Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-13

Crown Energy: Delårsrapport januari-mars 2015

* Bolaget redovisar ingen omsättning eller rörelseintäkter.
* Koncernen har under kvartalet inte haft några rörelseintäkter. Totala
rörelsekostnader för första kvartalet uppgick till -1 791 (-2 292) TSEK,
vilka främst består i personal- och övriga externa kostnader.
Rörelsekostnaderna motsvarar Bolagets rörelseresultat.
* Första kvartalets resultat uppgick till -2 827 (-5 473) TSEK efter skatt,
motsvarande -0,10 (-0,20) SEK per aktie.
* Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under första kvartalet
uppgick till 3 936 (1 853) TSEK, exklusive investeringar till följd av
förvärv.
* Under första kvartalet 2015 tillträddes aktierna i det brittiska bolaget
Simbo Petroleum No.2 Ltd, vilket innehar 40,% i licensen Block 2B i
Sydafrika. Genom förvärvet, ökade bolagets immateriella tillgångar i form
av licenser med totalt 55 560 TSEK. Förvärvet påverkade kassaflödet med
totalt -21 444 TSEK.

VD:s kommentar

Bästa Aktieägare och Investerare,

Den största och viktigaste händelsen under det första kvartalet 2015 var att
Crown Energy tillträdde sydafrikatillgången.

I och med detta tillträde förändrar sig förutsättningarna för denna tillgång
stort. Från att Bolaget har spenderat mycket tid och resurser för att få till
stånd myndighetsgodkännandet i Sydafrika samt även andra aktiviteter för att
avsluta affären och tillträda tillgången, kan helt nya insatser göras i detta
projekt. Det är en helt ny situation i möten med potentiella investerare och
partners för en tillgång som fullt ut ägs av Crown Energy.

Prospekteringslicensen Block 2B har nu också beviljats en första
förlängningsfas på två år, vilken startade i mars i år. Partnerskapet för
licensen har sedan ett antal månader utfört tekniskt arbete på licensen i
enlighet med överenskommet arbetsprogram i väntan på att förlängningen
beviljas. Programmet omfattar tekniska utvärderingar och kommer att resultera
bland annat i en helt ny Competent Persons Report (CPR). Vi inväntar
färdigställandet av de tekniska utvärderingarna och denna nya CPR:en inom
kort. De arbeten som gjorts hittills påvisar mycket stor potential och att vi
sannolikt kan omklassificera resurser till betingade resurser vilket får stor
inverkan på kommersialiteten i hela licensen. Det kommer att leda till att
externt intresse ökar ytterligare för denna tillgång.

Vi är förväntansfulla att se utvecklingen i Ekvatorialguinea med
utbyggnadsplan för Venus-fältet. Trots lägre oljepris ser ekonomiska
modellerna positiva ut för projektet, vilket borgar för ett beslut i rätt
riktning för Crown Energy. I Irak är situationen fortfarande svår, men vi
tror på en ljusning och en mycket intressant utveckling framöver. Det är även
mycket intressant att följa utvecklingen hos våra branschkollegor i
Madagaskar som nu är oljeproducenter på riktigt, i och med att ett första
oljefält tagits i drift.

I april 2015 föreslog styrelsen ett refinansieringspaket bestående av totalt
tre aktieemissioner; 1) ett erbjudande om kvittning av skulder där Bolagets
konvertibla lån omvandlas till nya aktier, 2) en riktad kontantemission i en
kvittning av skuld och 3) en företrädesemission för befintliga aktieägare som
inte deltar i de två kvittningsemissionerna. Den tredje emissionen ska ses
som en ”rättviseemission” och föreslås i syfte att låta befintliga aktieägare
få möjligheten att återta sitt ägande som det var innan de två riktade
emissionerna. Rättviseemissionen kan uppgå till maximalt 65 MSEK och är inte
garanterad, helt i linje med en rättviseemission. Det är svårt att uppskatta
hur många som kommer att teckna sig i emissionen men vi förutsätter ett
intresse från befintliga aktieägare men även kanske att nya investerare
hittar till vårt bolag. De föreslagna emissionerna kommer att stärka Bolagets
balansräkning och likviditet, både genom minskning av de konvertibla lånen
och stora kostnadsbesparingar i form av ränta på dessa lån, men också genom
nytt kapital.

Den nya finansiella ställningen och tillträdet till sydafrika-tillgången
bidrar till att förtydliga och stärka vår position i marknaden.

Ulrik Jansson

VD Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015, kl
8:15.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver
prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom
att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras
till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och
produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.