 59 089 (71 147) TSEK.
· Rörelseresultatet exklusive effekt av omvänt förvärv uppgick till
35 434 (45 761) TSEK, motsvarande 0,10 (0,13) SEK per aktie, både
före och efter utspädning.

· Rapportperioden innefattar en engångspost till följd av
redovisningsregler för omvända rörelseförvärv. Effekten om -174 586
TSEK är ej kassaflödespåverkande, utan redovisningsmässig.
Rörelseresultat inklusive effekt av omvänt förvärv uppgick till -139
152 (45 761) TSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till -124 952 (-43 771) TSEK,
motsvarande -0,35 (-0,12) SEK per aktie, både före och efter
utspädning.

Viktiga händelser under kvartalet

· Den 30 juni 2017 kunde förvärvet av ESI Group S.A. slutföras. Vid
utgången av kvartalet återstod omräkning av slutlig köpeskilling och
antal aktier för omvandling till stamaktier. Denna omräkning
pressmeddelades den 25 augusti 2017.

· Förvärvet av ESI Group S.A. är redovisat som ett omvänt förvärv
vilket får omfattande effekter för den finansiella rapporteringen för
perioden.

· Den 13 april 2017 meddelades försäljning av delar av fastighet i
Angola. Försäljningen innebar att ESI Group S.A. kunde återbetala
samtliga externa lån.

· Den 19 april 2017 offentliggjordes undertecknande av konsultavtal
med Proger avseende affärssupport för prospekteringstillgångar i
Irak.

Ord från VD

Bästa Aktieägare och Investerare,

Under det första halvåret 2017 har Crown Energy arbetat intensivt med
att slutföra förvärvet av ESI Group. Ett nödvändigt och omfattande
arbete har lagts ned i processen att genomföra de steg som krävts i
syfte att efterfölja vad som avtalats i förvärvsavtalet som ingicks i
november 2016. Nu när detta är klart kan vi blicka framåt i att
utveckla det gemensamma nya Crown Energy med två affärsområden -
Energy, som innefattar samtliga tillgångar som historiskt utgjort
Crown Energys verksamhet, och Property Development and Services, som
erbjuder seamless kontors- och boendelösningar för företag och
organisationer som främst verkar inom oljeindustrin. Marknadsvärdet i
skrivande stund för Bolaget uppgår till drygt 2 mdr kronor.

Med det senaste årets transaktioner har nu Bolaget en stärkt
finansiell bas och samtidigt en lönsam verksamhet med positiva
kassaflöden vilket ytterligare stärker Bolagets ekonomiska och
operationella ställning. Detta innebär märkbara fördelar för Crown
Energys affärer och för att vidareutveckla Bolaget framåt.

Crown Energy kan nu fortsätta arbetet med att positionera sig som ett
unikt bolag inom oljeindustrin där tillväxt sker genom positiv
utveckling av de två affärsområdena som vi verkar inom och där
synergier mellan dessa ska tillvaratas på bästa möjliga vis för att
också skapa nya affärer för Bolaget. Tillsammans blir verksamheten
mer diversifierad vilket innebär minskad risk. Vidare kan det
kassaflöde som genereras inom Property Development and Services
användas för att vidareutveckla prospekteringstillgångarna. Genom att
etablera kundrelationer med några av världens ledande olje- och
gasföretag inom Property Development and Services ökar även
möjligheterna för Crown Energy att kapitalisera på befintliga
tillgångar. Slutligen kan Crown Energy även erbjuda partners inom
prospekterings- och utvinningsverksamheten kringtjänster i form av
skräddarsydda boenden och kontor i anslutning till tillgångarna.

Det nya affärsområdet Property Development and Services som förvärvas
är historiskt sett välskött och har goda klientrelationer. Hela
konceptet och stor del av intäkterna kommer att komma från den
service som erbjuds tillsammans med hyra av fastigheter. Långsiktiga
relationer och kontrakt borgar för att lönsamheten i projekten kan
ligga på hög nivå. Speciellt bidrar det faktum att majoriteten av
klienter är stora västerländska bolag, medan kostnaderna är lokala,
till den goda lönsamheten. I och med införlivning av ESI Group i ett
europeiskt noterat bolag tillskapas större tillgång till den
internationella kapitalmarknaden, vilket är viktigt för att
verksamheten ska kunna växa ännu snabbare och för vidare expansion
även på andra marknader än Angola.

