Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Crown Energy: Crown Energy AB: Delårsrapport januari-september 2019

TREDJE KVARTALET - JULI-SEPTEMEBER 2019

· Omsättningen uppgick till 13 327 (18 260) TSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 2 528 (5 468) TSEK.
· Finansnetto uppgick till 27 361 (21 546) TSEK.
· Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under
perioden till 796 (-2 957) TSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till 30 686 (24 057) TSEK, och
resultatet efter skatt uppgick till 28 569 (-3 759) TSEK, motsvarande
0,06 (-0,01) SEK per aktie.

DELÅRSPERIODEN - JANUARI-SEPTEMBER 2019

· Omsättningen uppgick till 38 865 (57 920) TSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 7 392 (17 827) TSEK.
· Finansnetto uppgick till 66 982 (279 674) TSEK.
· Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under
perioden till 104 709 (-49 329) TSEK, varav 141 877 (0) TSEK avser
orealiserade värdeförändringar i fastighetstillgångar som innehas för
försäljning.

· Resultatet före skatt uppgick till 179 083 (248 173) TSEK, och
resultatet efter skatt uppgick till 114 902 (169 928) TSEK,
motsvarande 0,24 (0,36) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTERINGSPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2019

Den 30 april 2019 signerade Crown Energy avtal om försäljning av
fastigheten C-View i Angola. Köparen är den angolanska staten, via
finansministeriet. Fastigheten betalas över tre år i totalt sex lika
stora betalningar och betalningen sker i den angolanska valutan
kwanza-

Fastigheten redovisas som en tillgång till försäljning fram till dess
att äganderätten går över till köparen. Per 30 september har
tillgången redovisats till verkligt värde, vilket motsvaras av
avtalad köpeskilling, diskonterad över betalningsperioden om tre år.
Det verkliga värdet uppgår vid rapporteringsperiodens slut till
motsvarande 514 922 TSEK.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS SLUT

Under oktober och november 2019 föll den angolanska valutan kwanza i
värde, efter nio relativt stabila månader. Vid publiceringen av denna
rapport har kwanzan devalverats med cirka 31 procent mot den svenska
kronan sedan 30 september. Detta kommer sannolikt att ha en väsentlig
påverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning under det
fjärde kvartalet. Såväl intäkter som fastighetsvärderingar
(inklusive C-View-fastigheten som är under försäljning) kommer att
påverkas negativt. Därtill förväntar vi oss positiva
valutakurseffekter inom finansnettot.

Eftersom valutasituation har varit volatil i Angola under de senaste
tre åren, har Crown Energy vidtagit förebyggande åtgärder för att
minska valutariskerna. Till exempel, så placeras lokal valuta i
statsobligationer indexerade till USD och i enlighet med kontraktet
för försäljningen av C-View, så har transaktionen en
inflationsjustering. Utöver detta så är vissa hyreskontrakt
indexerade mot USD.

Crown Energy följer utvecklingen under det fjärde kvartalet och kommer
att återkomma med information när vi har möjlighet att kunna bedöma
effekterna mer i detalj.

VD HAR ORDET

BÄSTA AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE,

Crown Energy har under perioden fortsatt att arbeta för att generera
nya affärer. För att dessa affärer ska kunna utvecklas och att vi ska
kunna informera marknaden om detta så krävs att en del externa
faktorer infrias. Vi har flera offerter som beslutsfattare hos
potentiella kunder ska ta ställning till och i vissa fall kräver
detta styrelsebeslut. Det är långa ledtider och vi måste förhålla oss
till att innan vi kan kommunicera ytterligare kring dessa processer,
så krävs att båda sidor fattar slutliga besked.

Efter det att vi offentliggjorde försäljningen av fastigheten C-View i
Angola i slutet av april i år så inväntar vi betalning från köparen
(som är Angolanska staten, via finansministeriet). En del byråkrati
och registreringar har avklarats sedan dess, och enligt avtalet med
den Angolanska staten ska den första betalningen av de totalt sex
betalningarna över tre år för fastigheten inkomma inom kort. Vid
publiceringen av denna rapport har dock ingen betalning ännu
inkommit, utan detta får vi återkomma om senare.

