Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Crown Energy: Crown Energy AB: Delårsrapport januari-mars 2019

FÖRSTA KVARTALET - JANUARI-MARS 2019

· Omsättningen uppgick till 13 046 (20 599) TSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 3 002 (7 029) TSEK.
· Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under
perioden till -30 061 (18 538) TSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till -2 865 (42 287) TSEK, och
resultatet efter skatt uppgick till -22 239 (9 367) TSEK, motsvarande
-0,05 (0,02) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTERINGSPERIODEN JANUARI-MARS 2019

· Den 1 februari 2019 övergick 40 procent av ägandet i fastigheten
Maria till Crown Energy, från att ha varit leasad. Ägarövergången
skedde vederlagsfritt. Ägar-förändringen innebär att Bolaget inte
längre redovisar fastigheten i enlighet med redovisningsstandarder
för leasing och att en uppskjuten skatteskuld har redovisats för
skillnaden mellan lokalt skattemässigt värde och verkligt värde.

· Från den 10 februari 2019 skrevs hyresavtalet med hyresgästen i
fastigheten Maria om. Det nya avtalet innebär att hyresgästen numera
innehar 47 procent av ytorna till skillnad mot tidigare 100 procent.
Denna förändring har påverkat periodens hyresintäkter negativt.
Bolaget kommer nu att renovera de delar av fastigheten som inte är
uthyrda.

· Till följd av nya marknadsrapporter i mars 2019 vad gäller den
angolanska fastighetsmarknaden, har lägre förväntningar för 2019 vad
gäller marknadshyror och tillväxt använts i värderingen av de
angolanska fastigheterna. Detta har inneburit att Bolaget redovisat
en orealiserad värdeförändring om -30 061 TSEK.

· Under det första kvartalet 2019, har den angolanska valutan kwanza
stabiliserat sig, vilket har inneburit att fluktuationer i
valutakursen minskat avsevärt och har inneburit mindre effekter i de
finansiella rapporterna jämfört med 2018.

VD HAR ORDET

BÄSTA AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE

Först och främst vill vi givetvis inleda med att nämna försäljningen
av fastigheten C-View i Angola, som vi skrivit på och pressmeddelat
under april. Detta är en mycket bra affär för Bolaget och förändrar
befintlig tillgångsportfölj i grunden. I och med att det är den
enskilt största tillgången i portföljen men samtidigt har haft den
lägsta uthyrningsgraden, så kommer försäljningen få stort genomslag
på våra nyckeltal från andra kvartalet och framåt. Förenklat ser vi
på denna transaktion, givet de förväntade betalningarna från köparen
om totalt 575,3 MSEK, som om vi skulle hyra ut C-View till full
uthyrningsgrad, i ett långt kontrakt till mycket bra villkor. Så pass
bra är transaktionen.

I och med att Crown Energy är skuldfritt, så kommer kassan att öka med
motsvarande belopp, vilket ger ett tillskott på över en krona per
aktie i Bolaget i kontanter över en treårsperiod. Köpare är den
angolanska staten genom dess finansministerium.

C-View har inte följt Crown Energys affärsmodell i och med att den
inte har haft en hyresgäst vid färdigställandet. I framtida affärer
eftersträvas att hyresgäst säkras vid byggstart av ny fastighet.

Avtal om försäljningen av C-View förväntas generera betalningar
motsvarande 155 procent jämfört med vad Crown Energy betalade för
fastigheten vid tidpunkten då vi förvärvade verksamheten ESI Group
och dess fastighetsportfölj där C-View ingick. Detta ser vi som ett
bevis för att vi gjorde en bra affär, till en för oss bra värdering.
Även om vi haft turbulent valutautveckling i Angola under främst
2018, så vidimeras ändå värdena på ett starkt vis i och med denna
transaktion.

Vi har drivit denna försäljningsprocess parallellt med arbetet att
hyra ut C-View. Men när förhandlingen blev så pass bra prismässigt,
har vi istället fokuserat på att få till en så ekonomiskt effektiv
uthyrningsgrad som möjligt i fastigheten. Detta betyder att vi aktivt
hållit nere uthyrningen för att inte få höga kostnader för att köpa
ut hyresgäster inför försäljningen. Därför har också intäkterna i
Bolaget inte utvecklats positivt med nyuthyrning under årets första
kvartal, utan tvärtom minskat något.