Det är oerhört glädjande att för första gången kunna kommentera
siffror från en löpande kassaflödesgenererande verksamhet. Förvärvet
av ESI Group är redovisningstekniskt att betrakta som ett omvänt
förvärv vilket innebär att ESI Group i redovisningen har förvärvat
Crown Energy. Detta leder till en tekniskt mer komplicerad rapport än
vanligt, och under en övergångsperiod när bolagen sammanjämkas så
blir det komplex rapportering. I denna första rapport för den
sammanslagna Koncernen redovisas också en större jämförelsestörande
engångspost i resultatet om totalt -174 586 TSEK som en effekt av
omvänt förvärv, vilket sticker ut i siffrorna för perioden. Beloppet
avser skillnaden mellan marknadsvärdet på Crown Energy-koncernen vid
förvärvstidpunkten och dess nettotillgångar vid samma tillfälle och
är således en redovisningsteknisk resultatpost och påverkar inte
kassaflödet.

Property Development and Services generar två typer av intäkter,
hyresintäkter och serviceintäkter. Normalkunden är såväl hyresgäst
och inköpare av service. Under första halvåret 2017 uppgår
nettoomsättningen till 59 089 TSEK jämfört med 71 147 TSEK för samma
period föregående år. Minskningen hänför sig främst till
hyresintäkter vilka uppgår till 36 511 TSEK jämfört med 46 553 TSEK
föregående år. Minskningen om ca 20 procent förklaras bland annat av
att en av de större fastigheterna har genomgått en renovering och
stått utan hyresgäster fram till nyligen. Renoveringen blev nyligen
klar och fastigheten fylls nu på igen med hyresgäster. Utöver detta
så hade försäljningen av fastighetstillgång effekten att
uthyrningsbar yta minskat något under 2017.

Arbetet med ESI Group-transaktionen har varit omfattande och arbetet
med att införliva en tidigare privatägd verksamhet i ett publikt
europeiskt bolag tidskrävande. Trots engagerande av ett flertal
internationella konsultfirmor har arbetet krävt att vi utnyttjade
hela den tidsperiod som förvärvsavtalet tillät. Bolagets management
inklusive nyckelpersoner i den förvärvade verksamheten har arbetat
mycket intensivt under perioden. På det stora hela har affären kunnat
slutföras på ett betryggande och professionellt sätt och vi känner
stor tillförsikt för framtiden.

Vid sidan av ESI Group-transaktionen har Bolaget kunnat flytta fram
positionerna inom prospekteringslicenserna i affärsområdet Energy.
Africa Energy har lämnat in ansökan till myndigheter om att gå in i
nästa fas i Sydafrika - den fas som vi länge sett fram emot och som
ska innefatta nya borrningar på licensen. Vi inväntar att
myndigheterna i Sydafrika godkänner föreslaget arbetsåtagande för att
gå in i nästa fas som omfattar ytterligare två år. I vår iraklicens
har vi fortsatt att arbeta kommersiellt där vi genomfört många möten
med representanter från regionen. Vi ser fram emot att ytterligare
öka aktiviteterna och att också offentliggöra operativa uppdateringar
om utvecklingen till följd av dessa arbeten.

Affärsmässiga vägval som inverkat på bolagets utveckling

Vi har nu fått in en välskött verksamhet som är lönsam och har stor
tillväxtpotential. Det starka kassaflödet ökar också våra möjligheter
att utveckla befintlig verksamhet i Crown Energy då slutmarknaden i
prospekteringsverksamheten och i fastighetsserviceverksamheten i
mångt och mycket består av samma bolag och kunder, dvs. olje- och
gasindustrin. Som ett större gemensamt bolag ser vi nya möjligheter
att förverkliga framtida affärer inom båda affärsområden.

Framtidsutsikter

Bolaget fortsätter nu sin utveckling mot en större och ännu stabilare
grund att stå på. I och med samgåendet med ESI Group ska vi utnyttja
spännande kontakter inom oljeindustrin och framtida kassaflöden är
planerade att sörja för en snabbare utveckling av Bolagets
existerande tillgångar. Kapital och organisation är och ska
ytterligare anpassas för en spännande fortsättning i
utvecklingsarbetet för Crown Energy.

Finansiering

I och med förvärvet av ESI Group och dess verksamhet samt emissionen
av aktier och optioner till Cement Fund under 2016 så har Bolaget ett
fortsatt adekvat rörelse- och investeringskapital för fortsättningen.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra
tillgångar och därmed skapa värden till Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell

VD Crown Energy AB (publ)

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08.30 CET.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet
i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden -
Energy och Property Development and Services. För mer information
besök gärna www.crownenergy.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crown-energy/r/crown-energy-ab--delarsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/6587/2336673/716104.pdf
http://mb.cision.com/Public/6587/2336673/b881487e119f80db.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.