Inom affärsområde Asset Development and Management har, som vi
tidigare informerat om, vår affärsutveckling en rad potentiella
projekt under införsäljning mot kund. Ännu har vårt arbete inte
resulterat i något som vi har kunnat kommuniceras till marknaden,
delvis av hänsyn till motparters krav om sekretess, och delvis av
hänsyn till förhandlingsprocessen i sig.

I maj gick vi ut med information om att vi håller möten med
investerare avseende räntebärande instrument. Med anledning av
ovanstående fördröjningar med för Bolaget viktiga processer, så har
vi därför, i samråd med vår finansiella rådgivare ABG Sundal Collier,
valt att bland annat invänta första betalningen för fastigheten
C-View, innan vi fortsätter denna sondering av investerar-marknaden.

Situationen har dock varit relativt stabil inom energimarknaden i
stort och vi fortsätter att ha en positiv syn för nya affärer och
därmed till en substantiell tillväxt för Bolaget.

Fastighetsverksamheten har löpt på med relativt oförändrad omfattning
och resultat jämfört med föregående rapportperiod. Efter
rapportperioden har dock angolanska valutan kwanza sjunkit i värde
gentemot svenska kronan kraftigt, vilket givetvis kommer att få
effekter i den finansiella rapporteringen i kommande rapportperiod.
Intäkterna kommer att påverkas negativt eftersom vi än så länge bara
har intäkter från verksamheten i Angola. I gengäld så blir det
positiva effekter i finansnettot, till följd av valutakurseffekter.
Vidare är det också viktigt att nämna två åtgärder som motverkar
effekterna av kwanzans devalvering. Dels så arbetar vi aktivt med att
placera likvida medel i lokal valuta i Angola i räntebärande, och
till amerikanska dollarn indexerade, statspapper, vilket aktivt
balanserar negativa effekter. Den andra åtgärden gäller vårt kontrakt
avseende försäljningen av fastigheten C-View, där kontraktet
innehåller en klausul om kompensation för inflation över
betalningsperioden. Detta innebär att vi vid slutfakturering justerar
för registrerad inflation över hela betalningsperioden om tre år,
vilket bör ge ett bra skydd mot negativ utveckling av den lokala
valutan.

Vi har inte offentliggjort något konkret kring våra olje- och
gasprojekt under perioden, men i och med ett relativt stabilt pris på
råolja, som har pendlat runt 60 USD per fat under kvartalet och fram
till idag, kan marknaden definitivt fortsätta att stimuleras för nya
investeringar. Under nästkommande rapporteringsperiod kommer vår
prospekteringslicens i Madagaskar att vara föremål för omprövning i
enlighet med villkoren. Beroende på hur myndigheter ställer sig till
att ge Crown Energy fortsatt mandat för att försöka hitta en partner
till licensen, så får vi se hur denna tillgång fortsättningsvis kan
förvaltas av oss. I en förlängning finns risken att vi får utökade
krav från myndigheten i Madagaskar som vi måste ta ställning till om
huruvida de är ekonomiskt försvarbara att möta och att fortsätta att
investera i licensen.

AFFÄRSMÄSSIGA VÄGVAL SOM INVERKAT PÅ BOLAGETS UTVECKLING

Utvecklingsplanen för Crown Energy omfattar försäljningen av en större
tillgång under året som i sin tur kommer att bidra till att frigöra
kapital för framtida investeringar inom Asset Development and
Management. Stort arbete investeras för att kunna etablera Crown
Energys Asset Development-koncept på nya marknader, främst genom
nykundsförsäljning.

FRAMTIDSUTSIKTER

Vi fortsätter nu vår utveckling mot en större och ännu stabilare grund
att stå på. Vi ska utnyttja kontakter inom oljeindustrin och
internationellt för att utveckla affärer på nya- och befintliga
marknader och framtida kassaflöden är planerade att sörja för en
snabbare utveckling av våra existerande tillgångar.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra
tillgångar och därmed skapa värden till Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell,

VD Crown Energy

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2019 vid den tidpunkt som är
angiven av Crown Energys nyhetsdistributör Cision vid publiceringen
av detta pressmeddelande.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder
specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt
är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.
För mer information besök gärna www.crownenergy.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crown-energy/r/crown-energy-ab--delarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/6587/2956693/1137759.pdf
https://mb.cision.com/Public/6587/2956693/a75cb222f8ca75b0.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.