Försäljningspriset indikerar, utöver ovanstående, att det för
närvarande verkar råda en diskrepans mellan prisnivå på uthyrning i
Angola jämfört med försäljningspriser. Medan marknaden för uthyrning
har vikit nedåt under 2018 så har priser vid överlåtelser hållit en
jämn nivå med tidigare år. Det stödjer också beslutet att sälja i
denna marknad och förklarar dessutom skillnaden mellan bokfört värde
på C-View som vid årsskiftet låg på 421,0 MSEK baserat på framtida
kassaflöden, och de från transaktionen faktiskt förväntade
betalningarna om totalt 575,3 MSEK. Detta är också positivt för oss
då vi under kvartalet blivit delägare till 40 procent i fastigheten
Maria, vilket var avtalat sedan start med markägaren.

I fastigheten Maria har vi således fått en del effekter under
kvartalet. Det gamla hyreskontraktet löpte ut sista januari där vi
haft en och samma hyresgäst för hela fastigheten sedan
färdigställande av fastigheten. Avtalet är nu omförhandlat, där
hyresgästen hyr ungefär halva fastigheten och där vår andel följer
det nya ägandet om 40 procent. Detta, samt en minskad uthyrning i
C-View, är största anledningen till minskning i hyresintäkter under
första kvartalet. Vi har startat en renovering i Maria-fastigheten
och arbetar för att få in en ny hyresgäst för att fylla fastigheten
senare i år.

Valutasituationen i Angola har stabiliserats avsevärt under årets
första kvartal jämfört med 2018. Därför påverkas inte Bolagets
finansnetto i samma utsträckning som under tidigare perioder. Detta
är ett tecken på att devalveringen som genomfördes i första kvartalet
förra året, samt andra marknadsåtgärder som genomförts i Angola,
börjar ge positiva effekter på landets ekonomi. Denna utveckling är
givetvis bra för den del av verksamheten inom Crown Energy som
hänförs till denna marknad.

Crown Energy fortsätter att arbeta för att utveckla nya affärer. Stora
steg har tagits i positiv riktning vilket lett till markvinningar
både inom Energy och inom Asset Development and Management. Detta
hoppas vi kunna kapitalisera på inom snar framtid. Situationen har nu
varit relativt stabil inom olje- och gasmarknaden och i
energimarknaden i stort och vi fortsätter att ha en väldigt positiv
syn för nya affärer och därmed till en substantiell tillväxt för
Bolaget.

Våra olje- och gasprojekt har generellt utvecklats bra fram till idag.
Pris på råoljan har pendlat runt 60-70 USD per fat under första
kvartalet och fram till idag. Oljepris vid sådana nivåer kan
definitivt stimulera marknaden att investera i projekt som Crown
Energy erbjuder. Investeringar i energisektorn generellt och i olje-
och gasindustrin specifikt, antas öka framöver. Under ett antal år
har oljeindustrin investerat betydligt mindre än vad som skedde
tidigare. Ett stadigvarande oljepris på högre nivåer kan definitivt
trigga igång investeringar i både prospektering av nya, samt
utbyggnad av befintliga fyndigheter. Exakt när i tiden sådana
investeringsökningar drar igång är omöjligt att förutspå, men redan
nu kan vi läsa om flera olje- och gasfält som tas i drift och
generella investeringar har annonserats.

AFFÄRSMÄSSIGA VÄGVAL SOM INVERKAT PÅ BOLAGETS UTVECKLING

Försäljningen av en större tillgång efter delårsperioden kommer att
bidra till kapital för framtida investeringar inom Asset Development
and Management. Stort arbete investeras för att kunna etablera Crown
Energys Asset Development-koncept på nya marknader, främst genom
nykundsförsäljning.

FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget fortsätter nu sin utveckling mot en större och ännu stabilare
grund att stå på. Vi ska utnyttja kontakter inom oljeindustrin för
att utveckla affärer på nya- och befintliga marknader och framtida
kassaflöden är planerade att sörja för en snabbare utveckling av
Bolagets existerande tillgångar. Kapital och organisation är och ska
ytterligare anpassas för en spännande fortsättning i
utvecklingsarbetet för Crown Energy.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra
tillgångar och därmed skapa värden till Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell,

VD Crown Energy

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 vid den tidpunkt som är
angiven av Crown Energys nyhetsdistributör Cision vid publiceringen
av detta pressmeddelande.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder
specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt
är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.
För mer information besök gärna www.crownenergy.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crown-energy/r/crown-energy-ab--delarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/6587/2807283/1040184.pdf
https://mb.cision.com/Public/6587/2807283/91d3a2b40ae63961.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.